Gwasanaethau Cymorth Teuluol

Cymorth Rhianta Cenedlaethol

Gwybodaeth ar gyfer Rhianta Cadarnhaol

Magu Plant. Rhowch amser iddo

Mae’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi wedi lansio Magu Plant. Rhowch amser iddo, sy’n ymgyrch newydd magu plant cadarnhaol. Mae’n rhoi awgrymiadau a chyngor defnyddiol i rieni ar sut i annog ymddygiad cadarnhaol. 

Y Blynyddoedd Anhygoel

Nifer o bethau am ddim i’w lawrlwytho ac adnoddau i rieni ar wahanol agweddau ar fagu plant cadarnhaol

Agored Cymru

Mae Agored Cymru’n cynnig cyfle i rieni gael achrediad ar ôl cwblhau cwrs magu plant. Fe all ennill cymhwyster ffurfiol roi hwb i hunan-barch rhieni a’u hannog i barhau eu haddysg neu gael gwaith.

Gwybodaeth i Rhieni Rhai yn eu Harddegau

Mae Family Lives hefyd wedi lansio gwefan newydd ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda rhieni:

Relate Cymru Fel arfer nid yw gwasanaethau cymorth magu plant Relate Cymru’n cael eu harwyddo fel ‘cymorth magu plant’.

Serch hynny, mae Relate yn darparu llawer o wasanaethau sy’n cynorthwyo rhieni gyda magu plant, gan gynnwys y gwasanaethau canlynol:

Cwnsela Teuluol - Helpu teuluoedd gydweithio fel tîm, trwy gynorthwyo cyfathrebu a helpu iddynt ddeall ei gilydd a datrys gwahaniaethau. Fe all helpu aelodau o’r teulu gefnogi ei gilydd trwy amseroedd dyrys, lleihau gwrthdaro a dadleuon a thyfu’n gryfach o ganlyniad.

Cyfryngu rhwng parau sy’n gwahanu / wedi gwahanu – Mae gwasanaeth cyfryngu Relate yn helpu parau sy’n gwahanu ddatrys anghydfodau ynghylch cadw cyswllt a threfniadau byw; cynhaliaeth plant; eiddo ac arian; heb fynd i lys.

Cydweithio dros Blant (WT4C)Lluniwyd rhaglen WT4C i helpu rhieni ddysgu mwy am heriau magu plant ar ôl gwahanu, gan gynnwys yr effeithiau dal i frwydro ar blant. O ran rhieni a orchmynnwyd i fynychu gan y Llys, mae WT4C yn canolbwyntio ar sut i gyd-drafod trefniadau magu plant ar y cyd ar ôl gwahanu er lles y plant.

Cwnsela Cysylltiadau rhwng Oedolion – Gan amlaf mae wyneb yn wyneb ond mae modd ei wneud dros y ffôn a gwe-gamera hefyd. Tra nad yw’r gwasanaeth hwn yn anelu’n bendant at fagu plant, mae mwyafrif y cleientiaid yn rhieni rhai dan 18 ac, yn aml, byddant yn dweud bod mantais sylweddol i’w plant o gael cwnsela.

Gwybodaeth i rieni anabl a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda rhieni anabl

Rhwydwaith Rhieni Anabl

Rhieni byddar

Gwefannau defnyddiol i rieni

BBC Parenting - gwefan ddefnyddiol i rieni sy’n edrych ar amrywiaeth o faterion.

NSPCC - Ei nod yw gwarchod plant rhag creulondeb, cefnogi teuluoedd diamddiffyn, ymgyrchu dros newidiadau yn y gyfraith a chynyddu ymwybyddiaeth o gam-drin.

Wise Kids - Yn darparu rhaglenni hyfforddi ac ymgynghoriaeth i hyrwyddo defnyddio’r Rhyngrwyd yn arloesol, cadarnhaol a diogel, h.y. ymwybyddiaeth o raglenni a thechnolegau newydd symudol a chysylltiedig â’r Rhyngrwyd, rhuglder Rhyngrwyd, llythrennedd Rhyngrwyd a materion diogelwch.

Sefydliad Teuluoedd a RhiantaMae’r Sefydliad Teuluoedd a Rhianta yn ymchwilio’r hyn sydd o bwys i deuluoedd a rhieni. Byddwn yn defnyddio ein gwybodaeth i ddylanwadu ar lunwyr polisïau ac yn meithrin trafodaeth gyhoeddus. Byddwn yn datblygu syniadau ar wella’r gwasanaethau a ddefnyddia teuluoedd a’r amgylchedd lle bydd plant yn tyfu.

Gweithredu dros Blant - Mae Gweithredu dros Blant (gynt yn dwyn yr enw NCH) yn cefnogi ac yn siarad dros y plant a phobl ifanc mwyaf diamddiffyn yn y DU

ID: 1869, adolygwyd 13/10/2021