Gwasanaethau a Darpariaeth Arbenigol

Anghenion Dysgu Cymhleth

Beth yw'r Gwasanaeth? - Ar gyfer pwy mae'r Gwasanaeth?

Mae tîm Anghenion Dysgu Cymhleth Portfield yn cynnig cyngor a chyfarwyddyd i ysgolion cynradd ac uwchradd ar hyd a lled Sir Benfro i blant ac oedolion ifanc 3-19 oed gydag anghenion dysgu cymhleth.

O fewn y tîm Anghenion Dysgu Cymhleth mae athro neu athrawes arbenigol a chynorthwy-ydd allgymorth.

Ar ôl cyfeireb i'r gwasanaeth, caiff anghenion myfyrwyr eu hasesu ac argymhellion addas eu gwneud. Os bydd angen, bydd rhaglen o gymorth i staff a'r disgybl yn cael ei datblygu ac mae'r cynorthwy-ydd allgymorth yn cynorthwyo gweithredu'r rhaglen. Caiff rhaglenni cymorth eu hailasesu bob pump i chwe wythnos er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn symud ymlaen yn dda. Bydd faint o amser mae myfyrwyr yn ymwneud â'r gwasanaeth yn amrywio yn ôl eu hanghenion.

Sut mae cael y Gwasanaeth? - Gyda phwy i gysylltu?

Caiff cyfeirebau eu gwneud trwy ysgol y plentyn mewn trafodaeth â'r Pennaeth neu'r Cydgysylltydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY).

Mae modd trafod pryderon ychwanegol gyda:

Alexis George - Athrawes Allgymorth Arbenigol

E-bost: head.portfield@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 762701

ID: 287, adolygwyd 23/08/2018