Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni

Gwybodaeth a Chyngor

AAA - Beth mae'n ei olygu

Mae gan ryw un o bob pump o ddysgwyr mewn ysgolion a gynhelir yng Nghymru Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY). Fe all llawer o blant a phobl ifanc gael trafferth ar ryw adeg yn eu haddysg. Bydd cyflymder cynnydd plant a phobl ifanc yn wahanol a byddant yn dysgu orau mewn ffyrdd gwahanol. Fe all plant a phobl ifanc sy'n gwneud cynnydd arafach neu sy'n cael anawsterau arbennig mewn un maes gael cymorth ychwanegol neu wersi gwahanol i helpu iddynt lwyddo.

Ni ddylech dybio, yn unig oherwydd bod cynnydd eich plentyn yn arafach nag yr oeddech yn ei ddisgwyl neu fod yr athrawon yn rhoi gwahanol gefnogaeth, cymorth neu weithgareddau yn y dosbarth, bod gan eich plentyn anghenion addysgol arbennig.

Fe all rhai plant gydag anhawster sylweddol fwy na mwyafrif plant o'r un oed ac sydd efallai ag anabledd sy'n atal neu rwystro rhag iddynt fanteisio ar gyfleusterau addysgol fod angen darpariaeth addysgol arbennig.

Ar hyn o bryd, mae'r anghenion hyn yn cael eu diwallu trwy dri chyfnod graddedig o ymyriad:

 

  • Yn gyntaf, cymorth ychwanegol sy'n cael ei ddarparu gan ysgolion eu hunain (Gweithredu gan yr Ysgol);
  • Yn ail, cymorth ychwanegol gan ysgolion ynghyd â chyfranogiad asiantaethau allanol (Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy); a
  • Yn drydydd, mae datganiad AAA yn rhoi hawl gyfreithiol i becyn cymorth penodedig.

 

I leiafrif bach o blant gydag anghenion cymhleth bydd asesiad statudol yn galluogi i'r awdurdod lleol benderfynu a threfnu'r ddarpariaeth addysgol arbennig.

Yn Sir Benfro, mae anghenion penodol y rhan fwyaf o blant a phobl ifanc ar adeg Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy yn cael eu diwallu heb droi at ddatganiad AAA. Mae'r ffordd hon o weithio'n cyd-fynd â'r ddeddfwriaeth ADY newydd fydd yn disodli trefn ymyriad dan arweiniad ysgolion a datganiadau awdurdodau lleol gyda threfn holistaidd lle mae Cynllun Datblygu Unigol gan holl ddysgwyr gydag AAA.

Fel arfer, bydd AAA yn dod o fewn o leiaf un o'r pedwar maes eang canlynol:

 

  • Cyfathrebu a rhyngweithio
  • Gwybyddiaeth a dysgu
  • Datblygiad ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol
  • Synhwyraidd a/neu gorfforol

Mae rhagor o wybodaeth i'w chael yn y taflenni gwybodaeth atodol.

Rwy`n meddwl bod gan fy mhlentyn Anghenion Addysgol Arbennig, beth allaf i wneud?

Beth yw`r Cod Ymarfer AAA?

Pa fath o wybodaeth ddylai fod ar gael i rieni o ysgol eu plentyn?

Swyddogaeth y CADY

Cynlluniau Addysg Unigol

Hufen y Syniadau ar gyfer Cyfarfodydd

Sefydliadau Cymorth Eraill

Jargon Anghenion Dysgu Ychwanegol

ID: 306, adolygwyd 30/10/2017