Gwasanaethau a Darpariaeth Arbenigol

Anawsterau Ymddygiadol, Emosiynol a Chymedithasol

Beth yw'r Gwasanaeth? - Ar gyfer pwy mae'r Gwasanaeth?

Mae'r Gwasanaeth Cymorth Ymddygiad yn cynnig cyngor i ysgolion cynradd ar hyd a lled Sir Benfro ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn gweithio gyda disgyblion gydag anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol.

Y gwasanaeth yw Athrawon Cymorth Ymddygiad (BST) Arbenigol seiliedig mewn clwstwr o ysgolion yn rhoi cefnogaeth ymarferol ar gyfer anawsterau emosiynol, cymdeithasol ac ymddygiadol sy'n ymddangos mewn plant neu bobl ifanc.

Bydd Athrawon Cymorth Ymddygiad (BST) yn cyflwyno hyfforddiant mewn ysgolion a, lle bo angen, yn gweithio'n uniongyrchol gyda grwpiau neu blant unigol. Er enghraifft efallai bod athro neu athrawes dosbarth eisiau rhywfaint o gyngor ynghylch disgybl arbennig, neu ffordd o reoli dosbarth o ddisgyblion yn well.

Bydd cyflwyno'r Tîm o Amgylch y Rhiant, Disgybl ac Ysgol (TAPPAS) yn rhoi'r cyfle i ysgolion a thimau arbenigol gyfarfod bob hanner tymor. Mae'r fforwm yn darparu sesiynau galw heibio sy'n canolbwyntio ar atebion lle gall ysgolion ofyn am gyngor mewn cysylltiad ag unrhyw faterion penodol ar gyfer cynorthwyo disgyblion gydag anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol. Hefyd mae sesiynau galw heibio'n cael eu datblygu ar gyfer rhieni a fyddai'n hoffi cyngor penodol ar ffyrdd o gynorthwyo eu plant neu sydd ag unrhyw bryderon ynghylch eu haddysg.

Sut mae cael y Gwasanaeth? - Gyda phwy i gysylltu?

Caiff cyfeirebau eu gwneud drwy ysgol y plentyn mewn trafodaeth gyda'r Pennaeth, Pennaeth Blwyddyn neu'r Cydgysylltydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY).

Mae modd trafod pryderon ychwanegol gyda:

Terina Thomas - Pennaeth yr Uned Cyfeirio Disgyblion ac Allgymorth Ymddygiad

E-bost: terina.l.thomas@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01646 602473

ID: 284, adolygwyd 30/10/2017