Gwasanaeth Cofrestru

Seremonïau dinasyddiaeth

Y Seremoni Ddinasyddiaeth yw'r cam olaf yn y broses o ddod yn ddinesydd Prydeinig. Mae'r seremoni yn dathlu arwyddocâd dod yn ddinesydd Prydeinig, ac mae'n croesawu dinasyddion newydd i'r gymuned.

Os bydd eich cais i ddod yn Ddinesydd Prydeinig yn llwyddo, a'ch bod yn 18 oed neu'n hŷn, mae'r gyfraith yn mynnu bod rhaid i chi fynd i Seremoni Ddinasyddiaeth. Os ydych yn gwneud cais am ddinasyddiaeth ar gyfer plant, sylwch, os gwelwch yn dda, nad yw'r gyfraith yn mynnu bod rhaid i ymgeiswyr o dan ddeunaw oed ddod i Seremoni Ddinasyddiaeth.

Yn Sir Benfro, cynhelir Seremonïau Dinasyddiaeth pob rhyw 6 i 8 wythnos ar fore dydd Iau fel arfer - ac mae nifer y seremonïau yn dibynnu ar nifer y dinasyddion y mae Fisâu a Mewnfudo y DU yn eu prosesu.  Cynhelir seremonïau yn Siambr y Cyngor yn Neuadd y Sir yn Hwlffordd.

Yn y Seremoni, bydd pob dinesydd yn gwneud llw neu gadarnhad o deyrngarwch i'w Mawrhydi'r Frenhines, a llw o ffyddlondeb i'r Deyrnas Unedig.

Mae'r Cofrestrydd Arolygol yn gweinyddu'r seremoni ac mae Cadeirydd y Cyngor, neu ei gynrychiolydd, yn rhoi araith groeso ac yn cyflwyno eich tystysgrif ddinasyddiaeth i chi. Cenir anthemau cenedlaethol Cymru a Phrydain ac yn aml byddwn yn gwahodd ysgol leol i arwain yr anthemau a chymryd rhan yn y dathliad.

Mae'r Seremoni oddeutu awr o hyd, ac yn ystod yr amser bydd pob dinesydd yn derbyn tystysgrif frodori, sy'n profi eich bod yn ddinesydd Prydeinig gyda'r hawl i gael pasbort Prydeinig a phleidleisio.  Bydd gofyn i chi lofnodi'r cofnod dinesig o'ch seremoni a byddwch yn derbyn rhodd o becyn croeso gan Fisâu a Mewnfudo y DU a rhodd ddathliadol.

Wedi'r Seremoni bydd lluniaeth ysgafn a chyfle i dynnu lluniau.

Trefnu eich Seremoni

Bydd dinasyddion newydd yn derbyn llythyr gan Fisâu a Mewnfudo y DU yn rhoi gwybod iddynt fod eu cais wedi ei gwblhau. Os ydych yn byw yn Sir Benfro, neu wedi dweud yn eich cais eich bod yn dymuno cael eich Seremoni Ddinasyddiaeth yn Sir Benfro, bydd Fisâu a Mewnfudo y DU yn anfon eich tystysgrif frodori atom ni.

Unwaith y byddwch wedi derbyn y llythyr hwn gallwch gysylltu â ni i drefnu eich Seremoni.  Fe gewch wahodd gwesteion i ddod gyda chi.

Pa ddogfennau fydd rhaid i mi ddod â hwy i'm Seremoni Ddinasyddiaeth?

Bydd rhaid i chi ddod â'ch llythyr o wahoddiad gan Fisâu a Mewnfudo y DU.

A oes costau i'w talu am ddod i Seremoni Ddinasyddiaeth dorfol?

Nac oes, does dim byd i'w dalu am ddod i seremoni dorfol.  Fodd bynnag, os bydd eisiau seremoni breifat arnoch chi, lle gallwch wahodd rhagor o westeion, bydd ffi i'w thalu (gwelwch isod os gwelwch yn dda).

Seremoni Ddinasyddiaeth Breifat

Os byddwch yn dymuno dathlu cael eich dinasyddiaeth Brydeinig mewn modd mwy personol, neu os na fedrwch ddod i seremoni dorfol, gallwn drefnu seremoni breifat ar eich cyfer.  Gellir cynnal seremonïau yn y Swyddfa Gofrestru a gallwch wahodd hyd at 55 o wahoddedigion. Gellir cynnal seremonïau preifat hefyd ar Safleoedd Cymeradwy (gweler rhestr o safleoedd sydd wedi'u cymeradwyo ar gyfer Seremonïau Sifil).  

Faint yw Cost Seremoni Breifat?

  • Ystafell Seremoni, Archfidy Sir Benfro, Hwlffordd: £80.00 / £120.00 y pen - oedolion (hyd at 6 o wahoddedigion)
  • Safleoedd Cymeradwy: £385.00 - £435.00

Cysylltu â ni

Ffôn 01437 775176
E-bost ceremonies@sir-benfro.gov.uk
Oriau agor - Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am - 5.00pm

ID: 87, adolygwyd 09/09/2022