Gwasanaethau a Darpariaeth Arbenigol

Anawsterau Dysgu Penodol

Beth yw'r Gwasanaeth? - Ar gyfer pwy mae'r Gwasanaeth?

Mae'r Gwasanaeth Anawsterau Dysgu Penodol yn cynnig cyngor a chyfarwyddyd i ysgolion cynradd ac uwchradd, dysgwyr a'u teuluoedd ar hyd a lled Sir Benfro ynghylch disgyblion sy'n cael anawsterau penodol gyda darllen, ysgrifennu, sillafu, rhifau a chydsymud.

Y gwasanaeth yw cydgysylltydd, athro neu athrawes arbenigol a therapydd galwedigaethol. Caiff cymorth ei ddarparu trwy raglen o hyfforddi a datblygu sy'n digwydd bob tymor i gynorthwyo ysgolion a rhieni gefnogi plant a phobl ifanc gydag Anawsterau Dysgu Penodol.

Bydd cyflwyno'r Tîm o Amgylch y Rhiant, Disgybl ac Ysgol (TAPPAS) yn rhoi'r cyfle i ysgolion a thimau arbenigol gyfarfod bob hanner tymor. Mae'r fforwm yn darparu sesiynau galw heibio sy'n canolbwyntio ar atebion lle gall ysgolion ofyn am gyngor mewn cysylltiad ag unrhyw faterion penodol ar gyfer cynorthwyo disgyblion gydag anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol. Hefyd mae sesiynau galw heibio ar gyfer rhieni a fyddai'n hoffi cyngor penodol ar ffyrdd o gynorthwyo eu plant neu sydd ag unrhyw bryderon ynghylch eu haddysg.

Sut mae cael y Gwasanaeth? - Gyda phwy i gysylltu?

I gael cefnogaeth a chyfarwyddyd, Cydgysylltydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY) yr ysgol yw'r cyswllt cyntaf. Ym mwyafrif yr achosion bydd y CADY yn gallu trefnu'r cymorth priodol.

I wneud cyfeireb i'r gwasanaeth Anawsterau Dysgu Penodol, fe all y CADY mewn partneriaeth â rhieni gysylltu ag:

Emma Wilson - Athrawes Arbenigol ar gyfer Anawsterau Dysgu Penodol
E-bost: Emma.Wilson2@pembrokeshire.gov.uk
Ffôn: 01437 775288

Melanie Ferrier – Athrawes Arbenigol
Email: melanie.ferrier@wales.nhs.uk
Tel: 01437 764551

ID: 291, adolygwyd 30/10/2017