Gwasanaethau Cymorth Teuluol

Ysgaru a Gwahanu

Gwybodaeth i’r rhai a effeithiwyd gan ysgaru a gwahanu

Gweithredu dros Blant (yn agor mewn tab newydd) 

Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Llys i Blant a Theuluoedd (CAFCASS) (yn agor mewn tab newydd) 

Dewisiadau Cynhaliaeth Plant (yn agor mewn tab newydd) 

Yw gwasanaeth di-dâl sy’n rhoi gwybodaeth a chymorth diduedd i helpu rhieni sydd wedi gwahanu wneud penderfyniadau ar drefniadau cynhaliaeth eu plant.

Cyngor nawr (yn agor mewn tab newydd)

Mae Cyngor nawr yn darparu llawlyfrau ymarferol clir, cam wrth gam, cyfeillgar, a ‘goreuon’ o weddill y we, i helpu i chi ymdopi â phroblemau cyfreithiol bywyd. Dyma ganllawiau defnyddiol ar ddatrys trefniadau ar gyfer eich plant yn dilyn gwahanu neu ysgaru. 

Ystafell Wrando (yn agor mewn tab newydd)

Yw gwasanaeth sgwrsio byw di-dâl sydd hefyd yn cael ei ddarparu gan One Plus One, sy’n cynnig cefnogaeth un-i-un i bawb sydd angen rhywle i ddadlwytho pryderon ynghylch eu perthynas. Mae gan y gwasanaeth dîm o ‘gynorthwywyr’ sy’n gwnselwyr hyfforddedig wrth law i wrando a gweithredu fel seinfwrdd a chynorthwyo pobl gael hyd i atebion i’w problemau perthynas eu hunain. Nid yw’n sesiwn gwnsela nac yn wasanaeth cyfryngu. 

Relate (yn agor mewn tab newydd)

Hefyd yn cynnig cyngor, cwnsela ar berthynas, therapi rhyw, gweithdai, cyfryngu, ymgynghoriadau a chymorth wyneb yn wyneb, dros y ffôn a thrwy’r wefan 

Rhaglen Wybodaeth Rhieni sydd wedi Gwahanu (yn agor mewn tab newydd)

Yw arweiniad i rieni sy’n rhoi gwybodaeth am broses wahanu, sut all effeithio ar blant a syniadau ar gefnogi plant drwyddo i leihau’r effaith negyddol arnynt 

Canolfan Tavistock ar gyfer Perthynas Parau (yn agor mewn tab newydd)

Wedi llunio arweiniad byr gyda’r bwriad o helpu rhieni sydd wrthi’n gwahanu ystyried anghenion eu plant 

Pinnington Law (yn agor mewn tab newydd)

Arweiniad rhai nad ydynt yn Gyfreithwyr i Dermau’r Gyfraith. 

Adnoddau Cyfraith Teulu Ar-lein (yn agor mewn tab newydd) 

ID: 1873, adolygwyd 02/10/2023