Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni

Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni Sir Benfro

Mae ceisio cael y cyngor a chymorth gorau ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol eich plentyn yn gallu bod yn brofiad dryslyd ac emosiynol. Fe all meddwl am weithio gyda'r ysgol, yr Awdurdod Lleol a gweithwyr proffesiynol eraill fod yn rhagolwg brawychus. Mae Emily Perl Kingsley'n disgrifio ei hanes yn magu ei phlentyn gydag anghenion ychwanegol fel hyn. (pan fyddwch yn mynd i gael baban, cynllunio taith i'r Eidal a chael eich hun yn yr Iseldiroedd).

Mae Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni Sir Benfro yma i helpu rhiant-ofalwyr plant gydag anghenion dysgu ychwanegol trwy roi gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth.

Rydym yn darparu gwasanaeth di-dâl, cydgyfrinachol a diduedd i holl rieni a gofalwyr plant gydag anghenion dysgu ychwanegol yn Sir Benfro.

Gallwn gynnig y cyngor, gwybodaeth a chyfarwyddyd angenrheidiol i chi wneud y dewisiadau iawn i'ch plentyn gan ein tîm o Weithwyr Cymorth Cynhwysiad sy'n gweithio'n uniongyrchol gyda theuluoedd, sefydliadau blynyddoedd cynnar ac ysgolion ledled rhannau gogledd, deheuol a chanolog y sir.

Yn ogystal mae swyddog yn bodoli i gynnal llais y plentyn wrth benderfynu ynghylch eu darpariaeth arbenigol.

Caiff cymorth ei gynnig hefyd i deuluoedd trwy linell gymorth neu'r wefan hon sy'n rhoi gwybodaeth a chyngor i rieni.

ID: 301, adolygwyd 15/02/2017