Gwasanaethau a Darpariaeth Arbenigol

Plant sy'n Derbyn Gofal

Oherwydd anawsterau yn eu bywydau teuluol mae'r hyn sy'n digwydd i blant yn aml y tu hwnt i'w rheolaeth a gall effeithio ar eu haddysg. Weithiau bydd arnynt angen cymorth a chefnogaeth i sicrhau nad yw'n tarfu ar eu haddysg a'u bod yn gweithio hyd eithaf eu gallu.

Yn Sir Benfro mae gan holl ysgolion athrawon dynodedig ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal. Mae'r athrawon hyn yn gweithredu fel dolen gyswllt rhwng yr ysgol a'r plant, y gofalwyr maeth, gweithiwr cymdeithasol a'r teuluoedd naturiol.

Pan fydd plant yn Derbyn Gofal caiff Cynllun Addysg Personol ei ysgrifennu i egluro beth sydd ei angen er mwyn gwneud yr ysgol mor esmwyth ag y bo modd i'r plant ac i sicrhau'r gefnogaeth eithaf iddynt gyrraedd eu llawn allu addysgol.

Mae Sir Benfro hefyd yn dilyn cynnydd ein holl Blant dan Ofal ymhob ysgol. Bydd dau fentor cymorth addysgol yn gweithio gyda'r bobl ifanc, eu teuluoedd, eu gofalwyr a'u gweithwyr cymdeithasol i sicrhau bod eu haddysg yn cyfateb i'w hanghenion a'u bod yn gwneud gystal ag y bo modd drwy ysgol rithwir Plant sy'n Derbyn Gofal.

Mae rhagor o wybodaeth i'w chael oddi wrth:

Wyn Harries – Athro Ymgynghorol Plant sy’n Derbyn Gofal

E-bost: wyn.harries@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 770169

ID: 294, adolygwyd 21/09/2017