Gwasanaethau a Darpariaeth Arbenigol

Anawsterau Cyfathrebu

Beth yw'r Gwasanaeth? - Ar gyfer pwy mae'r Gwasanaeth?

Mae'r Tîm Cyfathrebu'n cynnig cyngor a chyfarwyddyd i ysgolion cynradd ac uwchradd ar hyd a lled Sir Benfro i blant ac oedolion ifanc 3-19 oed gydag anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu gan gynnwys Cyflwr ar y Sbectrwm Awtistig (ASC).

O fewn y Tîm Cyfathrebu mae athrawon ymgynghorol, therapyddion lleferydd ac iaith a gweithwyr cymorth sy'n arbenigo naill ai mewn anawsterau lleferydd ac iaith neu ymddygiadau ASC.

Mae gan bob ysgol brif ffrwd therapydd lleferydd ac iaith (SLT) penodol a chymorth ychwanegol athrawon ymgynghorol, cynorthwywyr therapi lleferydd ac iaith (SALTA), gweithwyr cymorth ASC a therapyddion lleferydd ac iaith arbenigol os bydd angen. Mae Therapi Lleferydd ac Iaith ar gyfer ysgolion uwchradd sy'n rhoi hyfforddiant, asesiad a chyngor, a bydd athrawon ymgynghorol yn cynnig cyngor a chyfarwyddyd i ysgolion cynradd ac uwchradd ar ddeunyddiau a ffyrdd o gynorthwyo disgyblion gydag anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu gan gynnwys ASC o fewn y cwricwlwm prif ffrwd.

Bydd cyflwyno'r Tîm o Amgylch y Rhiant, Disgybl ac Ysgol (TAPPAS) yn rhoi'r cyfle i ysgolion a thimau arbenigol gyfarfod bob hanner tymor. Mae'r fforwm yn darparu sesiynau galw heibio sy'n canolbwyntio ar atebion lle gall ysgolion ofyn am gyngor mewn cysylltiad ag unrhyw faterion penodol ar gyfer cynorthwyo disgyblion gydag anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol. Hefyd mae sesiynau galw heibio ar gyfer rhieni a fyddai'n hoffi cyngor penodol ar ffyrdd o gynorthwyo eu plant neu sydd ag unrhyw bryderon ynghylch eu haddysg.

Sut mae cael y Gwasanaeth? - Gyda phwy i gysylltu?

Caiff cyfeirebau eu gwneud drwy ysgol y plentyn mewn trafodaeth â'r Pennaeth, Pennaeth Blwyddyn neu'r Cydgysylltydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY).

Claire Bullock, Athrawes Ymgynghorol - Cyflwr ar y Sbectrwm Awtistig

E-bost: claire.bullock@pembrokeshire.gov.uk

ID: 286, adolygwyd 07/03/2018