Gwasanaethau a Darpariaeth Arbenigol

Saesneg fel laith Ychwanegol (MEAS)

Ein gwaith mewn ysgolion

Mae Gwasanaeth Cyflawniad Ethnig Lleiafrifol Sir Benfro'n cefnogi ysgolion gyda phob agwedd ar Gymraeg fel Iaith Ychwanegol (WAL) neu Saesneg fel Iaith Ychwanegol (EAL) ac mae'n darparu hyfforddiant, cymorth ac ymgynghoriaeth i sicrhau bod ysgolion yn cynyddu cyflawni disgyblion ethnig lleiafrifol gyda WAL/EAL.

Nod y gwasanaeth yw datblygu hyder a medrusrwydd athrawon a staff cymorth mewn WAL/EAL i sicrhau bod disgyblion WAL/EAL yn cyrraedd eu targedau yn yr ysgol.

Yn Sir Benfro mae un cydgysylltydd a thîm o ddeg o gynorthwywyr yn gweithio gyda disgyblion, eu teuluoedd a staff yn yr ysgolion yn ogystal ag asiantaethau allanol i gadw golwg ar ffyniant disgyblion, gan sicrhau eu bod yn gwneud cynnydd yn unol â'u gallu.

Un o'r cryfderau allweddol yw gallu gweithio mewn teuluoedd ysgolion yn unol ag anghenion dynodedig. Mae'r gwasanaeth yn darparu ymatebion cyflym i geisiadau am asesiad a chefnogaeth i ddisgyblion sydd newydd gyrraedd gyda WAL/EAL. Mae ffyniant disgyblion hefyd yn rhan o'r gwaith cefnogi yn yr ysgolion.

Mae cynorthwywyr gwasanaeth MEAS yn siarad nifer mawr o ieithoedd fel Arabeg, Serbeg, Pwyleg, Rwseg, Ffrangeg, Eidaleg, Ieithoedd y Swistir, Almaeneg, Ffinneg ac Estoneg. Mae dau gynorthwyydd sy'n siarad Cymraeg yn y gwasanaeth sy'n gallu cynorthwyo'r disgyblion Cymraeg fel Iaith Ychwanegol. Mae'r cynorthwywyr ategol hyn yn cefnogi disgyblion WAL yn ddwyieithog lle bo modd neu pan fo angen.

Bydd y tîm yn pennu targedau ieithyddol ac academaidd ochr yn ochr â staff yr ysgolion ac yn gweithio'n agos gydag ysgolion i ddilyn cynnydd disgyblion a sicrhau bod disgyblion ethnig lleiafrifol y nodwyd eu bod yn tangyflawni'n cael eu cynorthwyo gymaint ag y bo modd. Fe all staff MEAS hefyd weithio i gefnogi disgyblion yn ystod adegau pontio i ysgolion uwchradd neu wrth ddynesu at asesiadau diwedd cyfnod allweddol neu arholiadau.

Bydd staff MEAS hefyd yn darparu clybiau allan o oriau i gefnogi disgyblion wrth iddynt baratoi ar gyfer arholiadau iaith gartref, defnydd cymdeithasol o iaith, mentora a chymorth ieithyddol neu gymorth academaidd, yn enwedig cyn arholiadau.

Yn ogystal, mae'r gwasanaeth yn cynorthwyo disgyblion sy'n sefyll arholiadau iaith gartref ac yn darparu cyfieithiadau o lythyrau neu wybodaeth berthnasol i'r ysgol ar gyfer disgyblion a rhieni. Trwy weithio gyda WITS, Gwasanaeth Dehongli a Chyfieithu Cymru, mae'r gwasanaeth yn gallu cynorthwyo teuluoedd ac ysgolion gyda'u hanghenion dehongli a chyfieithu.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag:

Annette Thomas

E-bost: Annette.thomas@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 770158

 

ID: 295, adolygwyd 30/10/2017