Gwasanaethau Cymorth Teuluol

Ysgaru a Gwahanu

Gwybodaeth i’r rhai a effeithiwyd gan ysgaru a gwahanu

Gweithredu dros Blant 

Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Llys i Blant a Theuluoedd (CAFCASS) 

Dewisiadau Cynhaliaeth Plant yw gwasanaeth di-dâl sy’n rhoi gwybodaeth a chymorth diduedd i helpu rhieni sydd wedi gwahanu wneud penderfyniadau ar drefniadau cynhaliaeth eu plant.

Cyngor nawr - Mae Cyngor nawr yn darparu llawlyfrau ymarferol clir, cam wrth gam, cyfeillgar, a ‘goreuon’ o weddill y we, i helpu i chi ymdopi â phroblemau cyfreithiol bywyd. Dyma ganllawiau defnyddiol ar ddatrys trefniadau ar gyfer eich plant yn dilyn gwahanu neu ysgaru. 

Gwefan yw One Plus One – Couple-Connection lle gall rhieni ddarganfod sut i reoli eu perthynas yn effeithiol. Lluniwyd y wefan i gynorthwyo parau weithio drwy newidiadau yn eu perthynas gyda’i gilydd trwy ddefnyddio offer hunanasesu, blogiau a fforymau. 

Yr Ystafell Wrando yw gwasanaeth sgwrsio byw di-dâl sydd hefyd yn cael ei ddarparu gan One Plus One, sy’n cynnig cefnogaeth un-i-un i bawb sydd angen rhywle i ddadlwytho pryderon ynghylch eu perthynas. Mae gan y gwasanaeth dîm o ‘gynorthwywyr’ sy’n gwnselwyr hyfforddedig wrth law i wrando a gweithredu fel seinfwrdd a chynorthwyo pobl gael hyd i atebion i’w problemau perthynas eu hunain. Nid yw’n sesiwn gwnsela nac yn wasanaeth cyfryngu. 

Gwahanu? Rhoi Plant yn Gyntaf yw tudalennau gwe sy’n cael eu darparu gan One Plus One gyda’r nod o helpu rhieni wneud trefniadau ar gyfer eu plant mor gynnar wrth wahanu ag y bo modd. 

Mae Peidiwch â gadael i ddagrau baban eich gwahanu: Hufen y syniadau a chyngor ar berthynas i rieni newydd ar gael i’w lawrlwytho am ddim o wefan One Plus One. Mae’n cynnig cyngor ymarferol i rieni ar sut orau i ymdopi â baban yn wylo 

Mae Relate hefyd yn cynnig cyngor, cwnsela ar berthynas, therapi rhyw, gweithdai, cyfryngu, ymgynghoriadau a chymorth wyneb yn wyneb, dros y ffôn a thrwy’r wefan 

Rhaglen Wybodaeth Rhieni sydd wedi Gwahanu yw arweiniad i rieni sy’n rhoi gwybodaeth am broses wahanu, sut all effeithio ar blant a syniadau ar gefnogi plant drwyddo i leihau’r effaith negyddol arnynt 

Mae Canolfan Tavistock ar gyfer Perthynas Parau wedi llunio arweiniad byr gyda’r bwriad o helpu rhieni sydd wrthi’n gwahanu ystyried anghenion eu plant 

Pinnington Law - Arweiniad rhai nad ydynt yn Gyfreithwyr i Dermau’r Gyfraith. 

Adnoddau Cyfraith Teulu Ar-lein 

ID: 1873, adolygwyd 05/09/2017