Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant

Gwasanaethau i Oedolion
Gwasanaethau Plant a Theuluoedd

CHWILIO Dewis Cymru

##ALTURL## Maethu

Maethu

Mae Maethu Sir Benfro yn dymuno recriwtio Gofalwyr Maeth sy'n ofalgar, wydn, ymroddedig, ymatebol ac yn llawn cymhelliant, gydag ystafell wely sbâr.
##ALTURL## Diogelu Oedolion a Phlant

Diogelu Oedolion a Phlant

Disodlwyd Adolygiadau Achosion Difrifol gan Adolygiadau Arfer Plant ym mis Ionawr 2013 dan y canllaw deddfwriaethol newydd: Canllawiau Amddiffyn Plant yng Nghymru ar gyfer Trefniadau Adolygiadau Arfer Plant gan Aml-Asiantaethau.
##ALTURL## Gofalwyr di-dal

Gofalwyr di-dal

Rydych chi'n ofalwr os ydych yn darparu neu'n bwriadu darparu gofal i oedolyn neu blentyn anabl. Gallai'r person hwnnw fod yn berthynas, ffrind neu gymydog nad yw'n gallu ymdopi gartref heb help oherwydd salwch, oedran neu anabledd.
##ALTURL## Gwaith Mewn Gofal Cymdeithasol

Gwaith Mewn Gofal Cymdeithasol

Mae ein harfer da a'n syniadau arloesol wedi ennill gwobrau yn trawsnewid bywydau plant, pobl ifanc ac oedolion yn ein cymuned. Cymerwch gipolwg ar rai o'n cyflawniadau yma
##ALTURL## Cyfleoedd Dydd

Cyfleoedd Dydd

Dysgwch am sut mae Cyngor Sir Penfro yn cefnogi pobl i fyw bywydau hapusach, iachach a mwy annibynnol.
##ALTURL## Taliadau Uniongyrchol

Taliadau Uniongyrchol

Mae’r rhain wedi’u cynllunio i roi mwy o annibyniaeth, dewis a rheolaeth i chi, er mwyn eich helpu i reoli eich bywyd eich hun yn eich cartref eich hun.

GWASANAETH GWYBODAETHID: 19, revised 14/03/2024