Gwasanaethau a Darpariaeth Arbenigol

Gwasanaeth Seicoleg Addysg

Beth fyddwn ni'n ei wneud?

Mae Gwasanaeth Seicoleg Addysg Sir Benfro'n ymwneud â datblygiad, addysg, cyflawniad a ffyniant plant a phobl ifanc. Bydd aelodau'r tîm yn gweithio gyda staff sefydliadau cyn ysgol, ysgolion a rhieni / gofalwyr, gan ddefnyddio seicoleg i gyflawni gwell canlyniadau i holl blant Sir Benfro trwy ymgynghori, cyngor a chefnogaeth arbenigol.

Caiff ymgynghori, arsylwi ac amrywiaeth o dechnegau asesu eu defnyddio i gasglu gwybodaeth i helpu eraill - fel athrawon a rhieni - ddatrys problemau. Mae'r Gwasanaeth yn gwneud y canlynol:

 

  • rhoi cyngor ar anghenion addysgol, cymdeithasol, emosiynol, ymddygiadol a datblygiadol plant i staff yr ysgol, rhieni a gweithwyr proffesiynol eraill
  • rhoi hyfforddiant ar bob agwedd ar ddatblygiad, dysgu ac ymddygiad plant
  • cyfrannu at amrywiaeth o arweiniadau i roi cefnogaeth uniongyrchol i blant, athrawon a theuluoedd
  • cefnogi ysgolion yn dilyn ‘digwyddiadau argyfyngus' fel profedigaeth ddirybudd
  • cyfrannu cyngor seicolegol at asesiad statudol plant dan Ddeddf Addysg 1996 ac arolygu cynnydd plant gydag anghenion addysgol arbennig
  • cyfrannu at bolisïau a gweithdrefnau'r awdurdodau lleol cysylltiedig â phob agwedd ar addysg a lles plant.. 

 

Sut fyddwn ni'n cyflenwi'r gwasanaethau hyn?

Caiff amser Seicoleg Addysg ei neilltuo i deuluoedd ysgolion. Mae gan bob ysgol seicolegydd addysgol penodol sy'n ymweld yn rheolaidd.
Caiff cyfarfodydd Ymgynghori, Cynllunio ac Adolygu mewn ysgolion eu defnyddio i benderfynu blaenoriaethau cyfranogiad Seicolegydd Addysg ar gyfer plant a phobl ifanc oed ysgol.

Caiff plant dan oed ysgol eu cyfeirio drwy'r athro cyswllt / athrawes gyswllt ymgynghorol cyn ysgol neu'r Panel Blynyddoedd Cynnar. Bydd plant dan oed ysgol yn cael eu gweld gartref a/neu mewn lleoliadau cyn ysgol.

Bydd y tîm bob amser yn ceisio bod mor ymatebol ag y bo modd i bryderon rhieni. Os bydd rhieni'n cysylltu â seicolegydd addysgol bydd yn awgrymu eu bod yn trafod y materion gyda'r staff priodol yn yr ysgol. Fel arfer, bydd y seicolegydd addysgol yn dilyn hyn gyda'r ysgol yn ystod ymweliad dilynol.

Cysylltu â Ni:

Gwasanaeth Seicoleg Addysg, Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1TP

Heidi Evans - Seicolegydd Addysg Arweiniol 

E-bost: heidi.evans@pembrokeshire.gov.uk

Ffon: 01437 776042

 

 

ID: 293, adolygwyd 30/10/2017