Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni

Gwahardd: Anffurfiol, Penodol a Pharhaol

Mae Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni Sir Benfro'n cynnig cyngor a gwybodaeth i rieni, plant a phobl ifanc ar bob agwedd ar waharddiadau o'r ysgol. Mae hyn yn cynnwys cyngor ar waharddiadau penodol a pharhaol a'r hyn y gallwch ei wneud os ydych yn pryderu bod eich plentyn mewn perygl o waharddiad.

Gwahardd yw'r dewis mwyaf eithafol sydd ar gael i bennaeth wrth ymateb i ymddygiad annerbyniol disgyblion. Mae'n golygu cadw disgybl o'r ysgol naill ai am gyfnod penodol neu'n barhaol.

Dim ond y canlynol sy'n gallu gwahardd:

  • Pennaeth ysgol a gynhelir
  • Yr athro neu athrawes â gofal dros uned cyfeirio disgyblion (UCD)
  • Rhywun yn gweithredu yn y naill neu'r llall o'r swyddogaethau uchod

Nid yw gwahardd yn addas ar gyfer mân doriadau o reolau'r ysgol, fel y canlynol:

  • peidio â gorffen gwaith cartref
  • bod yn hwyr neu driwantiaeth
  • torri rheolau gwisg ysgol

Yn ogystal â hyn, nid oes modd gwahardd plentyn oherwydd cyflawniad academaidd gwael.

ID: 388, adolygwyd 31/10/2017