Gwasanaethau a Darpariaeth Arbenigol

Addysg Gartref Ddewisol

Addysg Ddewisol yn y Cartref

Mae rhai rhieni yn dewis addysgu eu plant gartref, am amrywiaeth o resymau. Mae'r awdurdod lleol yn cefnogi hawl rhieni i addysgu eu plentyn gartref.

Yn y lle cyntaf, dylai rhieni sy'n dymuno addysgu eu plentyn gartref hysbysu pennaeth yr ysgol, a ddylai wedyn hysbysu'r awdurdod lleol.

Beth yw cyfrifoldebau'r rhieni?

Mae gan rieni'r hawl i addysgu eu plant gartref ar yr amod eu bod yn bodloni gofynion Adran 7 o Ddeddf Addysg 1996, sy'n rhoi dyletswydd ar rieni pob plentyn o oedran ysgol gorfodol i beri iddo dderbyn addysg amser llawn effeithlon sy'n addas i'w oedran, gallu a thueddfryd, ac i unrhyw anghenion addysgol arbennig a all fod ganddo, naill ai trwy fynychu'r ysgol yn rheolaidd neu fel arall.

Mae modd dehongli "amser llawn" yn wahanol, gan fod addysg plentyn gartref yn aml yn cael ei chreu ar sail unigol. Dylech ystyried yr angen i unrhyw unigolyn ifanc gael cymwysterau ffurfiol ar gyfer unrhyw rôl yn y dyfodol.

A fydd yr awdurdod lleol yn rhoi unrhyw gymorth imi?

Mae gan yr awdurdod lleol Gynghorydd Addysg Ddewisol yn y Cartref a fydd yn cynnig ymweliad i drafod darpariaeth a chynnig cyngor neu wybodaeth os oes angen. Mae'r awdurdod lleol yn ceisio cydweithio â rhieni i ddatblygu dealltwriaeth ac ymddiriedaeth ar y cyd a fydd yn diogelu canlyniadau addysgol plant.

Os ydych yn dymuno trafod unrhyw agweddau'n bellach, cysylltwch â:

Vicki Brace, Cynhorydd Addysg Ddewisol yn y Cartref

Ffôn: 014337 764551

e-bost: Victoria.brace@pembrokeshire.gov.uk

Kelly Hamid, Rheolwr Gwasanaeth Lles Addysg

Ffôn: 01437 774658

e-bost: kelly.hamid@pembrokeshire.gov.uk

Ar gyfer cyngor diduedd, gall teuluoedd gysylltu â'r Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni. Gall y Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni gefnogi eich teulu i wneud dewisiadau gwybodus a rhoi cyngor ar eich holl opsiynau.

e-bost: pps@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 776354

ID: 297, adolygwyd 11/07/2023