Gwasanaethau a Darpariaeth Arbenigol

Asesiadau Statudol a Datganiadau AAA

Beth yw'r Gwasanaeth? - Ar gyfer pwy mae'r Gwasanaeth?

Y gwasanaeth Asesiad Statudol a Datganiadau AAA sy'n gyfrifol am brosesu cais am asesiad ffurfiol a gwneud Datganiad AAA y plentyn.

Ble bynnag y bo'n ymarferol, caiff pob ymdrech ei gwneud i roi'r ddarpariaeth addysgol angenrheidiol i blentyn neu rywun ifanc heb fod ag angen Datganiad Anghenion Addysgol Arbennig.

Sut mae cael y Gwasanaeth? - Gyda phwy i gysylltu?

I gael cefnogaeth a chyfarwyddyd, Cydgysylltydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY) yr ysgol yw'r cyswllt cyntaf. Ym mwyafrif yr achosion bydd y CADY yn gallu trefnu'r cymorth priodol mewn partneriaeth â rhieni a gweithwyr proffesiynol allanol. Os mai cyngor cyswllt Seicolegydd Addysg ac Athro neu Athrawes Ymgynghorol yr ysgol yw gofyn am asesiad statudol yna gall ysgol neu rieni gysylltu â:

Donna Davies - Swyddog ADY (Datgan)

E-bost: donna.davies@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 775015

ID: 292, adolygwyd 30/10/2017

Gwasanaeth Seicoleg Addysg

Beth fyddwn ni'n ei wneud?

Mae Gwasanaeth Seicoleg Addysg Sir Benfro'n ymwneud â datblygiad, addysg, cyflawniad a ffyniant plant a phobl ifanc. Bydd aelodau'r tîm yn gweithio gyda staff sefydliadau cyn ysgol, ysgolion a rhieni / gofalwyr, gan ddefnyddio seicoleg i gyflawni gwell canlyniadau i holl blant Sir Benfro trwy ymgynghori, cyngor a chefnogaeth arbenigol.

Caiff ymgynghori, arsylwi ac amrywiaeth o dechnegau asesu eu defnyddio i gasglu gwybodaeth i helpu eraill - fel athrawon a rhieni - ddatrys problemau. Mae'r Gwasanaeth yn gwneud y canlynol:

 

 • rhoi cyngor ar anghenion addysgol, cymdeithasol, emosiynol, ymddygiadol a datblygiadol plant i staff yr ysgol, rhieni a gweithwyr proffesiynol eraill
 • rhoi hyfforddiant ar bob agwedd ar ddatblygiad, dysgu ac ymddygiad plant
 • cyfrannu at amrywiaeth o arweiniadau i roi cefnogaeth uniongyrchol i blant, athrawon a theuluoedd
 • cefnogi ysgolion yn dilyn ‘digwyddiadau argyfyngus' fel profedigaeth ddirybudd
 • cyfrannu cyngor seicolegol at asesiad statudol plant dan Ddeddf Addysg 1996 ac arolygu cynnydd plant gydag anghenion addysgol arbennig
 • cyfrannu at bolisïau a gweithdrefnau'r awdurdodau lleol cysylltiedig â phob agwedd ar addysg a lles plant.. 

 

Sut fyddwn ni'n cyflenwi'r gwasanaethau hyn?

Caiff amser Seicoleg Addysg ei neilltuo i deuluoedd ysgolion. Mae gan bob ysgol seicolegydd addysgol penodol sy'n ymweld yn rheolaidd.
Caiff cyfarfodydd Ymgynghori, Cynllunio ac Adolygu mewn ysgolion eu defnyddio i benderfynu blaenoriaethau cyfranogiad Seicolegydd Addysg ar gyfer plant a phobl ifanc oed ysgol.

Caiff plant dan oed ysgol eu cyfeirio drwy'r athro cyswllt / athrawes gyswllt ymgynghorol cyn ysgol neu'r Panel Blynyddoedd Cynnar. Bydd plant dan oed ysgol yn cael eu gweld gartref a/neu mewn lleoliadau cyn ysgol.

Bydd y tîm bob amser yn ceisio bod mor ymatebol ag y bo modd i bryderon rhieni. Os bydd rhieni'n cysylltu â seicolegydd addysgol bydd yn awgrymu eu bod yn trafod y materion gyda'r staff priodol yn yr ysgol. Fel arfer, bydd y seicolegydd addysgol yn dilyn hyn gyda'r ysgol yn ystod ymweliad dilynol.

Cysylltu â Ni:

Gwasanaeth Seicoleg Addysg, Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1TP

Heidi Evans - Seicolegydd Addysg Arweiniol 

E-bost: heidi.evans@pembrokeshire.gov.uk

Ffon: 01437 776042

 

 

ID: 293, adolygwyd 30/10/2017

Plant sy'n Derbyn Gofal

Oherwydd anawsterau yn eu bywydau teuluol mae'r hyn sy'n digwydd i blant yn aml y tu hwnt i'w rheolaeth a gall effeithio ar eu haddysg. Weithiau bydd arnynt angen cymorth a chefnogaeth i sicrhau nad yw'n tarfu ar eu haddysg a'u bod yn gweithio hyd eithaf eu gallu.

Yn Sir Benfro mae gan holl ysgolion athrawon dynodedig ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal. Mae'r athrawon hyn yn gweithredu fel dolen gyswllt rhwng yr ysgol a'r plant, y gofalwyr maeth, gweithiwr cymdeithasol a'r teuluoedd naturiol.

Pan fydd plant yn Derbyn Gofal caiff Cynllun Addysg Personol ei ysgrifennu i egluro beth sydd ei angen er mwyn gwneud yr ysgol mor esmwyth ag y bo modd i'r plant ac i sicrhau'r gefnogaeth eithaf iddynt gyrraedd eu llawn allu addysgol.

Mae Sir Benfro hefyd yn dilyn cynnydd ein holl Blant dan Ofal ymhob ysgol. Bydd dau fentor cymorth addysgol yn gweithio gyda'r bobl ifanc, eu teuluoedd, eu gofalwyr a'u gweithwyr cymdeithasol i sicrhau bod eu haddysg yn cyfateb i'w hanghenion a'u bod yn gwneud gystal ag y bo modd drwy ysgol rithwir Plant sy'n Derbyn Gofal.

Mae rhagor o wybodaeth i'w chael oddi wrth:

Wyn Harries – Athro Ymgynghorol Plant sy’n Derbyn Gofal

E-bost: wyn.harries@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 770169

ID: 294, adolygwyd 21/09/2017

Saesneg fel laith Ychwanegol (MEAS)

Ein gwaith mewn ysgolion

Mae Gwasanaeth Cyflawniad Ethnig Lleiafrifol Sir Benfro'n cefnogi ysgolion gyda phob agwedd ar Gymraeg fel Iaith Ychwanegol (WAL) neu Saesneg fel Iaith Ychwanegol (EAL) ac mae'n darparu hyfforddiant, cymorth ac ymgynghoriaeth i sicrhau bod ysgolion yn cynyddu cyflawni disgyblion ethnig lleiafrifol gyda WAL/EAL.

Nod y gwasanaeth yw datblygu hyder a medrusrwydd athrawon a staff cymorth mewn WAL/EAL i sicrhau bod disgyblion WAL/EAL yn cyrraedd eu targedau yn yr ysgol.

Yn Sir Benfro mae un cydgysylltydd a thîm o ddeg o gynorthwywyr yn gweithio gyda disgyblion, eu teuluoedd a staff yn yr ysgolion yn ogystal ag asiantaethau allanol i gadw golwg ar ffyniant disgyblion, gan sicrhau eu bod yn gwneud cynnydd yn unol â'u gallu.

Un o'r cryfderau allweddol yw gallu gweithio mewn teuluoedd ysgolion yn unol ag anghenion dynodedig. Mae'r gwasanaeth yn darparu ymatebion cyflym i geisiadau am asesiad a chefnogaeth i ddisgyblion sydd newydd gyrraedd gyda WAL/EAL. Mae ffyniant disgyblion hefyd yn rhan o'r gwaith cefnogi yn yr ysgolion.

Mae cynorthwywyr gwasanaeth MEAS yn siarad nifer mawr o ieithoedd fel Arabeg, Serbeg, Pwyleg, Rwseg, Ffrangeg, Eidaleg, Ieithoedd y Swistir, Almaeneg, Ffinneg ac Estoneg. Mae dau gynorthwyydd sy'n siarad Cymraeg yn y gwasanaeth sy'n gallu cynorthwyo'r disgyblion Cymraeg fel Iaith Ychwanegol. Mae'r cynorthwywyr ategol hyn yn cefnogi disgyblion WAL yn ddwyieithog lle bo modd neu pan fo angen.

Bydd y tîm yn pennu targedau ieithyddol ac academaidd ochr yn ochr â staff yr ysgolion ac yn gweithio'n agos gydag ysgolion i ddilyn cynnydd disgyblion a sicrhau bod disgyblion ethnig lleiafrifol y nodwyd eu bod yn tangyflawni'n cael eu cynorthwyo gymaint ag y bo modd. Fe all staff MEAS hefyd weithio i gefnogi disgyblion yn ystod adegau pontio i ysgolion uwchradd neu wrth ddynesu at asesiadau diwedd cyfnod allweddol neu arholiadau.

Bydd staff MEAS hefyd yn darparu clybiau allan o oriau i gefnogi disgyblion wrth iddynt baratoi ar gyfer arholiadau iaith gartref, defnydd cymdeithasol o iaith, mentora a chymorth ieithyddol neu gymorth academaidd, yn enwedig cyn arholiadau.

Yn ogystal, mae'r gwasanaeth yn cynorthwyo disgyblion sy'n sefyll arholiadau iaith gartref ac yn darparu cyfieithiadau o lythyrau neu wybodaeth berthnasol i'r ysgol ar gyfer disgyblion a rhieni. Trwy weithio gyda WITS, Gwasanaeth Dehongli a Chyfieithu Cymru, mae'r gwasanaeth yn gallu cynorthwyo teuluoedd ac ysgolion gyda'u hanghenion dehongli a chyfieithu.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag:

Annette Thomas

E-bost: Annette.thomas@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 770158

 

ID: 295, adolygwyd 30/10/2017

Addysg Sipsiwn-Teithwyr

Mae'r Gwasanaeth Addysg Sipsiwn-Teithwyr yn ymwneud â'r gymuned trwy wneud y canlynol: 

 • cynorthwyo teuluoedd gadw presenoldeb rheolaidd ymhob math o ysgol, h.y. Dechrau'n Deg, meithrinfa, blynyddoedd cynnar, cyfnod sylfaen, ysgolion cynradd ac uwchradd, dysgu teuluol ac addysg bellach
 • gwella gallu ysgolion i ddiwallu anghenion Sipsiwn Crwydrol yn well, culhau bylchau cyrhaeddiad a chyfle, gwella cyrhaeddiad academaidd a sicrhau cydraddoldeb canlyniadau
 • tynnu sylw at storïau llwyddiant a hyrwyddo patrymau ymddwyn da
 • hyrwyddo gwerth presenoldeb rheolaidd gyda theuluoedd Teithwyr
 • ymweld â theuluoedd a'u cynorthwyo ar y pum safle preswyl a thai brics a morter lle mae dros 200 o ddisgyblion Sipsiwn Crwydrol a'u teuluoedd yn byw
 • annog teuluoedd i adael i'w plant gyfranogi mewn ymweliadau ysgolion
 • datblygu a chyflwyno hyfforddiant i staff ysgolion, llywodraethwyr ac asiantaethau allanol er mwyn hyrwyddo dealltwriaeth ac ymdoddi
 • cynorthwyo rhieni er mwyn iddynt allu dod yn hyderus wrth weithio'n agos gyda'r gyfundrefn addysg, ysgolion a staff ysgolion. 

Mae'r Gwasanaeth Addysg Sipsiwn-Teithwyr yn ymateb i unrhyw anghenion diwylliannol penodol neu faterion all fodoli i blant, pobl ifanc a theuluoedd er mwyn cynyddu cyrhaeddiad academaidd, a gwella canlyniadau a chyfleoedd bywyd.

Mae'r Gwasanaeth Addysg Sipsiwn-Teithwyr Sir Benfro yn fawr ei barch ymhlith Sipsiwn, Crwydriaid, Llywodraeth Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, y gymuned sefydlog, yr heddlu ac aelodau'r gymuned leol. Mae'n seiliedig ar Ysgol Gynradd Priordy Cil-maen.

"Mae Ysgol Priordy Cil-maen yn enghraifft ragorol o sut mae darparu addysg o safon yn annog Plant Sipsiwn-Teithwyr i gyrraedd eu llawn allu. Mae'n esiampl wirioneddol y byddai'n dda i Gymru gyfan ei dilyn." Dr Brian Gibbons, y Cyn-weinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Mae dinasyddiaeth yn rhan bwysig o'r cwricwlwm. Mae Sipsiwn Crwydrol ifanc wedi ymweld â Neuadd y Dref, Neuadd y Sir, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, y Senedd a Senedd Ewrop ym Mrwsel. Mae disgyblion ar bwyllgor llywio Save the Children ar gyfer y Travelling Ahead Project ac yn cynrychioli eu cymuned ar fforwm ieuenctid Save the Children. Mae disgyblion hefyd wedi rhoi cyflwyniadau i'r Farwnes Whitaker, is-gadeirydd o'r Grŵp Seneddol Hollbleidiol ar Deithwyr Sipsiwn Roma yn Nhŷ'r Arglwyddi.

"Mae'n dra chyfarwydd bod cymuned Sipsiwn-Teithwyr yn gwneud yn fawr o warchod eu plant a bod y dymuniad hwnnw i warchod weithiau'n golygu nad oedd llawer o blant yn parhau gyda'u haddysg ar ôl ysgol gynradd.

Yn hytrach, byddai bechgyn yn ymuno â'r dynion yn eu gwaith a byddai merched yn helpu'r gwragedd yn y cartref.

Ond, yma yng Nghil-maen gwyrdrowyd y tuedd hwnnw ac, fel y byddwn yn darganfod, nid yn unig mae cymuned Sipsiwn-Teithwyr yn ymddiried yng ngwaith yr ysgol, mae wedi dod i ddibynnu ar yr hyn y gall yr ysgol gyfan ei gynnig." Keith Towler, Comisiynydd Plant Cymru

Bydd asiantaethau ar hyd a lled Cymru a'r DU yn cysylltu'n rheolaidd â'r gwasanaeth. Caiff y gwasanaeth ei amlygu fel arferion da. Yn ystod y 12 mis diwethaf comisiynwyd ymchwilwyr gan y canlynol: 

 • Ymchwil Llywodraeth Cymru ar Addysg Sipsiwn-Teithwyr
 • Julie Morgan AC, Cadeirydd y Grŵp Rhyngbleidiol ar Sipsiwn a Theithwyr
 • Romani Arts, prosiect cymunedol Sipsiwn-Teithwyr. 

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:

i gael gwydod

E-bost 

Ffon: 01646 685685

ID: 296, adolygwyd 07/03/2018

Addysg Gartref Ddewisol

Addysgu eich plentyn gartref

Bydd rhai rhieni'n dewis addysgu eu plant gartref, am bob math o resymau. Mae'r Awdurdod Lleol (ALl) yn cefnogi hawl rhieni i addysgu eu plant gartref.

Yn y lle cyntaf, dylai rhieni sy'n dymuno addysgu eu plentyn gartref hysbysu pennaeth yr ysgol a ddylai wedyn hysbysu'r ALl.

Beth yw cyfrifoldebau rhieni?

Mae gan rieni hawl i addysgu eu plant gartref ond eu bod yn ateb gofynion Adran 7 o Ddeddf Addysg 1996 sy'n gosod dyletswydd ar rieni i beri bod holl blant oed addysg orfodol yn derbyn addysg lawn-amser effeithlon sy'n addas i'w hoed, gallu a dawn, ac unrhyw anghenion addysgol arbennig y gall fod ganddynt, naill ai trwy bresenoldeb rheolaidd yn yr ysgol neu fel arall.

Mae modd dehongli'r ymadrodd "llawn-amser" yn wahanol, oherwydd bod addysg plentyn gartref yn aml yn cael ei llunio ar gyfer yr unigolyn. Dylech ystyried y bydd ar unrhyw bobl ifanc angen cymwysterau ffurfiol ar gyfer unrhyw swyddogaeth mewn bywyd yn y dyfodol.

A fydd yr Awdurdod Lleol yn rhoi unrhyw gymorth i mi?

Mae gan yr awdurdod lleol Cynghorwr Addysg Gartref Ddewisol fydd yn cynnig ymweld i drafod darpariaeth a chynnig cyngor neu wybodaeth os bydd angen. Mae'r Awdurdod Lleol yn ceisio gweithio'n gydweithredol gyda rhieni i ddatblygu cyd-ddealltwriaeth gan ymddiried y bydd hynny'n diogelu canlyniadau addysgol plant.

Os ydych eisiau trafod mwy ar unrhyw agweddau ar Addysg Ddewisol yn y Cartref cysylltwch â

Leonie Rayner

Email: parentpartnershipservices@pembrokeshire.gov.uk

Tel: 01437 776354

 

ID: 297, adolygwyd 29/06/2018

Specialist Services & Provision

Mae sbectrwm eang o angen unigol, yn rhedeg o ‘wasanaethau cyffredinol' trwodd i gefnogi plant a phobl ifanc gydag anghenion difrifol a chymhleth sydd angen ymateb amlasiantaethol cyfannol.

Caiff sbectrwm angen cael ei ddarlunio yn y patrwm sgrin wynt o ddarpariaeth isod.

Bydd anghenion ychwanegol y rhan fwyaf o blant a phobl ifanc yn cael eu diwallu trwy gymorth cyffredinol ac wedi'i dargedu o'r ysgol. Mae rhagor o wybodaeth am swyddogaethau a chyfrifoldebau'r ysgol, asiantaethau allanol a theuluoedd yng ngwahanol haenau'r ddarpariaeth i'w chael yn y ddogfen Swyddogaethau a Chyfrifoldebau ar Gyfer Darpariaeth.

Mae'r tudalennau hyn yn rhoi golwg i ysgolion a theuluoedd dros y gwasanaethau arbenigol yn ogystal â darpariaeth arbenigol sydd ar gael i blant a phobl ifanc gydag ADY a/neu anabledd.

Tac diagram

ID: 281, adolygwyd 30/10/2017

Darpariaeth Arbenigol

O ran dysgwyr gydag anghenion mwy cymhleth yn Sir Benfro, mae lleoliad arbenigol un ai yn yr ysgol arbennig, mewn canolfan adnoddau dysgu neu yng Nghanolfan Ddysgu Sir Benfro'n darparu gofal cofleidiol a chefnogaeth addysgol i sicrhau bod y plant cyrraedd eu llawn allu.

Canolfannau Adnoddau Dysgu 

Popeth am CAD 

 • Ystafell ddosbarth yw Canolfan Adnoddau Dysgu (CAD) seiliedig o fewn ysgol brif ffrwd ac yn darparu addysg ar gyfer disgyblion gydag anghenion cymhleth.
 • Sefydlwyd CAD fel bod disgyblion yn cael cwricwlwm eang a chytbwys sy'n dra gwahanol er mwyn cynorthwyo iddynt gyrraedd eu llawn allu.
 • Mae CAD ynghlwm wrth ysgolion prif ffrwd gan roi cyfle i ddisgyblion fod yn rhan o weithgareddau a gwersi prif ffrwd a chymdeithasu gyda'u cyfoedion wrth gefnogi a diwallu eu hanghenion unigol

Ble mae'r Canolfannau Adnoddau Dysgu?

 •  Ar hyn o bryd mae 7 CAD Babanod, 7 CAD Iau a 3 CAD Uwchradd yn Sir Benfro. 

Pwy sy'n gallu defnyddio Canolfan Adnoddau Dysgu?

 

 • Mae CAD yn addas ar gyfer disgyblion gydag anghenion dysgu cymhleth.
 • Wrth ystyried a yw pobl ifanc yn addas ar gyfer lleoliad, bydd gweithwyr proffesiynol yn ystyried amrywiaeth o feini prawf. Rhai o'r meini prawf fydd gallu gwybyddol y myfyrwyr a'u sgorau mewn profion safonedig, yn ogystal â phroffiliau anghenion disgyblion unigol.

Sut mae cael gafael ar y Gwasanaeth?

 • Y Cyngor Sir yw'r Awdurdod Derbyniadau ar gyfer holl Ganolfannau Adnoddau Dysgu mewn ysgolion.
 • Mae meini prawf derbyn i'r Canolfannau Adnoddau Dysgu'n cael eu cyflwyno yn y llyfryn meini prawf derbyn.
 • Bydd panel o staff enwebedig ysgolion, y Gwasanaeth Cynhwysiad a'r Gwasanaeth Seicoleg Addysg yn trafod holl ddisgyblion sy'n cael eu hystyried i'w derbyn (‘y Panel') ac yn argymell priodoldeb y lleoliad.
 • Fel arfer bydd disgyblion yn cael eu derbyn ar ddechrau blwyddyn academaidd ond, dan amgylchiadau eithriadol, bydd panel derbyniadau arbennig yn cael ei gynnull i benderfynu priodoldeb y ddarpariaeth.
 • Mae'r broses gyfeirebau'n dechrau yn nhymor yr Hydref ar gyfer derbyniadau'r mis Medi canlynol gyda lleoedd yn cael eu cadarnhau ym mis Mawrth cyn mynediad.

Gyda phwy i gysylltu?

Os ydych yn teimlo fod gan eich plentyn anghenion ychwanegol ac y byddai lleoliad CAD yn addas, byddai angen i chi drafod hyn gyda'r Cydgysylltydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY) yn ysgol eich plentyn. Bydd yn gallu rhoi rhagor o wybodaeth am addasrwydd a sut i wneud cais.

Rhestr o'r Canolfannau Adnoddau Dysgu

  

Cyfnod Allweddol

Math

Lleoliad

  

Lleoedd

1

Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistig

Ysgol Gynradd Doc Penfro

SA72 6LQ

6

1

Anghenion Dysgu Cymhleth

Ysgol Gynradd Fenton

SA61 1BZ

12

1

Anghenion Dysgu Cymhleth

Ysgol Glannau Gwaun

SA65 9DB

12

1

Anghenion Dysgu Cymhleth

Ysgol Gymunedol Gelliswick

SA73 3EW

12

1

Anghenion Dysgu Cymhleth

Ysgol Gynradd Priordy Cil-maen

SA71 4LS

12

1

Anghenion Dysgu Cymhleth

Ysgol Gynradd Mount Airey

SA61 1PA

18

1

Anghenion Dysgu Cymhleth

Ysgol Gynradd Johnston

SA62 3PY

9

2

Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistig

Ysgol Gynradd Doc Penfro

SA72 6LQ

6

2

Anghenion Dysgu Cymhleth

Ysgol Gynradd Fenton

SA61 1BZ

12

2

Anghenion Dysgu Cymhleth

Ysgol Glannau Gwaun

SA65 9DB

12

2

Anghenion Dysgu Cymhleth

Ysgol Gymunedol Gelliswick

SA73 3EW

12

2

Anghenion Dysgu Cymhleth

Ysgol Gynradd Priordy Cil-maen

SA71 4LS

12

2

Anghenion Dysgu Cymhleth

Ysgol Iau Gymunedol Dinbych-y-pysgod

SA70 8BZ

6

2

Anghenion Dysgu Cymhleth

Ysgol Gynradd Johnston

SA62 3PY

9

3

Anghenion Dysgu Cymhleth

Ysgol Penfro

SA71 4RL

24

3

Anghenion Dysgu Cymhleth

 Ysgol Bro Gwaun

SA65 9DT 

12 

  

Canolfan Ddysgu Sir Benfro

Mae Canolfan Ddysgu Sir Benfro (PLC) yn Uned Cyfeirio Disgyblion ac yn ddarpariaeth Pryderus a Ffobig sy'n cael ei rhedeg gan Gyngor Sir Penfro ac yn darparu ar gyfer plant a phobl ifanc gydag anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol.

Mae'r ddarpariaeth yn cynnwys ymyriad cynnar a byrdymor ar gyfer disgyblion yng Nghyfnodau Allweddol 1, 2, 3 a 4. Seiliwyd y ddarpariaeth ar gyfer disgyblion Cyfnodau Allweddol 1 a 2 yng Nghanolfan Penalun a disgyblion Cyfnod Allweddol 3 yng Nghanolfan Ddysgu Sir Benfro yn Neyland, ynghyd â disgyblion yng Nghyfnodau Allweddol 3 a 4 gyda phryderon mawr.

Mae PLC yn darparu cwricwlwm eang a chytbwys sy'n dilyn y Cwricwlwm Cenedlaethol ac a addaswyd a'i wahaniaethu'n briodol i anghenion y plentyn unigol.

Caiff sbectrwm llawn anghenion plant ei gefnogi trwy gyfranogiad llawer o weithwyr proffesiynol. Bydd therapyddion lleferydd, Tîm Iechyd Meddwl Plant ac Oedolion a'r nyrs ysgol yn ymweld yn rheolaidd â Chanolfan Ddysgu Sir Benfro. Caiff ymgynghorwyr arbenigol eraill, seicolegwyr addysgol a'r Gwasanaethau Cymdeithasol eu hystyried yn gyfranwyr annatod ac anhepgor at raglen yr ysgol.

Terina Thomas
Canolfan Ddysgu Sir Benfro
Neyland
Sir Benfro
SA73 1SH

terina.l.thomas@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01646 602 473

 

Ysgol Portfield

Ysgol ddydd arbennig yw Ysgol Portfield sy'n cael ei chynnal gan Gyngor Sir Penfro ac sy'n darparu ar gyfer plant a phobl ifanc gydag anawsterau dysgu difrifol, dwys a chymhleth yn yr ystod oedran 3 - 19.

Mae'r ysgol yn darparu cwricwlwm eang a chytbwys sy'n dilyn y Cwricwlwm Cenedlaethol ac yn cael ei addasu a'i wahaniaethu'n briodol i anghenion y plentyn unigol.

Caiff sbectrwm cyfan anghenion plant ei gefnogi trwy gyfranogiad llawer o weithwyr proffesiynol. Bydd therapyddion lleferydd, ffisiotherapyddion, therapyddion galwedigaethol, nyrs ysgol a'r meddyg ysgol yn ymweld yn rheolaidd â'r ysgol, a chaiff ymgynghorwyr arbenigol eraill, seicolegydd addysg a'r Gwasanaethau Cymdeithasol eu hystyried yn gyfranwyr annatod ac anhepgor at raglen yr ysgol.

Mrs L Harper                                                                                                                                                                                                                                                                             Pennaeth
Ysgol Portfield
Oddi ar Portfield
Hwlffordd Sir Benfro
SA61 1BS

Ffôn: 01437 762701

ID: 282, adolygwyd 07/03/2018

Cyrchu Gwasanaethau Arbenigol

Mae sbectrwm eang o angen unigol, yn rhedeg o ‘wasanaethau cyffredinol' sy'n cael eu darparu gan ysgolion i gefnogi'r disgyblion hynny gydag anghenion difrifol a chymhleth neu enbyd sydd angen ymateb amlasiantaethol cyfannol.

Mae'r ddogfen hon yn rhoi golwg i ysgolion dros y disgwyliadau o ran cefnogi plant a phobl ifanc ar draws y sbectrwm anghenion. Mae'n cynnwys swyddogaeth yr ysgol, y Gwasanaeth Cynhwysiad, asiantaethau allanol a theuluoedd yng ngwahanol haenau'r ddarpariaeth.

Caiff y meini prawf sydd angen eu cyrraedd er mwyn cael cymorth yn y maes ynghyd â mynediad at ddarpariaeth arbenigol eu manylu yn y ddogfen hefyd.

Mae'r meini prawf yn gysylltiedig â'r tri phrif faes angen:

 

 • Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol
 • Anghenion dysgu cymhleth
 • Anawsterau cyfathrebu
ID: 283, adolygwyd 30/10/2017

Anawsterau Ymddygiadol, Emosiynol a Chymedithasol

Beth yw'r Gwasanaeth? - Ar gyfer pwy mae'r Gwasanaeth?

Mae'r Gwasanaeth Cymorth Ymddygiad yn cynnig cyngor i ysgolion cynradd ar hyd a lled Sir Benfro ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn gweithio gyda disgyblion gydag anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol.

Y gwasanaeth yw Athrawon Cymorth Ymddygiad (BST) Arbenigol seiliedig mewn clwstwr o ysgolion yn rhoi cefnogaeth ymarferol ar gyfer anawsterau emosiynol, cymdeithasol ac ymddygiadol sy'n ymddangos mewn plant neu bobl ifanc.

Bydd Athrawon Cymorth Ymddygiad (BST) yn cyflwyno hyfforddiant mewn ysgolion a, lle bo angen, yn gweithio'n uniongyrchol gyda grwpiau neu blant unigol. Er enghraifft efallai bod athro neu athrawes dosbarth eisiau rhywfaint o gyngor ynghylch disgybl arbennig, neu ffordd o reoli dosbarth o ddisgyblion yn well.

Bydd cyflwyno'r Tîm o Amgylch y Rhiant, Disgybl ac Ysgol (TAPPAS) yn rhoi'r cyfle i ysgolion a thimau arbenigol gyfarfod bob hanner tymor. Mae'r fforwm yn darparu sesiynau galw heibio sy'n canolbwyntio ar atebion lle gall ysgolion ofyn am gyngor mewn cysylltiad ag unrhyw faterion penodol ar gyfer cynorthwyo disgyblion gydag anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol. Hefyd mae sesiynau galw heibio'n cael eu datblygu ar gyfer rhieni a fyddai'n hoffi cyngor penodol ar ffyrdd o gynorthwyo eu plant neu sydd ag unrhyw bryderon ynghylch eu haddysg.

Sut mae cael y Gwasanaeth? - Gyda phwy i gysylltu?

Caiff cyfeirebau eu gwneud drwy ysgol y plentyn mewn trafodaeth gyda'r Pennaeth, Pennaeth Blwyddyn neu'r Cydgysylltydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY).

Mae modd trafod pryderon ychwanegol gyda:

Terina Thomas - Pennaeth yr Uned Cyfeirio Disgyblion ac Allgymorth Ymddygiad

E-bost: terina.l.thomas@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01646 602473

ID: 284, adolygwyd 30/10/2017

Plant gydag Anableddau

Beth yw'r Gwasanaeth? - Ar gyfer pwy mae'r Gwasanaeth?

Mae'r Tîm Plant gydag Anableddau'n cynnig gwasanaeth i blant rhwng 0 a 18 oed a'u teuluoedd sy'n byw yn Sir Benfro.

Y Tîm Plant gydag Anableddau yw Gweithwyr Cymdeithasol sy'n darparu gwasanaeth asesu a rheoli gofal gwaith cymdeithasol ar gyfer teuluoedd lle mae plant gydag anableddau sylweddol ac anabledd y plentyn yw'r prif reswm dros y gyfeireb.

Mae gan blant sy'n defnyddio'r Tîm Plant gydag Anableddau anableddau parhaol a sylweddol fel amhariad sylweddol ar y golwg, amhariad sylweddol ar y clyw, amhariad cyfathrebu dwys, anabledd dysgu difrifol a/neu anabledd corfforol sylweddol.

Sut mae cael y Gwasanaeth? - Gyda phwy i gysylltu?

Mae mynediad at y Tîm Plant gydag Anableddau drwy gyfeireb i'r Tîm Asesu Gofal Plant.

Enw: Martin Reynolds

Ffôn: 01437 776322/776325/764551

ID: 285, adolygwyd 30/10/2017

Anawsterau Cyfathrebu

Beth yw'r Gwasanaeth? - Ar gyfer pwy mae'r Gwasanaeth?

Mae'r Tîm Cyfathrebu'n cynnig cyngor a chyfarwyddyd i ysgolion cynradd ac uwchradd ar hyd a lled Sir Benfro i blant ac oedolion ifanc 3-19 oed gydag anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu gan gynnwys Cyflwr ar y Sbectrwm Awtistig (ASC).

O fewn y Tîm Cyfathrebu mae athrawon ymgynghorol, therapyddion lleferydd ac iaith a gweithwyr cymorth sy'n arbenigo naill ai mewn anawsterau lleferydd ac iaith neu ymddygiadau ASC.

Mae gan bob ysgol brif ffrwd therapydd lleferydd ac iaith (SLT) penodol a chymorth ychwanegol athrawon ymgynghorol, cynorthwywyr therapi lleferydd ac iaith (SALTA), gweithwyr cymorth ASC a therapyddion lleferydd ac iaith arbenigol os bydd angen. Mae Therapi Lleferydd ac Iaith ar gyfer ysgolion uwchradd sy'n rhoi hyfforddiant, asesiad a chyngor, a bydd athrawon ymgynghorol yn cynnig cyngor a chyfarwyddyd i ysgolion cynradd ac uwchradd ar ddeunyddiau a ffyrdd o gynorthwyo disgyblion gydag anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu gan gynnwys ASC o fewn y cwricwlwm prif ffrwd.

Bydd cyflwyno'r Tîm o Amgylch y Rhiant, Disgybl ac Ysgol (TAPPAS) yn rhoi'r cyfle i ysgolion a thimau arbenigol gyfarfod bob hanner tymor. Mae'r fforwm yn darparu sesiynau galw heibio sy'n canolbwyntio ar atebion lle gall ysgolion ofyn am gyngor mewn cysylltiad ag unrhyw faterion penodol ar gyfer cynorthwyo disgyblion gydag anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol. Hefyd mae sesiynau galw heibio ar gyfer rhieni a fyddai'n hoffi cyngor penodol ar ffyrdd o gynorthwyo eu plant neu sydd ag unrhyw bryderon ynghylch eu haddysg.

Sut mae cael y Gwasanaeth? - Gyda phwy i gysylltu?

Caiff cyfeirebau eu gwneud drwy ysgol y plentyn mewn trafodaeth â'r Pennaeth, Pennaeth Blwyddyn neu'r Cydgysylltydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY).

Claire Bullock, Athrawes Ymgynghorol - Cyflwr ar y Sbectrwm Awtistig

E-bost: claire.bullock@pembrokeshire.gov.uk

ID: 286, adolygwyd 07/03/2018

Anghenion Dysgu Cymhleth

Beth yw'r Gwasanaeth? - Ar gyfer pwy mae'r Gwasanaeth?

Mae tîm Anghenion Dysgu Cymhleth Portfield yn cynnig cyngor a chyfarwyddyd i ysgolion cynradd ac uwchradd ar hyd a lled Sir Benfro i blant ac oedolion ifanc 3-19 oed gydag anghenion dysgu cymhleth.

O fewn y tîm Anghenion Dysgu Cymhleth mae athro neu athrawes arbenigol a chynorthwy-ydd allgymorth.

Ar ôl cyfeireb i'r gwasanaeth, caiff anghenion myfyrwyr eu hasesu ac argymhellion addas eu gwneud. Os bydd angen, bydd rhaglen o gymorth i staff a'r disgybl yn cael ei datblygu ac mae'r cynorthwy-ydd allgymorth yn cynorthwyo gweithredu'r rhaglen. Caiff rhaglenni cymorth eu hailasesu bob pump i chwe wythnos er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn symud ymlaen yn dda. Bydd faint o amser mae myfyrwyr yn ymwneud â'r gwasanaeth yn amrywio yn ôl eu hanghenion.

Sut mae cael y Gwasanaeth? - Gyda phwy i gysylltu?

Caiff cyfeirebau eu gwneud trwy ysgol y plentyn mewn trafodaeth â'r Pennaeth neu'r Cydgysylltydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY).

Mae modd trafod pryderon ychwanegol gyda:

Alexis George - Athrawes Allgymorth Arbenigol

E-bost: assheadportfield@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 762701

ID: 287, adolygwyd 30/10/2017

Cwnsela Ysgolion

Beth yw'r Gwasanaeth? - Ar gyfer pwy mae'r Gwasanaeth?

Y Gwasanaeth yw grŵp o gwnselwyr cymwysedig a phrofiadol sy'n seiliedig ar hyd a lled Sir Benfro, yn gweithio gyda phobl ifanc i gynorthwyo eu ffyniant emosiynol trwy gynghori. Mae cwnsela'n cynnig cyfle i blant a phobl ifanc siarad ynghylch pethau all fod yn achosi pryder iddynt a themâu cyffredin yw cysylltiadau, straen neu brofedigaeth.

Mae'r gwasanaeth yn cael ei dargedu ar blant a phobl ifanc fydd yn elwa ar gyfnod byr o gynghori ac ar yr anghenion emosiynol hynny nad ydynt yn cael eu hystyried yn ddigon arwyddocaol i ddefnyddio gwasanaethau eraill sydd ar gael fel y Gwasanaeth Iechyd Meddwl Sylfaenol neu'r Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed.

Mae'r gwasanaeth yn dilyn canllawiau moesegol proffesiynol yn ogystal â pholisïau ac arferion diogelu fel y bydd ein trafodaethau gyda phobl ifanc yn aros yn gydgyfrinachol oni bai fod y materion a drafodwyd yn golygu niwed iddynt hwy eu hunain neu eraill.

Sut mae cael y Gwasanaeth? - Gyda phwy i gysylltu?

Fe all pobl ifanc sy'n mynychu ysgol uwchradd yn Sir Benfro gael gafael yn uniongyrchol ar eu cwnselydd seiliedig ar ysgol trwy ymweld â'r cwnselydd penodedig yn eu hysgol.

Hefyd fe all oedolion sy'n adnabod y bobl ifanc, fel athrawon, awgrymu bod pobl ifanc yn cael cwnsela seiliedig ar ysgol ond bydd sgwrs bob amser gyda'r bobl ifanc cyn ymwneud ag unrhyw gwnselydd i ofyn am eu caniatâd. Ni fydd cwnsela'n digwydd heb gydsyniad y bobl ifanc. Dylai fod taflenni a byrddau hysbysebion ymhob ysgol uwchradd yn hysbysebu'r gwasanaeth a sut mae modd cael gafael arno.

Os bydd teimlad y byddai plentyn mewn ysgol gynradd yn elwa ar gymorth cwnselydd seiliedig ar ysgol yna bydd ein cyfranogiad yn cael ei ystyried hefyd yn dilyn trafodaeth gyda Seicolegydd Addysg a CADY yr ysgol gynradd.

Mae gan holl ysgolion uwchradd Sir Benfro, gan gynnwys Ysgol Arbennig Portfield, eu cwnselwyr penodedig eu hunain seiliedig yn yr ysgolion lle mae modd cysylltu'n uniongyrchol â nhw. CADY (Cydgysylltwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol) ysgolion cynradd yw man cyswllt plant oed cynradd.

Y cydgysylltydd cyfeirio ar gyfer y gwasanaeth cwnsela seiliedig ar ysgol yw:

Lyn Herde, Swyddog Datblygu Cefnogaeth Bersonol,

E-bost: lyn.herde@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 776473

ID: 289, adolygwyd 30/10/2017

Anghenion Synhwyraidd

Beth yw'r Gwasanaeth? - Ar gyfer pwy mae'r Gwasanaeth?

Rhannwyd y Gwasanaeth Anghenion Synhwyraidd yn dri maes: Amhariad ar y Clyw / Byddar, Anghenion Corfforol a Meddygol, a Nam ar y Golwg / Dall.

Mae'r maes Amhariad ar y Clyw / Byddar a'r maes Nam ar y Golwg / Dall yn darparu cymorth addysgol teithiol, hyfforddiant a chyngor trwy Athro neu Athrawes ymgynghorol sy'n gweithio gyda phlant a'u teuluoedd. Mae'r Athro neu Athrawes ymgynghorol ar gyfer Amhariad ar y Clyw / Byddar a'r Athro neu Athrawes ymgynghorol ar gyfer Nam ar y Golwg / Dall yn gwneud darpariaeth addysgol ar gyfer plant a phobl ifanc gyda byddardod neu golli golwg cymedrol i ddifrifol. Maent hefyd yn cynnig cefnogaeth a chyngor i rieni, ysgolion a sefydliadau addysgol eraill ar gyfer plant 0-19 oed.

Mae cangen Anghenion Corfforol a Meddygol y gwasanaeth yn darparu Athro neu Athrawes arbenigol sy'n gweithio gyda phlant a'u teuluoedd, ysgolion a gweithwyr iechyd proffesiynol i sicrhau bod anghenion y plentyn yn cael eu diwallu o fewn amgylchedd yr ysgol. Mae'r Athro neu Athrawes arbenigol ar gyfer Anghenion Corfforol a Meddygol yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc sydd â chyflyrau corfforol a meddygol cymhleth, e.e. parlys yr ymennydd, Syndrom Down, cyflyrau genetig.

Mae cadw cyswllt ag ysgolion ac amrywiaeth o Weithwyr Iechyd Proffesiynol yn sicrhau bod anghenion y plentyn yn cael eu diwallu o fewn amgylchedd yr ysgol. Bydd yr Athrawon Ymgynghorol yn cefnogi plant a theuluoedd yn ystod cyfnod pontio i'r ysgol a hefyd rhwng gwahanol gyfnodau bywyd ysgol.

Sut mae cael y Gwasanaeth? - Gyda phwy i gysylltu?

Fel arfer caiff plant eu cyfeirio gan weithwyr iechyd proffesiynol, er enghraifft, Pediatregyddion, Awdioleg neu Offthalmoleg. Mae rhieni, cyn ysgol ac ysgolion yn gallu cyfeirio at Iechyd trwy feddygon teulu, ymwelwyr iechyd a nyrsys ysgol ar gyfer asesiad. Mae modd gwneud cyfeirebau i faes Anghenion Corfforol a Meddygol hefyd drwy Gydgysylltydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY) yr ysgol a'r ymarferwyr Blynyddoedd Cynnar. Fe all ysgolion gysylltu â holl feysydd y Gwasanaeth am gymorth, cyngor a hyfforddiant ar faterion synhwyraidd cyffredinol.

Mae modd trafod pryderon ychwanegol gyda:

Catherine Scott - Athrawes Ymgynghorol ar gyfer Amhariad ar y Clyw / Byddardod.

E-bost: Catherine.Scott@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 770174

Annette Thomas - Athrawes Ymgynghorol

E-bost: Annette.Thomas@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 770158

Carolyn Waters - Athrawes Arbenigol ar gyfer Anghenion Corfforol a Meddygol.

E-bost: Carolyn.Waters@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 775176

Gill Jones - Athrawes Ymgynghorol ar gyfer Nam ar y Golwg / Dall.

E-bost: Gill.Jones@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 770174

ID: 290, adolygwyd 07/03/2018

Anawsterau Dysgu Penodol

Beth yw'r Gwasanaeth? - Ar gyfer pwy mae'r Gwasanaeth?

Mae'r Gwasanaeth Anawsterau Dysgu Penodol yn cynnig cyngor a chyfarwyddyd i ysgolion cynradd ac uwchradd, dysgwyr a'u teuluoedd ar hyd a lled Sir Benfro ynghylch disgyblion sy'n cael anawsterau penodol gyda darllen, ysgrifennu, sillafu, rhifau a chydsymud.

Y gwasanaeth yw cydgysylltydd, athro neu athrawes arbenigol a therapydd galwedigaethol. Caiff cymorth ei ddarparu trwy raglen o hyfforddi a datblygu sy'n digwydd bob tymor i gynorthwyo ysgolion a rhieni gefnogi plant a phobl ifanc gydag Anawsterau Dysgu Penodol.

Bydd cyflwyno'r Tîm o Amgylch y Rhiant, Disgybl ac Ysgol (TAPPAS) yn rhoi'r cyfle i ysgolion a thimau arbenigol gyfarfod bob hanner tymor. Mae'r fforwm yn darparu sesiynau galw heibio sy'n canolbwyntio ar atebion lle gall ysgolion ofyn am gyngor mewn cysylltiad ag unrhyw faterion penodol ar gyfer cynorthwyo disgyblion gydag anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol. Hefyd mae sesiynau galw heibio ar gyfer rhieni a fyddai'n hoffi cyngor penodol ar ffyrdd o gynorthwyo eu plant neu sydd ag unrhyw bryderon ynghylch eu haddysg.

Sut mae cael y Gwasanaeth? - Gyda phwy i gysylltu?

I gael cefnogaeth a chyfarwyddyd, Cydgysylltydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY) yr ysgol yw'r cyswllt cyntaf. Ym mwyafrif yr achosion bydd y CADY yn gallu trefnu'r cymorth priodol.

I wneud cyfeireb i'r gwasanaeth Anawsterau Dysgu Penodol, fe all y CADY mewn partneriaeth â rhieni gysylltu ag:

Emma Wilson - Athrawes Arbenigol ar gyfer Anawsterau Dysgu Penodol
E-bost: Emma.Wilson2@pembrokeshire.gov.uk
Ffôn: 01437 775288

Melanie Ferrier – Athrawes Arbenigol
Email: melanie.ferrier@wales.nhs.uk
Tel: 01437 764551

ID: 291, adolygwyd 30/10/2017