Gwasanaethau Cymorth Teuluol

Ysgaru a Gwahanu

Gwybodaeth i’r rhai a effeithiwyd gan ysgaru a gwahanu

Gweithredu dros Blant 

Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Llys i Blant a Theuluoedd (CAFCASS) 

Dewisiadau Cynhaliaeth Plant 

Yw gwasanaeth di-dâl sy’n rhoi gwybodaeth a chymorth diduedd i helpu rhieni sydd wedi gwahanu wneud penderfyniadau ar drefniadau cynhaliaeth eu plant.

Cyngor nawr

Mae Cyngor nawr yn darparu llawlyfrau ymarferol clir, cam wrth gam, cyfeillgar, a ‘goreuon’ o weddill y we, i helpu i chi ymdopi â phroblemau cyfreithiol bywyd. Dyma ganllawiau defnyddiol ar ddatrys trefniadau ar gyfer eich plant yn dilyn gwahanu neu ysgaru. 

Ystafell Wrando

Yw gwasanaeth sgwrsio byw di-dâl sydd hefyd yn cael ei ddarparu gan One Plus One, sy’n cynnig cefnogaeth un-i-un i bawb sydd angen rhywle i ddadlwytho pryderon ynghylch eu perthynas. Mae gan y gwasanaeth dîm o ‘gynorthwywyr’ sy’n gwnselwyr hyfforddedig wrth law i wrando a gweithredu fel seinfwrdd a chynorthwyo pobl gael hyd i atebion i’w problemau perthynas eu hunain. Nid yw’n sesiwn gwnsela nac yn wasanaeth cyfryngu. 

Relate

Hefyd yn cynnig cyngor, cwnsela ar berthynas, therapi rhyw, gweithdai, cyfryngu, ymgynghoriadau a chymorth wyneb yn wyneb, dros y ffôn a thrwy’r wefan 

Rhaglen Wybodaeth Rhieni sydd wedi Gwahanu

Yw arweiniad i rieni sy’n rhoi gwybodaeth am broses wahanu, sut all effeithio ar blant a syniadau ar gefnogi plant drwyddo i leihau’r effaith negyddol arnynt 

Canolfan Tavistock ar gyfer Perthynas Parau

Wedi llunio arweiniad byr gyda’r bwriad o helpu rhieni sydd wrthi’n gwahanu ystyried anghenion eu plant 

Pinnington Law

Arweiniad rhai nad ydynt yn Gyfreithwyr i Dermau’r Gyfraith. 

Adnoddau Cyfraith Teulu Ar-lein 

ID: 1873, adolygwyd 09/09/2022