Gwasanaethau a Darpariaeth Arbenigol

Cwnsela Ysgolion

Beth yw'r Gwasanaeth? - Ar gyfer pwy mae'r Gwasanaeth?

Y Gwasanaeth yw grŵp o gwnselwyr cymwysedig a phrofiadol sy'n seiliedig ar hyd a lled Sir Benfro, yn gweithio gyda phobl ifanc i gynorthwyo eu ffyniant emosiynol trwy gynghori. Mae cwnsela'n cynnig cyfle i blant a phobl ifanc siarad ynghylch pethau all fod yn achosi pryder iddynt a themâu cyffredin yw cysylltiadau, straen neu brofedigaeth.

Mae'r gwasanaeth yn cael ei dargedu ar blant a phobl ifanc fydd yn elwa ar gyfnod byr o gynghori ac ar yr anghenion emosiynol hynny nad ydynt yn cael eu hystyried yn ddigon arwyddocaol i ddefnyddio gwasanaethau eraill sydd ar gael fel y Gwasanaeth Iechyd Meddwl Sylfaenol neu'r Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed.

Mae'r gwasanaeth yn dilyn canllawiau moesegol proffesiynol yn ogystal â pholisïau ac arferion diogelu fel y bydd ein trafodaethau gyda phobl ifanc yn aros yn gydgyfrinachol oni bai fod y materion a drafodwyd yn golygu niwed iddynt hwy eu hunain neu eraill.

Sut mae cael y Gwasanaeth? - Gyda phwy i gysylltu?

Fe all pobl ifanc sy'n mynychu ysgol uwchradd yn Sir Benfro gael gafael yn uniongyrchol ar eu cwnselydd seiliedig ar ysgol trwy ymweld â'r cwnselydd penodedig yn eu hysgol.

Hefyd fe all oedolion sy'n adnabod y bobl ifanc, fel athrawon, awgrymu bod pobl ifanc yn cael cwnsela seiliedig ar ysgol ond bydd sgwrs bob amser gyda'r bobl ifanc cyn ymwneud ag unrhyw gwnselydd i ofyn am eu caniatâd. Ni fydd cwnsela'n digwydd heb gydsyniad y bobl ifanc. Dylai fod taflenni a byrddau hysbysebion ymhob ysgol uwchradd yn hysbysebu'r gwasanaeth a sut mae modd cael gafael arno.

Os bydd teimlad y byddai plentyn mewn ysgol gynradd yn elwa ar gymorth cwnselydd seiliedig ar ysgol yna bydd ein cyfranogiad yn cael ei ystyried hefyd yn dilyn trafodaeth gyda Seicolegydd Addysg a CADY yr ysgol gynradd.

Mae gan holl ysgolion uwchradd Sir Benfro, gan gynnwys Ysgol Arbennig Portfield, eu cwnselwyr penodedig eu hunain seiliedig yn yr ysgolion lle mae modd cysylltu'n uniongyrchol â nhw. CADY (Cydgysylltwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol) ysgolion cynradd yw man cyswllt plant oed cynradd.

Y cydgysylltydd cyfeirio ar gyfer y gwasanaeth cwnsela seiliedig ar ysgol yw:

Lyn Herde, Swyddog Datblygu Cefnogaeth Bersonol,

E-bost: lyn.herde@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 776473

ID: 289, adolygwyd 30/10/2017