Ymgyrch Nightingale 23

Rydym wedi lansio Ymgyrch Nightingale 23, a fydd yn cefnogi ac yn lleihau pwysau ar ein cydweithwyr yn y GIG.

 

Byddwch yn gwybod am y pwysau difrifol ar y GIG yng Nghymru ar hyn o bryd, gan gynnwys yn ein hysbyty lleol yn Llwynhelyg.

Fel awdurdod lleol, rydym yn cydnabod bod y pwysau hynny’n ddigynsail ac yn eang, gan gynnwys nifer y gwelyau sydd ar gael, rhyddhau pobl o’r ysbyty a darparu pecynnau gofal yn y gymuned.

Bydd ein hymateb yn cynnwys cyfathrebu’n uniongyrchol â Llywodraeth Cymru a’n partneriaid yn y sectorau iechyd, gwirfoddol a thrydydd sector.

Bydd y dudalen bwrpasol hon yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol am yr ymgyrch a’r gwaith a gwblhawyd gan ein timau ar draws yr Awdurdod. 

 

Ystafell Newyddion

Cyngor yn lansio ymgyrch i gefnogi cydweithwyr yn y GIG

 

Beth yw Ymgyrch Nightingale 23?

Mae Ymgyrch Nightingale yn ymateb pwrpasol gan Gyngor Sir Penfro a’i nod yw helpu i leihau pwysau ar y GIG, yn enwedig trwy fynd i’r afael â phroblem cleifion addas yn feddygol sy’n methu gadael yr ysbyty.

 

Pam mae angen Ymgyrch Nightingale 23?

Nid oes digon o gapasiti ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol, boed hynny yn yr ysbyty, mewn gofal preswyl neu gartref.

Mae pwysau’r gaeaf wedi gwaethygu hyn, gan gynnwys Covid-19 a’r ffliw, cymhlethdod yr achosion sy’n cyrraedd yr ysbyty a heriau recriwtio a chadw’r gweithlu, gan gynnwys diffyg llety i weithwyr allweddol.

Nid yw ambiwlansys yn gallu gadael cleifion yn yr ysbyty, ac felly ymateb i argyfyngau.

Ar unrhyw adeg, mae nifer o gleifion sy’n addas yn feddygol i adael yr ysbyty ond sy’n aros am asesiadau gofal.

Mae hyn yn creu pwysau ar draws yr ysbyty ac ar yr ambiwlansys sy’n methu gadael cleifion yn yr ysbyty.

 

Beth yw nod Ymgyrch Nightingale 23?

Y nod yw rhyddhau cleifion sy’n addas yn feddygol i adael yr ysbyty yn gyflym i ofal cymunedol er mwyn lliniaru’r rhwystrau sy’n effeithio ar ein hysbytai a’n gwasanaeth ambiwlans.

Y nod yw cyflawni’r uchod yn ddiogel a gwella deilliannau iechyd a lles i gleifion.

Y nod tymor hwy yw cynnal llif gwell o gleifion drwy ysbytai ac i leoliadau gofal priodol lle gall y cyflenwad ateb y galw’n gyson.

 

Beth rydych chi’n ei wneud i gyflawni’r nod hwn?

Mae Cyngor Sir Penfro yn archwilio amrywiaeth o opsiynau, gan gynnwys symud staff yn y tymor byr i rolau cymorth cymunedol, capasiti gwaith cymdeithasol ychwanegol a dargyfeirio capasiti gwaith cymdeithasol presennol i flaenoriaethu asesiadau mewn ysbyty.

Yn ogystal, bydd hyn yn cynnwys sicrhau ymrwymiad grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr er mwyn caniatáu i bobl adael yr ysbyty’n ddiogel a mynd adref.

Mae’r Awdurdod yn troi at ei bartneriaid a’i gymunedau am gymorth ar draws amrywiaeth o weithgareddau cyfrannol sydd â’r potensial i gael effaith ar unwaith.

Hefyd, mae’r Cyngor yn parhau i hyrwyddo ei ymgyrch ‘Gofalwn am Sir Benfro’ sy’n anelu at recriwtio staff i’r sector gofal

 

Sut galla’ i helpu?

Nodwedd allweddol Ymgyrch Nightingale 23 yw galw ar ei bartneriaid, grwpiau cymunedol, cymunedau lleol a gwirfoddolwyr i helpu cleifion addas yn feddygol sy’n barod i gael eu rhyddhau i adael yr ysbyty’n ddiogel a mynd adref.

Mae enghreifftiau o’r hyn y gall pobl ei wneud i helpu yn cynnwys:

  • casglu perthnasau o’r ysbyty mor amserol â phosibl
  • gwirfoddoli i helpu mynd â phobl gartref o’r ysbyty
  • pobl sydd wedi ymddeol/cyn-weithwyr proffesiynol o’r sector gofal yn dychwelyd i’r gwaith dros dro i helpu lliniaru’r pwysau

Os ydych yn meddwl y gallwch gynnig eich help i Ymgyrch Nightingale 23, cysylltwch PAVS/ Hwb Cymunedol Sir Benfro trwy 

 

I gefnogi Ymgyrch Nightingale 23, gall aelodau’r gymuned ddysgu rhagor am swyddi a chyfleoedd gofal cymdeithasol yn Sir Benfro ar wefan Gofalwn am Sir Benfro am  neu, ffoniwch ni ar 01437 775197.

Unrhyw un sy'n dymuno trafod swyddi gwag presennol y Cyngor ym maes gofal cymdeithasol cysylltwch â'n tîm Recriwtio ar recruit@pembrokeshire.gov.uk

 

ID: 9509, adolygwyd 17/01/2023