COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwasanaethau Cymorth Teuluol

Cymorth Rhianta Cenedlaethol

Gwybodaeth ar gyfer Rhianta Cadarnhaol

Mae Naw Mis a Mwy yn ddwyieithog ac am ddim i famau yng Nghymru. Mae’n cynnwys gwybodaeth am fagu plant cadarnhaol.

Magu Plant. Rhowch amser iddo

Mae’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi wedi lansio Magu Plant. Rhowch amser iddo,sy’n ymgyrch newydd magu plant cadarnhaol. Gallwch weld y wefan yn www.gov.wales/giveittime. Mae’n rhoi awgrymiadau a chyngor defnyddiol i rieni ar sut i annog ymddygiad cadarnhaol. Mae ynghylch dangos sut all cynnig cefnogaeth a chanmoliaeth i blant fod yn fwy effeithiol na chosbau pan fyddant yn camymddwyn. Ymwelwch â’r dudalen Weplyfr newydd www.facebook.com/MaguPlantCymru-ParentingWales i gael cyfle i rannu’ch meddyliau ynghylch yr ymgyrch.

Y Blynyddoedd Anhygoel, Cysylltiadau Teuluol a’r Tair P

Mae gan y Blynyddoedd Anhygoel, Cysylltiadau Teuluol a’r Tair P nifer o bethau am ddim i’w lawrlwytho ac adnoddau i rieni ar wahanol agweddau ar fagu plant cadarnhaol

https://www10.triplep.net/?pid=20  (Y Tair P) https://incredibleyears.com/parents-teachers/for-parents/  (Y Blynyddoedd Anhygoel)

Agored Cymru

Mae Agored Cymru’n cynnig cyfle i rieni gael achrediad ar ôl cwblhau cwrs magu plant. Fe all ennill cymhwyster ffurfiol roi hwb i hunan-barch rhieni a’u hannog i barhau eu haddysg neu gael gwaith. Gwelwch wefan Agored Cymru i gael rhagor o wybodaeth:

https://www.agored.org.uk/default.aspx?id=236&natcode=HF11CY003&lang=  (magu plant cadarnhaol) https://www.agored.org.uk/default.aspx?id=236&opusid=CCX935&natcode=HF11CY019  (Cysylltiadau Teuluol)

Gallant hefyd gwblhau DyfarniadCACHE Lefel 1, Tystysgrif a Diploma Gofalu am Blant (QCF) y Cyngor Dyfarniadau Gofal, Iechyd ac Addysg. Maent yn addas ar gyfer rhai 14-19 oed yn ogystal â rhai oedolion, pobl gydag anghenion addysgol arbennig neu ddysgwyr sydd â’r Saesneg fel iaith ychwanegol.
https://www.cache.org.uk/Qualifications/CYP/CYPL1/Pages/CACHE-Level-1-Award,-Certi%EF%AC%81cate-and-Diploma-in-Caring-for-Children-(QCF).aspx

Gwybodaeth i Rhieni Rhai yn eu Harddegau

Mae Family Lives hefyd wedi lansio gwefan newydd ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda rhieni:
Family Lives

Relate Cymru  

Fel arfer nid yw gwasanaethau cymorth magu plant Relate Cymru’n cael eu harwyddo fel ‘cymorth magu plant’.

Serch hynny, mae Relate yn darparu llawer o wasanaethau sy’n cynorthwyo rhieni gyda magu plant, gan gynnwys y gwasanaethau canlynol:

Cwnsela Teuluol - Helpu teuluoedd gydweithio fel tîm, trwy gynorthwyo cyfathrebu a helpu iddynt ddeall ei gilydd a datrys gwahaniaethau. Fe all helpu aelodau o’r teulu gefnogi ei gilydd trwy amseroedd dyrys, lleihau gwrthdaro a dadleuon a thyfu’n gryfach o ganlyniad.

Cyfryngu rhwng parau sy’n gwahanu / wedi gwahanu – Mae gwasanaeth cyfryngu Relate yn helpu parau sy’n gwahanu ddatrys anghydfodau ynghylch cadw cyswllt a threfniadau byw; cynhaliaeth plant; eiddo ac arian; heb fynd i lys.

Cydweithio dros Blant (WT4C) – Lluniwyd rhaglen WT4C i helpu rhieni ddysgu mwy am heriau magu plant ar ôl gwahanu, gan gynnwys yr effeithiau dal i frwydro ar blant. O ran rhieni a orchmynnwyd i fynychu gan y Llys, mae WT4C yn canolbwyntio ar sut i gyd-drafod trefniadau magu plant ar y cyd ar ôl gwahanu er lles y plant.

‘Be nesa’: arweiniad y rhieni i wahanu – www.whatnext.relate.org.uk cyfarwyddyd ar-lein am ddim (Cymraeg a Saesneg) ar gyfer rhieni sy’n gwahanu. Mae’r canllaw di-dâl hwn yn llawn o gyngor a gwaith ymarferol a ysgrifennwyd gan gwnselwyr Relate i helpu rhieni gydweithio er budd eu plant.

Cwnsela Cysylltiadau rhwng Oedolion – Gan amlaf mae wyneb yn wyneb ond mae modd ei wneud dros y ffôn a gwe-gamera hefyd. Tra nad yw’r gwasanaeth hwn yn anelu’n bendant at fagu plant, mae mwyafrif y cleientiaid yn rhieni rhai dan 18 ac, yn aml, byddant yn dweud bod mantais sylweddol i’w plant o gael cwnsela.

Gwybodaeth i rieni anabl a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda rhieni anabl

Rhwydwaith Rhieni Anabl: www.disabledparentsnetwork.org.uk

Rhieni byddar a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda rhieni byddar:
www.deafparent.org.uk

Gwefannau defnyddiol i rieni

BBC Parenting - gwefan ddefnyddiol i rieni sy’n edrych ar amrywiaeth o faterion. www.bbc.co.uk/parenting

NSPCC - Ei nod yw gwarchod plant rhag creulondeb, cefnogi teuluoedd diamddiffyn, ymgyrchu dros newidiadau yn y gyfraith a chynyddu ymwybyddiaeth o gam-drin. www.nspcc.org.uk

Wise Kids - Mae WISE KIDS yn darparu rhaglenni hyfforddi ac ymgynghoriaeth i hyrwyddo defnyddio’r Rhyngrwyd yn arloesol, cadarnhaol a diogel, h.y. ymwybyddiaeth o raglenni a thechnolegau newydd symudol a chysylltiedig â’r Rhyngrwyd, rhuglder Rhyngrwyd, llythrennedd Rhyngrwyd a materion diogelwch. www.wisekids.org.uk

Sefydliad Teuluoedd a Rhianta – Mae’r Sefydliad Teuluoedd a Rhianta yn ymchwilio’r hyn sydd o bwys i deuluoedd a rhieni. Byddwn yn defnyddio ein gwybodaeth i ddylanwadu ar lunwyr polisïau ac yn meithrin trafodaeth gyhoeddus. Byddwn yn datblygu syniadau ar wella’r gwasanaethau a ddefnyddia teuluoedd a’r amgylchedd lle bydd plant yn tyfu. www.familyandparenting.org

Gweithredu dros Blant - Mae Gweithredu dros Blant (gynt yn dwyn yr enw NCH) yn cefnogi ac yn siarad dros y plant a phobl ifanc mwyaf diamddiffyn yn y DU www.actionforchildren.org.uk

ID: 1869, adolygwyd 27/09/2017