COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwasanaethau Cymunedol

Cyfeillio

Mae’r sawl sy’n cyfeillio yn gallu eich helpu i gymdeithasu a chadw’n fywiog trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau, hobïau a dysgu sgiliau newydd gyda chi.   Mae nifer o sefydliadau yn cynnig gwasanaethau cyfeillio yn Sir Benfro:

Mind Sir Benfro – yn darparu nifer o grwpiau a gweithgareddau i rai sy’n profi effeithiau unigrwydd gan gynnwys gofalwyr.  Ffôn: 01437 769982

(Ar gyfer cyfeillio) Age Cymru Dyfed – yn cynnig gwasanaeth cyfeillio i bobl 50+ oed, gan gynnwys cyfeillio personol a grwpiau cymdeithasol/gweithgareddau.

Ffôn: 01437 723370

E-bost: reception@agecymrudyfed.org.uk

(Ar gyfer budd-daliadau) Age Cymru Dyfed – yn cynnig cymorth a chyngor ar amrediad o bynciau, gan gynnwys budd-daliadau i bobl hŷn. Gall Age Cymru Dyfed eich helpu i nodi'r budd-daliadau y gallai fod gennych hawl iddynt a gall eich helpu hefyd i gwblhau ffurflenni a cheisiadau.

Ffôn: 01437 723370

E-bost: reception@agecymrudyfed.org.uk

Y Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol – yn cynnig gwasanaeth cyfeillio i bobl hŷn. Ffôn: 01437 807336

Cymdeithas Clefyd Alzheimer – yn cynnig gwasanaeth cyfeillio i bobl gyda dementia. Ffôn: 01646 692329

Mae Gwirfoddoli’n Cyfri – yn cydlynu ystod eang o grwpiau cyfeillgarwch a rhwydwaith cyfeillio. Ffôn: 01437 769422

Mae Cysylltiad â’r Henoed De Cymru yn helpu i leddfu unigrwydd bobl hŷn dros 75 oed sydd fel rheol yn gaeth i’w cartrefi ac yn byw ar eu pen eu hun. Mae’n bosibl i weithwyr iechyd proffesiynol a Gwasanaethau Cymdeithasol atgyfeirio rhywun, neu mae hunan-atgyfeirio hefyd yn bosibl. Bydd gyrwyr gwirfoddol yn casglu pobl hŷn o’u cartrefi unwaith y mis i ymweld â gwirfoddolwr sy’n darparu te prynhawn. Mae’r grwpiau yn cynnwys 6 o bobl hŷn i bob 3 gwirfoddolwr ac mae’r gwasanaeth yn rhad ac am ddim. 
Ffôn: 01792 862702
Marion.Lowther@contact-the-elderly.org.uk
www.contact-the-elderly.org

ID: 1999, adolygwyd 08/06/2021