Gwasanaethau a Darpariaeth Arbenigol

Addysg Gartref Ddewisol

Addysgu eich plentyn gartref

Bydd rhai rhieni'n dewis addysgu eu plant gartref, am bob math o resymau. Mae'r Awdurdod Lleol (ALl) yn cefnogi hawl rhieni i addysgu eu plant gartref.

Yn y lle cyntaf, dylai rhieni sy'n dymuno addysgu eu plentyn gartref hysbysu pennaeth yr ysgol a ddylai wedyn hysbysu'r ALl.

Beth yw cyfrifoldebau rhieni?

Mae gan rieni hawl i addysgu eu plant gartref ond eu bod yn ateb gofynion Adran 7 o Ddeddf Addysg 1996 sy'n gosod dyletswydd ar rieni i beri bod holl blant oed addysg orfodol yn derbyn addysg lawn-amser effeithlon sy'n addas i'w hoed, gallu a dawn, ac unrhyw anghenion addysgol arbennig y gall fod ganddynt, naill ai trwy bresenoldeb rheolaidd yn yr ysgol neu fel arall.

Mae modd dehongli'r ymadrodd "llawn-amser" yn wahanol, oherwydd bod addysg plentyn gartref yn aml yn cael ei llunio ar gyfer yr unigolyn. Dylech ystyried y bydd ar unrhyw bobl ifanc angen cymwysterau ffurfiol ar gyfer unrhyw swyddogaeth mewn bywyd yn y dyfodol.

A fydd yr Awdurdod Lleol yn rhoi unrhyw gymorth i mi?

Mae gan yr awdurdod lleol Cynghorwr Addysg Gartref Ddewisol fydd yn cynnig ymweld i drafod darpariaeth a chynnig cyngor neu wybodaeth os bydd angen. Mae'r Awdurdod Lleol yn ceisio gweithio'n gydweithredol gyda rhieni i ddatblygu cyd-ddealltwriaeth gan ymddiried y bydd hynny'n diogelu canlyniadau addysgol plant.

Os ydych eisiau trafod mwy ar unrhyw agweddau ar Addysg Ddewisol yn y Cartref cysylltwch â

Cheryl Loughlin

E-bost: cheryl.loughlin@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn 01437 776549

 

 

ID: 297, adolygwyd 30/10/2017