Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni

Pryd a pham all pennaeth wahardd disgybl?

Fe all penderfyniad y pennaeth i wahardd disgybl fod am un o'r canlynol:

 • toriadau parhaus o bolisi ymddygiad yr ysgol, pan hysbyddwyd strategaethau neu gosbau eraill neu iddynt gael eu tybio'n amhriodol dan yr amgylchiadau
 • digwyddiad unigol mwy difrifol.

Mae ysgolion yn amrywio o ran y mathau o ymddygiad a deimlant sy'n haeddu gwaharddiad. Fodd bynnag, yn gyffredinol, bydd digwyddiadau yn un o'r categorïau canlynol:

 • ymosodiad corfforol yn erbyn disgybl
 • ymosodiad corfforol yn erbyn oedolyn
 • cam-drin geiriol / ymddygiad bygythiol yn erbyn disgybl
 • cam-drin geiriol / ymddygiad bygythiol yn erbyn oedolyn
 • bwlio
 • cam-drin hiliol
 • camymddygiad rhywiol
 • cysylltiedig â chyffuriau ac alcohol
 • difrod
 • lladrad
 • ymddygiad anystywallt parhaus.

Fe all ymddygiad disgyblion oddi allan i'r ysgol fod yn rheswm dros wahardd.

Yn ôl y gyfraith mae'n ofynnol i ysgolion fod â pholisi ymddygiad. Fe all fod yn ddefnyddiol i rieni, sy'n amheus ynghylch penderfyniad i wahardd eu plentyn, gadarnhau bod yr ysgol yn gweithredu ei pholisi ymddygiad ei hun.

Pe byddai’r ysgol yn gwahardd eich plentyn, rhaid i’r pennaeth hysbysu chi ar unwaith.  Rhaid iddynt hysbysu chi dros y ffôn, ac wedyn trwy anfon llythyr atoch ar yr un diwrnod y maent yn eich ffonio.

 

ID: 391, adolygwyd 31/10/2017