Gwasanaethau Cymunedol

Cefnogi Cyflogadwyedd

Cefnogi Cyflogadwyedd yw'r pwynt mynediad unigol ar gyfer y prosiectau cyflogadwyedd sy'n gweithio ochr yn ochr â'r Portffolio Cyflogaeth â Chymorth:

  • Gweithffyrdd+
  • Taclo Tlodi yn y Gwaith Sir Benfro
  • Menter Cyflogaeth â Chymorth Lleol
  • Gallwn
  • Gwasanaeth Cymorth Mewn Gwaith
  • UKSPF Cefnogi Cyflogadwyedd

Chwilio am waith?

Os ydych yn byw neu'n gweithio yn Sir Benfro a bod gennych rwystr i gyflogaeth gan gynnwys anabledd, cyflwr iechyd hirdymor neu anghenion cymorth ychwanegol, yna byddwn yn eich helpu i gael cyngor ac ystod eang o gymorth wedi'i deilwra i'ch anghenion unigol i:

  • Gwella eich sgiliau a'ch gwybodaeth i ennill neu gadw gwaith
  • Eich helpu i gael gwaith
  • Eich helpu i aros mewn gwaith

Gobeithio recriwtio?

Gallwn weithio mewn partneriaeth â chyflogwyr i gefnogi recriwtio gan gynnwys mentrau cyn-gyflogaeth a chyfleoedd gwaith â thâl a ariennir sy'n paratoi pobl leol i fodloni eich sgiliau a'ch gofynion busnes. 

Rydym hefyd yn cefnogi busnesau bach a chanolig gyda rhaglenni iechyd a lles ar gyfer gweithwyr presennol a gwelliannau i gydraddoldeb ac amrywiaeth yn y gweithle.

Am fwy o wybodaeth:

Ffoniwch: 01437 776609

e-bost: getinvolved@pembrokeshire.gov.uk

  

Gallwch atgyfeirio eich hun neu rywun arall drwy gwblhau a dychwelyd ffurflen atgyfeirio, anfon e-bost neu drwy ein ffonio.            

Er mwyn atgyfeirio unrhyw brosiect, defnyddiwch ffurflen atgyfeirio Cyflogadwyedd Sir Benfro:

Mynnwch ragor o wybodaeth am rhai o'n prosiectau: 

Bydd y manylion y byddwch yn eu darparu yn cael eu hadolygu, cysylltir â chi i drafod eich anghenion a byddwch yn cael eich cyfeirio at y prosiect mwyaf priodol.

Gallwch ddod o hyd i'n datganiad preifatrwydd yn Rhybudd Prefatrwydd Adrannol

 

Prosiectau sydd wedi'u cynnwys yn y Rhaglen Cyflogaeth â Chymorth

 

logo partneriaeth

ID: 7459, adolygwyd 19/06/2023