Gwasanaeth Cofrestru

Dechrau ar Hanes y Teulu

Ydych chi'n awyddus i wybod mwy am hanes eich teulu? Mae deall eich cefndir yn gallu rhoi gwell dealltwriaeth i chi o bwy ydych chi, ac mae ymchwilio i'ch cyndadau yn daith ddiddorol yn ôl mewn amser. Sut i ddechrau?

Cofnodwch bopeth a wyddoch ar bapur

Nodwch bopeth y gallwch ei gofio am eich teulu, yn enwedig dyddiadau a lleoliadau priodasau, genedigaethau a marwolaethau. Gallwch fraslunio darn bach o'ch coeden deuluol gan ddefnyddio'r ffeithiau a wyddoch eisoes.

Siaradwch â'ch teulu

Gall aelodau o'ch teulu fod yn ffynhonnell wych o wybodaeth. Dechreuwch gyda'ch rhieni, eich modrybedd a'ch ewythrod, yna gweithiwch yn ôl i'r genhedlaeth flaenorol os medrwch. Gofynnwch iddynt rannu eu hatgofion a straeon am y teulu. Defnyddiwch y wybodaeth hon i ychwanegu ffeithiau at eich achrestr.

Dewch o hyd i ddogfennau am eich teulu

Gall sylfaen eich achrestr cynnwys dogfennau amlwg megis tystysgrifau, ewyllysiau a phapurau gwasanaethu'r fyddin. Yn aml iawn mae ffotograffau, llythyron teulu, toriadau o bapurau newyddion a Beiblau teuluol hefyd gynnwys gwybodaeth allweddol.

Trefnwch eich coeden deuluol

Cofnodwch bopeth rydych chi’n dod o hyd iddo, gyda nodyn o ble y daeth y wybodaeth. Cymerwch ddalen o bapur maint A3, a dechreuwch gyda'ch enw tua gwaelod y papur, gan ychwanegu unrhyw blant o dan eich enw. Ychwanegwch ddyddiadau genedigaethau fel g.DD/MM/BB. Os ydych yn briod, rhowch enw eich priod wrth ymyl eich enw chi yn ogystal â'r llythyren ‘p’.

Gosodwch enwau'ch rhieni uwchben eich enw, a'ch teidiau a'ch neiniau uwchben y rheiny, ynghyd â'u dyddiadau geni, dyddiad eu priodas a dyddiadau eu marwolaeth. Os bydd gennych fylchau yn y wybodaeth, mae hyn yn cynnig man i chi ddechrau ar eich ymchwil. Diweddarwch eich achrestr yn aml.

Ewch ati i ddatblygu eich ymchwil 

Mae'n syniad da i chi wirio enwau a dyddiadau gyda chofnodion swyddogol a chael tystysgrifau geni, priodas a marwolaeth. Maent yn rhoi dyddiadau penodol ar gyfer y digwyddiadau hyn ac yn gallu cynnig gwybodaeth ychwanegol megis enwau rhieni, eu swyddi, cyfeiriadau ag ati. Gallwch hefyd edrych ar gofnodion Cyfrifiad i wirio data neu ddod o hyd i unrhyw berthnasau na wyddech amdanynt. Mae cofnodion Cyfrifiad o 1841 hyd 1911 ar gael ar-lein neu mewn rhai llyfrgelloedd lleol.

Gwneud cais am dystysgrifau

Pan fyddwch yn gwneud cais am dystysgrifau, bydd angen i chi ddarparu ychydig wybodaeth i'n galluogi i leoli'r cofnod cywir. Gallwch chwilio am gofnodion geni, priodas a marwolaeth ym mynegai'r Swyddfa Gofrestru Gyffredinol (ar gael yn Llyfrgell Sir Benfro, Hwlffordd ac wrth dalu am fynediad i wefannau megis Find My Past ac Ancestry.com). Bydd chwilio am enw yn rhoi'r rhanbarth lle bu'r digwyddiad. Os byddwch yn archebu oddi wrthym, gallwch nodi bod arnoch angen y dystysgrif dim ond os yw  ffeithiau sydd wedi'u profi e.e. enw'r tad, yn gywir.

Cysylltwch â ni

Swyddfa Gofrestru Ardal Sir Benfro, Archfidy Sir Benfro, Prendergast, Hwlffordd, Sir Benfro SA61 2PE

Ffôn 01437 775176
Ffacs 01437 779357     
E-bost cofrestrydd@sir-benfro.gov.uk

Oriau agor - Dydd Llun i Gwener 9.00am - 5.00pm

Parcio prin 2 awr am ddim y tu ôl i'r Swyddfa Gofrestru

 

 

 

 

ID: 88, adolygwyd 09/09/2022