Gwasanaethau a Darpariaeth Arbenigol

Addysg Sipsiwn-Teithwyr

Mae'r Gwasanaeth Addysg Sipsiwn-Teithwyr yn ymwneud â'r gymuned trwy wneud y canlynol: 

 • cynorthwyo teuluoedd gadw presenoldeb rheolaidd ymhob math o ysgol, h.y. Dechrau'n Deg, meithrinfa, blynyddoedd cynnar, cyfnod sylfaen, ysgolion cynradd ac uwchradd, dysgu teuluol ac addysg bellach
 • gwella gallu ysgolion i ddiwallu anghenion Sipsiwn Crwydrol yn well, culhau bylchau cyrhaeddiad a chyfle, gwella cyrhaeddiad academaidd a sicrhau cydraddoldeb canlyniadau
 • tynnu sylw at storïau llwyddiant a hyrwyddo patrymau ymddwyn da
 • hyrwyddo gwerth presenoldeb rheolaidd gyda theuluoedd Teithwyr
 • ymweld â theuluoedd a'u cynorthwyo ar y pum safle preswyl a thai brics a morter lle mae dros 200 o ddisgyblion Sipsiwn Crwydrol a'u teuluoedd yn byw
 • annog teuluoedd i adael i'w plant gyfranogi mewn ymweliadau ysgolion
 • datblygu a chyflwyno hyfforddiant i staff ysgolion, llywodraethwyr ac asiantaethau allanol er mwyn hyrwyddo dealltwriaeth ac ymdoddi
 • cynorthwyo rhieni er mwyn iddynt allu dod yn hyderus wrth weithio'n agos gyda'r gyfundrefn addysg, ysgolion a staff ysgolion. 

Mae'r Gwasanaeth Addysg Sipsiwn-Teithwyr yn ymateb i unrhyw anghenion diwylliannol penodol neu faterion all fodoli i blant, pobl ifanc a theuluoedd er mwyn cynyddu cyrhaeddiad academaidd, a gwella canlyniadau a chyfleoedd bywyd.

Mae'r Gwasanaeth Addysg Sipsiwn-Teithwyr Sir Benfro yn fawr ei barch ymhlith Sipsiwn, Crwydriaid, Llywodraeth Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, y gymuned sefydlog, yr heddlu ac aelodau'r gymuned leol. Mae'n seiliedig ar Ysgol Gynradd Priordy Cil-maen.

"Mae Ysgol Priordy Cil-maen yn enghraifft ragorol o sut mae darparu addysg o safon yn annog Plant Sipsiwn-Teithwyr i gyrraedd eu llawn allu. Mae'n esiampl wirioneddol y byddai'n dda i Gymru gyfan ei dilyn." Dr Brian Gibbons, y Cyn-weinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Mae dinasyddiaeth yn rhan bwysig o'r cwricwlwm. Mae Sipsiwn Crwydrol ifanc wedi ymweld â Neuadd y Dref, Neuadd y Sir, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, y Senedd a Senedd Ewrop ym Mrwsel. Mae disgyblion ar bwyllgor llywio Save the Children ar gyfer y Travelling Ahead Project ac yn cynrychioli eu cymuned ar fforwm ieuenctid Save the Children. Mae disgyblion hefyd wedi rhoi cyflwyniadau i'r Farwnes Whitaker, is-gadeirydd o'r Grŵp Seneddol Hollbleidiol ar Deithwyr Sipsiwn Roma yn Nhŷ'r Arglwyddi.

"Mae'n dra chyfarwydd bod cymuned Sipsiwn-Teithwyr yn gwneud yn fawr o warchod eu plant a bod y dymuniad hwnnw i warchod weithiau'n golygu nad oedd llawer o blant yn parhau gyda'u haddysg ar ôl ysgol gynradd.

Yn hytrach, byddai bechgyn yn ymuno â'r dynion yn eu gwaith a byddai merched yn helpu'r gwragedd yn y cartref.

Ond, yma yng Nghil-maen gwyrdrowyd y tuedd hwnnw ac, fel y byddwn yn darganfod, nid yn unig mae cymuned Sipsiwn-Teithwyr yn ymddiried yng ngwaith yr ysgol, mae wedi dod i ddibynnu ar yr hyn y gall yr ysgol gyfan ei gynnig." Keith Towler, Comisiynydd Plant Cymru

Bydd asiantaethau ar hyd a lled Cymru a'r DU yn cysylltu'n rheolaidd â'r gwasanaeth. Caiff y gwasanaeth ei amlygu fel arferion da. Yn ystod y 12 mis diwethaf comisiynwyd ymchwilwyr gan y canlynol: 

 • Ymchwil Llywodraeth Cymru ar Addysg Sipsiwn-Teithwyr
 • Julie Morgan AC, Cadeirydd y Grŵp Rhyngbleidiol ar Sipsiwn a Theithwyr
 • Romani Arts, prosiect cymunedol Sipsiwn-Teithwyr. 

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:

i gael gwydod

E-bost 

Ffon: 01646 685685

ID: 296, adolygwyd 07/03/2018