Gwasanaethau a Darpariaeth Arbenigol

Anghenion Synhwyraidd

Beth yw'r Gwasanaeth? - Ar gyfer pwy mae'r Gwasanaeth?

Rhannwyd y Gwasanaeth Anghenion Synhwyraidd yn dri maes: Amhariad ar y Clyw / Byddar, Anghenion Corfforol a Meddygol, a Nam ar y Golwg / Dall.

Mae'r maes Amhariad ar y Clyw / Byddar a'r maes Nam ar y Golwg / Dall yn darparu cymorth addysgol teithiol, hyfforddiant a chyngor trwy Athro neu Athrawes ymgynghorol sy'n gweithio gyda phlant a'u teuluoedd. Mae'r Athro neu Athrawes ymgynghorol ar gyfer Amhariad ar y Clyw / Byddar a'r Athro neu Athrawes ymgynghorol ar gyfer Nam ar y Golwg / Dall yn gwneud darpariaeth addysgol ar gyfer plant a phobl ifanc gyda byddardod neu golli golwg cymedrol i ddifrifol. Maent hefyd yn cynnig cefnogaeth a chyngor i rieni, ysgolion a sefydliadau addysgol eraill ar gyfer plant 0-19 oed.

Mae cangen Anghenion Corfforol a Meddygol y gwasanaeth yn darparu Athro neu Athrawes arbenigol sy'n gweithio gyda phlant a'u teuluoedd, ysgolion a gweithwyr iechyd proffesiynol i sicrhau bod anghenion y plentyn yn cael eu diwallu o fewn amgylchedd yr ysgol. Mae'r Athro neu Athrawes arbenigol ar gyfer Anghenion Corfforol a Meddygol yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc sydd â chyflyrau corfforol a meddygol cymhleth, e.e. parlys yr ymennydd, Syndrom Down, cyflyrau genetig.

Mae cadw cyswllt ag ysgolion ac amrywiaeth o Weithwyr Iechyd Proffesiynol yn sicrhau bod anghenion y plentyn yn cael eu diwallu o fewn amgylchedd yr ysgol. Bydd yr Athrawon Ymgynghorol yn cefnogi plant a theuluoedd yn ystod cyfnod pontio i'r ysgol a hefyd rhwng gwahanol gyfnodau bywyd ysgol.

Sut mae cael y Gwasanaeth? - Gyda phwy i gysylltu?

Fel arfer caiff plant eu cyfeirio gan weithwyr iechyd proffesiynol, er enghraifft, Pediatregyddion, Awdioleg neu Offthalmoleg. Mae rhieni, cyn ysgol ac ysgolion yn gallu cyfeirio at Iechyd trwy feddygon teulu, ymwelwyr iechyd a nyrsys ysgol ar gyfer asesiad. Mae modd gwneud cyfeirebau i faes Anghenion Corfforol a Meddygol hefyd drwy Gydgysylltydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY) yr ysgol a'r ymarferwyr Blynyddoedd Cynnar. Fe all ysgolion gysylltu â holl feysydd y Gwasanaeth am gymorth, cyngor a hyfforddiant ar faterion synhwyraidd cyffredinol.

Mae modd trafod pryderon ychwanegol gyda:

Catherine Scott - Athrawes Ymgynghorol ar gyfer Amhariad ar y Clyw / Byddardod.

E-bost: Catherine.Scott@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 770174

Annette Thomas - Athrawes Ymgynghorol

E-bost: Annette.Thomas@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 770158

Carolyn Waters - Athrawes Arbenigol ar gyfer Anghenion Corfforol a Meddygol.

E-bost: Carolyn.Waters@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 775176

Ms Mair Anwen Jones - Athro Arbenigol ar gyfer Nam ar eu Golwg / Nam ar y Golwg Difrifol a Dall - QTVI.

E-bost: mair.anwen.jones@pembroikeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 770174

Cysylltiadau Defnyddiol

Dewis Cymru y w’rlle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

ID: 290, adolygwyd 15/10/2018