Gwasanaethau Cymunedol

Rhaglen Cyflogaeth a Chymorth

Rhaglen Cyflogaeth â Chymorth 

Mae'r Rhaglen Cyflogaeth â Chymorth yn grŵp o fentrau awdurdodau lleol sy'n cyflogi dros 75 o bobl ag anabledd neu gyflwr iechyd sy'n cyfyngu ar waith. Yn ogystal â chynnig cyflogaeth â chymorth â thâl, mae hefyd yn cynnig profiad gwaith, hyfforddiant a chyfleoedd dydd yn y gwaith i oddeutu 75 o bobl bob wythnos.

Mae'r rhaglen yn gweithio gyda phobl ag ystod eang o anableddau, gan gynnwys:

  • Anableddau dysgu
  • Cyflyrau niwroamrywiol gan gynnwys awtistiaeth
  • Salwch iechyd meddwl
  • Anabledd corfforol
  • Anabledd synhwyraidd
  • Camddefnyddio sylweddau
  • Cyflyrau iechyd sy'n cyfyngu ar waith fel epilepsi, canser ac arthritis.

Rydym yn cynorthwyo pobl i ennill mwy o annibyniaeth a hunan-barch mewn lleoliadau gwaith â chymorth, sy'n cynnwys ein ffatri (Diwydiannau Norman), gweithdy crefft, siop fferm (Siop yr Orsaf, Maenordy Scolton), melin weld (Talog Coed) a chaffis (Caffi Man Cwrdd - Aberdaugleddau, Caffi Cyfle @ No 5 ac Ystafell de Edies) a'r cyfathrebu gweinyddol, dylunio a chyfryngau cymdeithasol cysylltiedig. 

Cyflogaeth dan Gymorth yn Sir Benfro - Cylchlythyr = Hydref / Gaeaf 2023/24 (yn agor mewn tab newydd)


Gallwn
. Mae'r prosiect newydd wedi'i gynllunio i gefnogi pobl ag anabledd mwy dwys a lluosog. Mae'r prosiect yn cefnogi pobl i ddatblygu annibyniaeth gan ddatblygu sgiliau cymdeithasol, cyllidebu a byw tra'n darparu lefel uwch o gefnogaeth. Mae'r prosiect yn defnyddio'r model Cymorth Ymddygiad Cadarnhaol i ddylunio cefnogaeth i bobl ag ymddygiadau sy'n herio ar sail cynhwysiant, dewis, cyfranogiad a chyfle cyfartal. Y prif ffocws yw atal yr amgylchiadau sy'n arwain at ymddygiad heriol, addasu cefnogaeth os yw ymddygiad yn dechrau ymddangos a defnyddio ymatebion adweithiol cadarnhaol pan fyddant yn digwydd.

Cynigir gwaith â thâl o dan gynllun cyflogaeth â chymorthsy'n darparu cyflogaeth sy'n gysylltiedig â chefnogaeth a hyfforddiant swyddi yn dibynnu ar anghenion yr unigolyn.  Gallai cymorth gynnwys offer ychwanegol neu arbenigol, gweithiwr cymorth, hyfforddwr swyddi, cynorthwyydd swydd neu gymorth cyfathrebu.  Ariennir y cymorth fel arfer trwy grant gan Fynediad at Waith. Cefnogir ein cynllun gwaith cyflogedig gan brosiectau cyflogadwyedd

Mae Profiad Gwaith yn cynnig cyfle i bobl sy'n meddwl am gael gwaith i ennill sgiliau ar gyfer gwaith, cwblhau hyfforddiant perthnasol, gwella eu CV a chael geirda ar gyfer cyflogwyr y dyfodol. 

I bobl sydd â phrofiad gwaith cyfyngedig, mae hefyd yn gyfle i roi cynnig ar wahanol swyddi i gyd-fynd â'r sgiliau a'r diddordebau presennol.

Darperir hyfforddiant mewn partneriaeth â Choleg Sir Benfro a Dysgu Sir Benfro a gall pobl ennill cymhwyster Agored mewn ystod o bynciau gan gynnwys iechyd a diogelwch, gwaith coed, crefftau, sgiliau hanfodol, megis rhifedd a llythrennedd, a chyflogadwyedd.

Mae'r prosiect We Can yn ganolfan ASDAN sy'n darparu hyfforddiant o dan raglen Fy Annibyniaeth i ddatblygu sgiliau byw'n annibynnol.

Mae gwasanaeth dydd yn y gwaith yn cefnogi pobl â lefelau uwch o anabledd i gymryd rhan mewn dylunio gweithgareddau yn y gwaith i gynyddu eu sgiliau, eu hyder a'u hannibyniaeth a'u cael yn barod ar gyfer gwaith os yw hynny'n rhywbeth y maent yn anelu ato.

Er mwyn atgyfeirio unrhyw brosiect, defnyddiwch ffurflen atgyfeirio Cyflogadwyedd Sir Benfro:

Ffôn:  01437 763650

E-bost: Getinvolved@pembrokeshire.gov.uk

Cyfeiriad:  Snowdrop Lane, Hwlffordd, SA61 1JB

Cyswllt allweddol

Rheolwr Rhaglen Gwasanaethau Cyflogadwyedd: Karen Davies: Karen.davies@pembrokeshire.gov.uk

Rheolwr Cyflogadwyedd: Eleanor Brick: Eleanor.brick@pembrokeshire.gov.uk

Rheolwr Hyfforddiant: Lee Adams: Lee.adams2@pembrokeshire.gov.uk

Hyderus o ran anabledd

British Association for Supported Employment

Access to work making work possible

Mae Cyngor Sir Penfro yn Arweinydd Hyderus i Bobl Anabl

  Mae Diwydiannau Norman yn aelod o Gymdeithas Cyflogaeth â Chymorth Prydain    Access to work
ID: 2709, adolygwyd 07/05/2024