Gwasanaethau a Darpariaeth Arbenigol

Darpariaeth Arbenigol

O ran dysgwyr gydag anghenion mwy cymhleth yn Sir Benfro, mae lleoliad arbenigol un ai yn yr ysgol arbennig, mewn canolfan adnoddau dysgu neu yng Nghanolfan Ddysgu Sir Benfro'n darparu gofal cofleidiol a chefnogaeth addysgol i sicrhau bod y plant cyrraedd eu llawn allu.

Canolfannau Adnoddau Dysgu 

Popeth am CAD 

 • Ystafell ddosbarth yw Canolfan Adnoddau Dysgu (CAD) seiliedig o fewn ysgol brif ffrwd ac yn darparu addysg ar gyfer disgyblion gydag anghenion cymhleth.
 • Sefydlwyd CAD fel bod disgyblion yn cael cwricwlwm eang a chytbwys sy'n dra gwahanol er mwyn cynorthwyo iddynt gyrraedd eu llawn allu.
 • Mae CAD ynghlwm wrth ysgolion prif ffrwd gan roi cyfle i ddisgyblion fod yn rhan o weithgareddau a gwersi prif ffrwd a chymdeithasu gyda'u cyfoedion wrth gefnogi a diwallu eu hanghenion unigol

Ble mae'r Canolfannau Adnoddau Dysgu?

 •  Ar hyn o bryd mae 7 CAD Babanod, 7 CAD Iau a 3 CAD Uwchradd yn Sir Benfro. 

Pwy sy'n gallu defnyddio Canolfan Adnoddau Dysgu?

 

 • Mae CAD yn addas ar gyfer disgyblion gydag anghenion dysgu cymhleth.
 • Wrth ystyried a yw pobl ifanc yn addas ar gyfer lleoliad, bydd gweithwyr proffesiynol yn ystyried amrywiaeth o feini prawf. Rhai o'r meini prawf fydd gallu gwybyddol y myfyrwyr a'u sgorau mewn profion safonedig, yn ogystal â phroffiliau anghenion disgyblion unigol.

Sut mae cael gafael ar y Gwasanaeth?

 • Y Cyngor Sir yw'r Awdurdod Derbyniadau ar gyfer holl Ganolfannau Adnoddau Dysgu mewn ysgolion.
 • Mae meini prawf derbyn i'r Canolfannau Adnoddau Dysgu'n cael eu cyflwyno yn y llyfryn meini prawf derbyn.
 • Bydd panel o staff enwebedig ysgolion, y Gwasanaeth Cynhwysiad a'r Gwasanaeth Seicoleg Addysg yn trafod holl ddisgyblion sy'n cael eu hystyried i'w derbyn (‘y Panel') ac yn argymell priodoldeb y lleoliad.
 • Fel arfer bydd disgyblion yn cael eu derbyn ar ddechrau blwyddyn academaidd ond, dan amgylchiadau eithriadol, bydd panel derbyniadau arbennig yn cael ei gynnull i benderfynu priodoldeb y ddarpariaeth.
 • Mae'r broses gyfeirebau'n dechrau yn nhymor yr Hydref ar gyfer derbyniadau'r mis Medi canlynol gyda lleoedd yn cael eu cadarnhau ym mis Mawrth cyn mynediad.

Gyda phwy i gysylltu?

Os ydych yn teimlo fod gan eich plentyn anghenion ychwanegol ac y byddai lleoliad CAD yn addas, byddai angen i chi drafod hyn gyda'r Cydgysylltydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY) yn ysgol eich plentyn. Bydd yn gallu rhoi rhagor o wybodaeth am addasrwydd a sut i wneud cais.

Rhestr o'r Canolfannau Adnoddau Dysgu

  

Cyfnod Allweddol

Math

Lleoliad

  

Lleoedd

1

Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistig

Ysgol Gynradd Doc Penfro

SA72 6LQ

6

1

Anghenion Dysgu Cymhleth

Ysgol Gynradd Fenton

SA61 1BZ

12

1

Anghenion Dysgu Cymhleth

Ysgol Glannau Gwaun

SA65 9DB

12

1

Anghenion Dysgu Cymhleth

Ysgol Gymunedol Gelliswick

SA73 3EW

12

1

Anghenion Dysgu Cymhleth

Ysgol Gynradd Priordy Cil-maen

SA71 4LS

12

1

Anghenion Dysgu Cymhleth

Ysgol Gynradd Mount Airey

SA61 1PA

18

1

Anghenion Dysgu Cymhleth

Ysgol Gynradd Johnston

SA62 3PY

9

2

Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistig

Ysgol Gynradd Doc Penfro

SA72 6LQ

6

2

Anghenion Dysgu Cymhleth

Ysgol Gynradd Fenton

SA61 1BZ

12

2

Anghenion Dysgu Cymhleth

Ysgol Glannau Gwaun

SA65 9DB

12

2

Anghenion Dysgu Cymhleth

Ysgol Gymunedol Gelliswick

SA73 3EW

12

2

Anghenion Dysgu Cymhleth

Ysgol Gynradd Priordy Cil-maen

SA71 4LS

12

2

Anghenion Dysgu Cymhleth

Ysgol Iau Gymunedol Dinbych-y-pysgod

SA70 8BZ

6

2

Anghenion Dysgu Cymhleth

Ysgol Gynradd Johnston

SA62 3PY

9

3

Anghenion Dysgu Cymhleth

Ysgol Penfro

SA71 4RL

24

3

Anghenion Dysgu Cymhleth

 Ysgol Bro Gwaun

SA65 9DT 

12 

  

Canolfan Ddysgu Sir Benfro

Mae Canolfan Ddysgu Sir Benfro (PLC) yn Uned Cyfeirio Disgyblion ac yn ddarpariaeth Pryderus a Ffobig sy'n cael ei rhedeg gan Gyngor Sir Penfro ac yn darparu ar gyfer plant a phobl ifanc gydag anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol.

Mae'r ddarpariaeth yn cynnwys ymyriad cynnar a byrdymor ar gyfer disgyblion yng Nghyfnodau Allweddol 1, 2, 3 a 4. Seiliwyd y ddarpariaeth ar gyfer disgyblion Cyfnodau Allweddol 1 a 2 yng Nghanolfan Penalun a disgyblion Cyfnod Allweddol 3 yng Nghanolfan Ddysgu Sir Benfro yn Neyland, ynghyd â disgyblion yng Nghyfnodau Allweddol 3 a 4 gyda phryderon mawr.

Mae PLC yn darparu cwricwlwm eang a chytbwys sy'n dilyn y Cwricwlwm Cenedlaethol ac a addaswyd a'i wahaniaethu'n briodol i anghenion y plentyn unigol.

Caiff sbectrwm llawn anghenion plant ei gefnogi trwy gyfranogiad llawer o weithwyr proffesiynol. Bydd therapyddion lleferydd, Tîm Iechyd Meddwl Plant ac Oedolion a'r nyrs ysgol yn ymweld yn rheolaidd â Chanolfan Ddysgu Sir Benfro. Caiff ymgynghorwyr arbenigol eraill, seicolegwyr addysgol a'r Gwasanaethau Cymdeithasol eu hystyried yn gyfranwyr annatod ac anhepgor at raglen yr ysgol.

Terina Thomas
Canolfan Ddysgu Sir Benfro
Neyland
Sir Benfro
SA73 1SH

terina.l.thomas@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01646 602 473

 

Ysgol Portfield

Ysgol ddydd arbennig yw Ysgol Portfield sy'n cael ei chynnal gan Gyngor Sir Penfro ac sy'n darparu ar gyfer plant a phobl ifanc gydag anawsterau dysgu difrifol, dwys a chymhleth yn yr ystod oedran 3 - 19.

Mae'r ysgol yn darparu cwricwlwm eang a chytbwys sy'n dilyn y Cwricwlwm Cenedlaethol ac yn cael ei addasu a'i wahaniaethu'n briodol i anghenion y plentyn unigol.

Caiff sbectrwm cyfan anghenion plant ei gefnogi trwy gyfranogiad llawer o weithwyr proffesiynol. Bydd therapyddion lleferydd, ffisiotherapyddion, therapyddion galwedigaethol, nyrs ysgol a'r meddyg ysgol yn ymweld yn rheolaidd â'r ysgol, a chaiff ymgynghorwyr arbenigol eraill, seicolegydd addysg a'r Gwasanaethau Cymdeithasol eu hystyried yn gyfranwyr annatod ac anhepgor at raglen yr ysgol.

Mrs L Harper                                                                                                                                                                                                                                                                             Pennaeth
Ysgol Portfield
Oddi ar Portfield
Hwlffordd Sir Benfro
SA61 1BS

Ffôn: 01437 762701

ID: 282, adolygwyd 07/03/2018