Gwasanaeth Cerddoriaeth

Gwasanaeth Cerdd Sir Benfr: Ailddechrau holl Ensembles Sirol

Newyddion gwych! Mae Gwasanaeth Cerdd Sir Benfro yn brysur yn cynllunio ar gyfer dychwelyd i'r holl Ensembles Sirol, gan gynnwys y Band Chwyth Hŷn, y Gerddorfa, y Gerddorfa Hyfforddi, y Band Cyngerdd, Lleisiau Ifanc, a’n Band Roc a Phop newydd, yn dechrau dydd Gwener 16Medi 2022.

Bydd ymarferion yn parhau i gael eu cynnal yn Ysgol Caer Elen, Hwlffordd, SA62 4BN yn dechrau am 4.30pm ac yn gorffen erbyn 6.30pm. 

Bydd siop fwyd yn gwerthu diodydd a lluniaeth.

 

Sut i gofrestru

Er mwyn sicrhau proses gofrestru gadarn, bydd angen i bob teulu lenwi ffurflen gofrestru Ensemble Sirol ar-lein cyn mynychu unrhyw ymarfer, drwy Cyngor Sir Penfro – Fy Nghyfrif.

Dewiswch Ysgolion a Dysgu o'r ddewislen ar y chwith, ac yna'r Gwasanaeth Cerdd.

Os nad oes gennych chi Fy Nghyfrif, edrychwch ar sut i greu un yma. (Sylwer y bydd angen i chi fod wedi cofrestru ar gyfer Fy Nghyfrif cyn clicio ar y ddolen gofrestru uchod.)

 

Gwybodaeth bwysig am dalu

Ni fydd tâl yn cael ei godi ar ddisgyblion sy’n derbyn prydau ysgol am ddim a, lle mae dau neu fwy o fyfyrwyr o’r un teulu yn gysylltiedig, bydd gostyngiad o 50% yn y tâl am bob ail neu drydydd disgybl. Os ydych yn derbyn prydau ysgol am ddim, sicrhewch eich bod yn ticio'r blwch priodol.

Bydd yr holl drefniadau trafnidiaeth yn parhau yn eu lle ledled y sir – gweler amserau'r bysiau isod.                                                                                                                                    

Sylwch y bydd y ddarpariaeth bysiau yn cael ei hadolygu bob tymor i sefydlu'r galw.

 

Dyddiadau ymarfer:

  • Medi – 16, 23, 30
  • Hydref – 7, 14, 21
  • Tachwedd – 11, 18, 25
  • Rhagfyr – 2, 9

Cyngerdd:

9 Rhagfyr yn Ysgol Uwchradd Wirfoddol a Reolir Hwlffordd

 

Er mwyn sicrhau bod y Gwasanaeth Cerdd yn gallu paratoi’n gywir ar gyfer darparu ensembles sirol yn ddiogel, mae’r gwasanaeth yn gofyn i chi gofrestru eich plentyn/plant ymhell ymlaen llaw ac felly’n gofyn i chi gyflwyno’ch cofrestriad a’ch taliad erbyn dydd Gwener 2  Medi 2022.

Sylwch na fydd eich plentyn yn gallu cael mynediad i'w ensemble heb gofrestru a thalu ymlaen llaw trwy Fy Nghyfrif. Bydd yr holl ddisgyblion nad ydynt wedi cofrestru yn cael eu goruchwylio ar gyfer y sesiwn neu gallant ffonio rhieni i ddod i'w casglu.

Ysgol / man casglu

Amser (amcangyfrif o'r amserau dychwelyd)

Cwmni bysiau

Ysgol Bro Gwaun iard yr ysgol

3.30pm - 6.50pm Brodyr Richards

Ysgol Penrhyn Dewi iard yr ysgol

3.30pm - 6.50pm Brodyr Richards

Ysgol Bro Preseli iard yr ysgol

3.20pm - 7.20pm Jones Login

Ysgol Harri Tudur iard yr ysgol

3.10pm - 6.50pm Evans Coaches

Ysgol Greenhill iard yr ysgol

3.30pm - 7.10/7.20pm Evans Coaches

Coleg Sir Benfro (ger safle bws McDonald's)

4pm Evans Coaches

Ysgol Aberdaugleddau iard yr ysgol

3.45pm - 6.50pm Edward Bros

The Railway Inn Johnston

3.55pm - 6.40pm Edward BrosCyngor Sir Penfro - Gwasanaeth Cerdd Cyngor Sir Penfro


Cod Ymarfer ar gyfer Disgyblion a Myfyrwyr sydd yn mynychu ymarferion Sirol.

Mae’r Cod Ymarfer hwn wedi ei gynllunio er mwyn sicrhau eich diogelwch chi ac eraill. Dylech ddarllen a dilyn y canllawiau isod:
Oherwydd rhesymau diogelu, dim ond disgyblion oedran UWCHRADD sy'n gallu defnyddio'r cludiant a ddarperir.

A. Yn ystod eich Siwrnai
1. Ffeindiwch sedd yn sydyn gan aros yn dawel ac eistedd yn llonydd trwy gydol y siwrnai heb amharu ar unrhyw deithwyr eraill.
2. Peidiwch â gadael unrhyw fagiau nac eiddo ar y llwybr, rhag ofn i deithwyr faglu wrth geisio gadael y bws, yn enwedig mewn argyfwng.
3. Gwisgwch wregys diogelwch bob amser.
4. Peidiwch siarad na gwneud unrhyw beth i dynnu sylw’r gyrrwr pan mae’n gyrru, ac eithrio mewn argyfwng.
5. Dilynwch gyfarwyddiadau’r gyrrwr bob amser yn ystod y siwrnai, ac yn enwedig felly os oes damwain neu os yw’r bws yn torri lawr.
6. Mae disgwyl i blant ymddwyn yn gyfrifol, yn unol â chanllawiau eu hysgol wrth aros am gludiant ar ôl ysgol/coleg heb oruchwyliaeth. Wrth din nhw aros, anogir disgyblion i osgoi cysylltu a chyfathrebu ag aelodau’r cyhoedd.

B. Ymddygiad Cyffredinol
1. Ni fydd unrhyw gamymddwyn yn cael ei dderbyn. Yn y diwedd, bydd unrhywun sydd yn camymddwyn yn barhaus neu ddifrifol yn colli’r hawl i gymryd rhan mewn ensembles y Gwasanaeth Cerdd.
2. Disgwylir ymddygiad cwrtais tuag at staff ac aelodau eraill yr ensemble bob amser.
3. Cadw Amser. Mae prydlondeb yn bwysig er mwyn er mwyn sicrhau bod yr ymarfer yn cychwyn ar amser.
4. Dylid cadw ffonau symudol i ffwrdd yn ystod yr ymarfer.
5. Cofiwch ddod â phensil a rwber i’w roi ar y stand cerddoriaeth (dim inc)
6. Rhowch wybod i’r arweinydd mor fuan â phosib os nad ydych yn medru mynychu ymarfer/cyngerdd.

D. Gwybodaeth Gyffredinol

1. Dillad du ar gyfer pob cyngerdd os gwelwch yn dda.
2. Gallwch brynu crysau polo du Gwasanaeth Cerdd Cyngor Sir Penfro ar gyfer digwyddiadau. Maent ar werth o Tees R Us, Rhif ffôn cyswllt 01834 845216.
3. Pan fo’r arweinydd yn dod i’r llwyfan, mae’n rhaid i aelodau’r ensemble godi ar eu traed.
4. Nid oes gan ddisgyblion hawl i adael safle Ysgol Caer Elen heb lythyr caniatâd gan rieni.
5. Bydd modd prynu diod a byrbrydau o’r Siop yn ystod yr ymarfer.

Rhif ffôn cyswllt mewn argyfwng ar nosweithiau Gwener yw: Philippa Roberts 07971 191440 / Sarah Benbow 07966 375210

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch ag Angela White ar angela.white@pembrokeshire.gov.uk 01437 775202.

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth ac edrychwn ymlaen at eich gweld yn ôl yn yr ymarferion ym mis Medi.

 

ID: 8861, adolygwyd 13/09/2022