Gwasanaeth Gwirio Cenedligrwydd - Cyngor Sir Benfro

Gwasanaeth Cofrestru

Gwasanaeth Gwirio Cenedligrwydd

Mae'r Gwasanaeth Gwirio Cenedligrwydd (GGC) yn bartneriaeth rhwng Fisâu a Mewnfudo y DU a chynghorau lleol yng Nghymru a Lloegr.

Mae'n caniatáu i'r bobl hynny sy'n gwneud cais am ddinasyddiaeth Brydeinig wneud eu cais mewn swyddfa leol. Ceir rhestr o'r holl awdurdodau sy'n cymryd rhan ar wefan gov.uk. Mae Cyngor Sir Penfro yn cynnig y gwasanaeth opsiynol hwn i ymgeiswyr am ffi fechan. Gallwch wneud eich cais drwy unrhyw awdurdod lleol sy'n cymryd rhan, ble bynnag yr ydych yn byw.

Gall ein gwasanaeth gwirio cenedligrwydd eich helpu gyda'ch cais am ddinasyddiaeth Brydeinig. Gallwn wneud hyn drwy wirio eich ffurflenni a'ch dogfennau cyn eu hanfon at Fisâu a Mewnfudo y DU. Caiff yr ymgeiswyr eu gweld gan ymgynghorydd wedi'i hyfforddi, a fydd yn gwirio bod ffurflenni cais wedi eu llenwi'n gywir a'u cyflwyno gyda'r holl ddogfennau cefnogi angenrheidiol, fel pasbortau, tystysgrifau a phrawf o fedrusrwydd yn y Saesneg. Anelwn at -

 • gynnig gwasanaeth cyflym, effeithlon a chyfeillgar
 • rhoi tawelwch meddwl wrth ymdrin â dogfennau gwerthfawr
 • cynyddu cyfran y ceisiadau a dderbynnir gan Fisâu a Mewnfudo y DU, ac y gellir eu penderfynu  gyda'r oedi lleiaf
 • gweithio mewn partneriaeth â Swyddfa Comisiynydd Gwasanaethau Mewnfudo a Fisâu a Mewnfudo y DU

Bydd dogfennau gwerthfawr yn cael eu llungopïo a'u hardystio, gan adael i'r sawl sy'n defnyddio'r gwasanaeth gadw eu pasbortau a dogfennau pwysig eraill, yn hytrach na'u hanfon at Fisâu a Mewnfudo y DU. Bydd y ffurflenni cais wedi eu llenwi yn cael eu hanfon ymlaen at y Swyddfa Gartref drwy bost arbennig ‘dosbarthu drannoeth'.

Sut fydda i'n defnyddio Gwasanaeth Gwirio Cenedligrwydd Sir Benfro?

 • Gellir lawrlwytho ffurflenni cais a nodiadau canllaw oddi ar wefan Fisâu a Mewnfudo y DU https://www.gov.uk/becoming-a-british-citizen neu drwy gysylltu â Fisâu a Mewnfudo y DU  ar 0845 010 5200.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn bodloni'r meini prawf a osodir yn y cyfarwyddiadau.
 • Llenwi'r ffurflen gais
 • Paratoi pob dogfen gefnogi sydd y mae ei hangen ar gyfer y cais
 • Ffonio i wneud apwyntiad - 01437 775176.
 • Gwnewch yn siŵr bod eich cerdyn debyd/credyd wrth law i dalu am yr apwyntiad.

Beth sy'n digwydd yn ystod eich apwyntiad gyda'r Gwasanaeth Gwirio Cenedligrwydd?

Mae'n rhaid i chi

 • fod yn bresennol eich hun yn bersonol (Os ydych yn briod neu mewn partneriaeth sifil ac yn gwneud cais ar y cyd, rhaid i'r ddau ohonoch fod yn bresennol. Nid oes gofyn i blant o dan 18 oed fod yn bresennol.)
 • dod â'ch ffurflen gais am ddinasyddiaeth wedi ei llenwi a'r holl ddogfennau cefnogi sy'n berthnasol i'ch cais.
 • cofio am ffi y cais am ddinasyddiaeth i Fisâu a Mewnfudo y DU .

Yn ystod eich apwyntiad

 • Bydd eich ffurflenni cais yn cael eu gwirio gan ymgynghorydd wedi'i hyfforddi i sicrhau eu bod yn gyflawn ac yn gywir.
 • Bydd yr holl ddogfennau cefnogi, fel pasbortau, yn cael eu gwirio a'u copïo a'u hardystio er mwyn i chi gadw'r rhai gwreiddiol.

Bydd yr holl geisiadau'n cael eu hanfon ymlaen at Fisâu a Mewnfudo y DU drwy bost arbennig ‘dosbarthu drannoeth'.

Mae'n rhaid i chi fynd â'r dogfennau gwreiddiol gyda chi i'r apwyntiad. Nid yw llungopïau o ddogfennau yn dderbyniol.

Ni all Cyngor Sir Penfro gynnig cyngor ar faterion cenedligrwydd. Os oes arnoch angen cyngor, gallwch gysylltu â Chanolfan Gyswllt Fisâu a Mewnfudo ar 0845 010 5200. Mae gwefan Fisâu a Mewnfudo y DU hefyd yn cynnig cyngor ar genedligrwydd https://www.gov.uk/becoming-a-british-citizen.

Faint yw cost y Gwasanaeth Gwirio?

MATH O GAIS

Ffi

Oedolyn (dros 18)

£90

Plentyn (o dan 18)                            

£40

Mae Swyddfa Gofrestru Sir Benfro wedi ei chofrestru gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwasanaethau Mewnfudo (OISC), corff annibynnol a sefydlwyd gan y Senedd, sy'n rheoleiddio cyrff sy'n cynnig gwasanaethau o'r math hwn.

JCAP - Proses Dinasyddiaeth a Phasbort ar y Cyd

Yn ddiweddar, rydym wedi dechrau cynnig cyfle i geiswyr ddefnyddio gwasanaeth newydd sy'n caniatáu ichi gyflwyno cais am basbort ar yr un pryd â'ch cais am ddinasyddiaeth. Ar hyn o bryd, unwaith y proseswyd cais am ddinasyddiaeth ac ar ôl mynychu seremoni ddinasyddiaeth, rydych chi’n gorfod gwneud cais ar wahân am basbort. Os ydych chi’n dewis gwneud y cais am basbort ar yr un pryd â'ch cais am ddinasyddiaeth, byddwn yn gweld bod y ffurflen wedi cael ei llenwi'n gywir ac yn trefnu anfon y cais i'r swyddfa basbortau. Unwaith y byddwch wedi cael eich dinasyddiaeth, bydd y swyddfa basbortau'n prosesu eich cais heb ichi orfod cysylltu â nhw ar wahân.

Y gost ychwanegol am wirio ceisiadau am basbort yw £15.00 yr un. Mae modd casglu ffurflenni cais o Swyddfa'r Post neu drwy wefan www.gov.uk.

Os byddwch chi'n defnyddio'r gwasanaeth-ar-y-cyd hwn

 1. Dylai ceiswyr lenwi adrannau 1, 2, 3, 4, 6 (os yw'n berthnasol) a 9 o'r ffurflen gais am basbort. Nid oes angen llenwi adran 10 na chael ardystio'r 2 ffotograff. Bydd manylion canolwyr yn cael eu casglu fel rhan o'r cais am ddinasyddiaeth.
 2. Rhaid i'r ffotograffau sy'n cael eu cyflwyno gyda'r ddau gais fod yr un ffunud (h.y. o'r un eisteddiad) a chydymffurfio â'r safonau ffotograffau yn ôl y disgrifiad yn y cyfarwyddyd cysylltiedig. Dylid ysgrifennu enw'r ceisydd ar gefn y ffotograffau.
 3. Adran 1: Rhaid i bob ceisydd o fewn 6 mis i'w pen-blwydd yn 16 oed ar adeg gwneud cais fynychu'r apwyntiad yn bersonol.
 4. Adran 2: Rhaid peidio â rhoi rhif ffôn symudol yn Adran 2 o'r ffurflen gais. Rhaid ei roi yn Adran 8 yn hytrach.
 5. Adran 4: Nid oes angen rhoi manylion neiniau a theidiau.
 6. Rhaid llenwi'r gorchymyn talu ar dudalen 25 o ganllawiau'r Cais. Rhaid sicrhau rhoi rhif diogelwch y cerdyn yn y blwch priodol
 7. Os oes ansicrwydd ynghylch unrhyw ofynion, dylid gadael adran y ffurflen yn wag a'i llenwi yn ystod yr apwyntiad.

Cysylltwch â ni

Swyddfa Ardaloedd Cofrestru Sir Benfro  
1 Cherry Grove
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 2NZ

Rhif ffôn 01437 775176
Ffacs 01437 779357 
E-bost sr@sir-benfro.gov.uk

Oriau agor - Dydd Llun i Gwener 9.00am - 5.00pm

Parcio prin 2 awr am ddim y tu ôl i'r Swyddfa Gofrestru

ID: 86, adolygwyd 16/01/2018