COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwasanaethau Cymorth Teuluol

Gwasanaethau Cenedlaethol Cam-drin Domestig

Yng Nghymru a Lloegr, mae 29% o fenywod ac 16% o ddynion, wedi dioddef cam-drin domestig ar ryw adeg yn eu bywyd. Ond, oherwydd ei fod yn digwydd yn y dirgel, caiff y broblem ei hanwybyddu’n aml. Fe all effeithiau artaith gorfforol ac emosiynol fod yn bellgyrhaeddol, a chael effaith aruthrol ar iechyd y dioddefwr ac unrhyw blant sy’n byw yn y cartref. Dyma rai gwasanaethau cenedlaethol sy’n gallu helpu:

Byw Heb Ofn – mae’r wefan hon yn sefyll yn erbyn cam-drin domestig a’r sy’n ei gwneud. Mae’n cynnig y cymorth a chyngor sydd arnynt ei angen i ddioddefwyr ddechrau byw bywyd heb ofn ac mae’n rhoi gwybodaeth werthfawr i’r cyfeillion a pherthnasau sy’n eu cynorthwyo.

Cymorth i Fenywod yng Nghymru - WWA yw’r sefydliad ambarél cenedlaethol sy’n cynrychioli Grwpiau Cymorth i Fenywod lleol ledled Cymru. Mae ein grwpiau aelodau’n darparu gwasanaethau uniongyrchol i ferched a phlant sydd wedi dioddef neu sydd yn dioddef cam-drin domestig.

Prosiect Dyn - Mae prosiect Dyn yn cefnogi dynion sy’n dioddef cam-drin domestig gan bartner.

Mae llinell gymorth Dyn Cymru’n gadael i chi siarad yn gydgyfrinachol â rhywun sy’n gallu gwrando arnoch heb feirniadu eich sefyllfa. Gallwn roi cymorth i chi ddelio â’r problemau a wynebwch a dweud wrthych a oes unrhyw wasanaethau ar gael yn eich ardal eisoes.

Mae Llinell Gymorth Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol Cymru Gyfan yn wasanaeth dwyieithog cyfeirio at wybodaeth, i helpu a thywys pobl gyda phrofiad o gam-drin domestig neu drais rhywiol, sydd angen gwybodaeth neu fynediad at wasanaethau cymorth. Ar agor 24 awr.

Respect - Mae cymorth allanol i’w gael hefyd i’r rhai sy’n cyflawni cam-drin domestig. Gwasanaeth cymorth i gyflawnwyr cam-drin domestig yw Respect ac mae modd cysylltu ag ef ar 0808 8024040 neu ymweld â’u gwefan.

Mae Bawso yn darparu llety diogel a chymorth i ferched a phlant duon ac o’r lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru sydd mewn perygl o neu sy’n dioddef cam-drin domestig. Cysylltu: Ffôn: 029 20644 633; llinell gymorth 24 awr: 08007318147; e-bost: Info@bawso.org.uk

ID: 1870, adolygwyd 21/08/2017