Gwasanaeth Cofrestru

Sut i wneud cais am gopiau o dystysgrifau

Mae gennym gofnodion ar gyfer Genedigaethau, Marwolaethau, Priodasau a Phartneriaethau Sifil a gynhaliwyd yn Sir Benfro o 1837 ymlaen.   

Sut alla i wneud cais am dystysgrif?  

Faint fydd y gost?

Fe fydd cost y dystysgrif yn dibynnu ar ba opsiynau y byddwch yn eu dewis o'r rhestr isod.  

Safonol: £12.50

Bydd y dystysgrif ar gael i’w chasglu neu bostio ail ddosbarth cyn pen 15 diwrnod gwaith.

Blaenoriaethol: £38.50

Bydd geisiadau a dderbynnir rhwng 9.00am a 3.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio Gwyliau Banc) ar gael i’w casglu rhwng 4.00pm a 5.00pm ar ddiwrnod derbyn y cais neu unrhyw bryd yn ystod oriau swyddfa wedi hynny. Bydd ceisiadau a dderbynnir ar ôl 3.00pm neu ar Sadyrnau, Suliau neu Wyliau Banc ar gael i’w casglu ar y diwrnod gwaith nesaf rhwng 4.00pm a 5.00pm. Os yw tystysgrifau i gael eu postio, byddant yn cael eu hanfon drwy’r post dosbarth cyntaf, gan bostio unrhyw geisiadau a dderbynnir erbyn 1.00pm ar yr un diwrnod gwaith, a cheisiadau a dderbynnir ar ôl 1.00pm ar y diwrnod gwaith dilynol.

Mae yna opsiwnau i bostio y diwrnod nesaf a’i harwyddo.

Fe allwch hefyd gasglu dogfennau o'r Swyddfa Gofrestru, Archfidy Sir Benfro, Hwlffordd 

Pa wybodaeth y mae'n rhaid i mi ei darparu?  

 • eich enw, eich cyfeiriad presennol a rhif ffôn ar gyfer cysylltu
 • eich rheswm am wneud cais
 • os ydych yn gwneud cais am dystysgrif i berson arall, fe ddylech nodi eich perthynas â'r person hwnnw  

Tystysgrif Geni

 • enwau llawn adeg geni
 • dyddiad geni
 • man geni
 • enw'r tad (os yw'n briodol) ac enw'r fam, gan gynnwys ei chyfenw cyn priodi (os ydych yn gwybod)  

Tystysgrif Marwolaeth

 • enwau llawn yr un sydd wedi marw
 • dyddiad y farwolaeth a man y farwolaeth
 • dyddiad geni neu oed pan fu farw
 • cyfeiriad olaf a swydd olaf.

Tystysgrif Priodas

 • enw llawn y dyn
 • enw llawn y wraig
 • dyddiad y briodas
 • man priodi

Tystysgrif Partneriaeth Sifil  

 • enwau llawn y ddau bartner adeg y bartneriaeth sifil
 • dyddiad y bartneriaeth sifil
 • man y bartneriaeth sifil

Mae yna ddau fath o dystysgrifau partneriaeth sifil - Nid yw tystysgrif rannol yn dangos cyfeiriad yr un o'r ddau bartner. Mae'r copi safonol yn rhoi manylion llawn.  

I wneud cais am dystysgrif safonol, fe fydd yn rhaid i chi ddarparu cyfeiriadau'r ddau bartner pan ffurfiwyd y bartneriaeth sifil.   

Alla i wneud cais am Dystysgrif Mabwysiadu?  

Nid yw cofnodion o blant a fabwysiadwyd yn cael eu cadw yn Swyddfa Gofrestru Sir Benfro. Os oes arnoch eisiau tystysgrif geni person a anwyd yn Sir Benfro ac a fabwysiadwyd yn ddiweddarach, fe ddylech wneud cais i Gofrestr y Plant Mabwysiedig yn y Swyddfa Gofrestru Cyffredinol (yn agor mewn tab newydd) am dystysgrif mabwysiadu.

Cysylltu â ni

Gwasanaeth Cofrestru Sir Benfro
Swyddfa Gofrestru Sir Benfro
Archfidy Sir Benfro
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 2PE

Ffôn 01437 775176
E-bost registrar@pembrokeshire.gov.uk

Oriau agor: Llun - Gwener 9.00am - 5.00pm

 

ID: 74, adolygwyd 12/06/2024