Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni

Gwaharddiad Parhaol

Dan amgylchiadau eithriadol fe all plant neu bobl ifanc gael eu gwahardd o'r ysgol yn barhaol.

Cyn penderfynu gwahardd unrhyw ddisgybl, dylai'r pennaeth wneud y canlynol:

 

  • sicrhau y gwnaed ymchwiliad priodol
  • ystyried yr holl dystiolaeth sydd ar gael, gan gynnwys ymddygiad yr ysgol a pholisïau cyfle cyfartal ac, os yw'n berthnasol, Deddf Cydraddoldeb 2010
  • siarad â'r disgybl i glywed ei fersiwn hi/fo o'r digwyddiadau
  • cadarnhau a gynddeiriogwyd y digwyddiad, er enghraifft trwy fwlio neu drwy aflonyddu hiliol neu rywiol
  • os bydd angen, ymgynghori ag eraill - ond nid gyda neb a fyddai'n ddiweddarach yn gallu bod â rhan mewn adolygu penderfyniad y pennaeth, fel aelod o bwyllgor disgyblu'r llywodraethwyr.

 

Nid oes modd gwahardd plant cyn i'r pennaeth gymryd y camau uchod, a bod yn fodlon y gwnaeth y disgyblion yr hyn y cawsant eu cyhuddo ohono.

Os yw'r pennaeth yn penderfynu gwahardd plentyn yn barhaol rhaid i bwyllgor disgyblu corff llywodraethol yr ysgol gyfarfod i ystyried y gwaharddiad.

Mae dyletswydd gyfreithiol ar gyrff llywodraethol ysgolion i wneud eu gorau i sicrhau gwneud darpariaeth addysgol angenrheidiol ar gyfer unrhyw ddisgybl sydd ag anghenion addysgol arbennig.

Oni bai fod amgylchiadau eithriadol, ni ddylai ysgolion wahardd disgyblion gydag anghenion addysgol arbennig yn barhaol, pa un ai oes ganddynt ddatganiad anghenion addysgol arbennig neu beidio.

Os yw'n edrych yn debygol bod disgyblion gydag anghenion addysgol arbennig mewn perygl o gael eu gwahardd, dylai'r ysgol edrych ar y cymorth sy'n bodoli a gwneud popeth a all i gadw'r disgybl yn yr ysgol, fel y canlynol:

 

  • gofyn am gyngor yr awdurdod lleol a chyngor a chymorth proffesiynol arall
  • trefnu adolygiad blynyddol cynnar os oes gan y plentyn ddatganiad anghenion addysgol arbennig.

 

ID: 392, adolygwyd 31/10/2017