Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni

Y broses ar gyfer gwahardd plant a phobl ifanc

Pryd bynnag y bydd pennaeth yn gwahardd disgybl, rhaid hysbysu rhieni trwy lythyr o fewn un diwrnod ysgol. Rhaid i'r ysgol hefyd hysbysu ei chorff llywodraethol a'r awdurdod lleol cyn pen un diwrnod ysgol ar ôl y gwaharddiad. Dylai'r llythyr a gewch ddatgan bod y gwaharddiad yn benodol neu barhaol a dylai gynnwys gwybodaeth benodol, fel y canlynol:

  • y dyddiad y daw'r gwaharddiad i rym ac unrhyw hanes blaenorol perthnasol
  • y rhesymau dros y gwaharddiad
  • y trefniadau a wnaed ar gyfer parhau addysg eich plentyn
  • y dyddiad diweddaraf y gall pwyllgor disgyblu'r corff llywodraethol gyfarfod arno i ystyried y gwaharddiad (erbyn 15 diwrnod ysgol fan bellaf o'r dyddiad yr hysbyswyd y corff llywodraethol o'r gwaharddiad)
  • esboniad bod gennych hawl i weld / gael copi o gofnod ysgol eich plentyn o wneud cais ysgrifenedig, a hawl i gyflwyno eich achos yn ysgrifenedig i'r corff llywodraethol, neu drwy fynychu'r cyfarfod lle mae'r gwaharddiad i gael ei ystyried
  • gyda phwy y dylech gysylltu (e.e. cadeirydd corff llywodraethol yr ysgol) os ydych eisiau ysgrifennu, mynychu'r cyfarfod neu ofyn am gofnod ysgol eich plentyn
  • enw a rhif ffôn un o swyddogion yr awdurdod lleol sy'n gallu cynnig cyngor.

 

ID: 393, adolygwyd 31/10/2017