Gwasanaeth Cynhwysiant ac ADY

Amdanom Ni

Nod cyffredinol y Gwasanaeth Cynhwysiant yw hyrwyddo cyflawniad a lles ar gyfer pob plentyn a pherson ifanc. Yn y bôn, mae'n golygu sicrhau y gall pob plentyn a pherson ifanc fanteisio ar yr un cyfleoedd a gwasanaethau â phawb arall a chael addysg o ansawdd dda sy'n eang, yn gytbwys ac yn berthnasol o ran diwallu eu hanghenion unigol.

Mae Strategaeth Cynhwysiant Cyngor Sir Penfro yn nodi'r egwyddorion sy'n llywio'r gwaith o ddarparu addysgu cynhwysol yn Sir Benfro. Yn benodol, mae'r strategaeth yn nodi y gall y rhan fwyaf o ddysgwyr oedran ysgol gael eu haddysgu gydag eraill o'r un oedran â nhw, ac y dylid gwneud hynny, yn eu hysgol gymunedol leol sydd â'r adnoddau cywir ac sy'n addas at y diben.

Swyddogaethau allweddol y gwasanaeth

 • Cyfrannu at y gwaith o nodi, asesu ac adolygu anghenion ychwanegol plant a phobl ifanc rhwng 0 a 19 oed.
 • Cefnogi ysgolion wrth reoli'r broses o gynhwysiant.
 • Cefnogi ysgolion ar y cam nodi ac ymyrryd yn gynnar ar gyfer plant sydd ag anghenion ychwanegol.
 • Rhoi cyngor, arweiniad, cymorth a hyfforddiant mewn swydd i benaethiaid a llywodraethwyr ysgol sydd â chyfrifoldeb am oruchwylio'r ddarpariaeth o anghenion ychwanegol ar gyfer pob aelod o staff mewn perthynas â'u cyfrifoldebau a'u dyletswyddau ar gyfer disgyblion sydd yn eu gofal.
 • Sicrhau darpariaeth arbennig i blant a phobl ifanc sydd ag anghenion ychwanegol.
 • Cydgysylltu ag asiantaethau statudol ac anstatudol er mwyn sicrhau y caiff darpariaethau i blant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol eu cynllunio a'u darparu'n effeithiol, yn effeithlon ac yn deg.
 • Rhoi cyngor, arweiniad a chymorth i rieni ac annog a chefnogi rhieni i gymryd rhan yn y broses o nodi, asesu ac ymyrryd o ran anghenion ychwanegol eu plentyn.
 • Sicrhau y caiff barn disgyblion ei hystyried o ran cymorth a darpariaeth arbennig.
 • Cynrychioli'r awdurdod ar gyrff rhanbarthol a chenedlaethol a chyfrannu at ymchwil ehangach a mentrau strategol.

Mae'r ddarpariaeth benodol ganlynol ar gael yn Sir Benfro

 • Un ysgol arbennig amlbwrpas, sy'n darparu ar gyfer disgyblion sydd ag Anhwylderau Cyfathrebu, Anawsterau Dysgu Dwys ac Anawsterau Dysgu Difrifol.
 • Gwasanaeth allgymorth Ysgol Arbennig ar gyfer disgyblion sydd ag anghenion cymhleth wedi'i leoli mewn ysgolion prif ffrwd.
 • Seicolegydd Addysgol cyswllt dynodedig ar gyfer pob ysgol yn y Sir.
 • Asesu plant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol gan y Gwasanaeth Seicoleg Addysgol, y Gwasanaeth Cynhwysiant a'r Gwasanaeth Cymorth Ymddygiad.
 • Canolfannau Adnoddau Dysgu a Chymorth Allgymorth ar gyfer disgyblion dosbarth meithrin, y Cyfnod Sylfaen a Chyfnodau Allweddol 2 a 3 sydd ag anghenion dysgu cymhleth a Chyflwr ar y Sbectrwm Awtistig.
 • Cymorth cynghori arbenigol ar gyfer disgyblion sydd â Namau ar y Clyw; Namau ar y Golwg; Anawsterau Corfforol a Meddygol.
 • Cymorth cynghori arbenigol ar gyfer disgyblion sydd ag Anableddau Cyfathrebu gan gynnwys anawsterau lleferydd ac iaith a Chyflwr ar y Sbectrwm Awtistig.
 • Cymorth cynghori arbenigol ar gyfer plant sydd ag Anawsterau Dysgu Cymhleth ac Anawsterau Dysgu Penodol.
 • Cymorth cynghori arbenigol ar gyfer disgyblion sydd â Saesneg fel Iaith Ychwanegol, neu Blant sy'n Sipsiwn neu'n Deithwyr.
 • Cymorth cynghori arbenigol ar gyfer ysgolion sydd â disgyblion ag Anghenion Dysgu Cymhleth a disgyblion sydd ag Anawsterau Dysgu Penodol.
 • Cymorth Allgymorth Arbenigol ar gyfer disgyblion sydd ag Anawsterau Ymddygiadol, Cymdeithasol ac Emosiynol ac ar gyfer materion yn ymwneud â phresenoldeb.
 • Uned Cyfeirio Disgyblion yng Nghyfnodau Allweddol 1, 2 a 3, gan ddarparu ymyrraeth fyrdymor ar gyfer disgyblion sydd ag Anawsterau Ymddygiadol, Emosiynol a Chymdeithasol mwy cymhleth.
 • Darpariaeth Arbenigol ar gyfer disgyblion sydd â phroblemau iechyd meddwl cymhleth.
 • Rhaglen flynyddol o ddatblygiad proffesiynol mewn swydd ar gyfer athrawon a staff proffesiynol eraill a chyfraniad at raglenni datblygu proffesiynol eraill gan gynnwys y rheini ar gyfer llywodraethwyr ysgol.

Mae'r tîm hefyd yn gyfrifol am y meysydd canlynol:

 • Plant mwy abl a thalentog
 • Addysg ddewisol yn y Cartref
 • Gwasanaeth Cwnsela yn yr Ysgol

Cyfrifoldebau'r Ysgol

Y corff llywodraethu a'r pennaeth sy'n gyfrifol am sicrhau'r canlynol:

 • Sicrhau sylw dyledus i God Ymarfer AAA yn yr ysgol.
 • Penodi Cydgysylltydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (Cydgysylltydd ADY) i oruchwylio'r ddarpariaeth arbennig i blant sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.
 • Sicrhau bod polisi clir ar gyfer ADY ar waith.
 • Sicrhau y caiff crynodeb o effeithiolrwydd y polisi ADY ei gynnwys yn adroddiad blynyddol y llywodraethwyr i rieni.

Darparu e-Gylchlythyrau rheolaidd er mwyn rhoi newyddion a digwyddiadau diweddaraf y Gwasanaeth Cynhwysiant.

 

ID: 298, adolygwyd 30/10/2017