Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni

Gwaharddiad Anffurfiol

Bydd rhai ysgolion yn gofyn i rieni fynd â disgybl adref neu gadw'r disgybl gartref heb wahardd yn swyddogol. Fe all rhieni fod dan yr argraff fod yr ysgol yn bod yn dosturiol trwy beidio ag ychwanegu gwaharddiad at gofnod ysgol y disgybl. Fodd bynnag, gall yr arfer hwn beri bod disgyblion yn colli rhan o'u haddysg a bod rhieni'n colli eu hawl i gyflwyno achos yn ysgrifenedig i'r llywodraethwyr neu'n bersonol mewn cyfarfod i ystyried y penderfyniad.

Mae gwaharddiadau ‘anffurfiol' neu ‘answyddogol', fel anfon disgyblion adref ‘i ymbwyllo', yn anghyfreithlon, hyd yn oed os yw'r rhieni wedi cytuno â hynny. Rhaid cofnodi gwahardd unrhyw ddisgybl, hyd yn oed am gyfnodau byr, yn ffurfiol a dilyn y drefn gywir. Mae gwahardd am gyfnod amhenodol yn anghyfreithlon hefyd.

ID: 395, adolygwyd 31/10/2017