Gwasanaethau Cymunedol

Rhaglen Cyflogaeth a Chymorth

Rhaglen Cyflogaeth â Chymorth 

Mae'r Rhaglen Cyflogaeth â Chymorth yn grŵp o fentrau awdurdodau lleol sy'n cyflogi dros 75 o bobl ag anabledd neu gyflwr iechyd sy'n cyfyngu ar waith. Yn ogystal â chynnig cyflogaeth â chymorth â thâl, mae hefyd yn cynnig profiad gwaith, hyfforddiant a chyfleoedd dydd yn y gwaith i oddeutu 75 o bobl bob wythnos.

Mae'r rhaglen yn gweithio gyda phobl ag ystod eang o anableddau, gan gynnwys:

 • Anableddau dysgu
 • Cyflyrau niwroamrywiol gan gynnwys awtistiaeth
 • Salwch iechyd meddwl
 • Anabledd corfforol
 • Anabledd synhwyraidd
 • Camddefnyddio sylweddau
 • Cyflyrau iechyd sy'n cyfyngu ar waith fel epilepsi, canser ac arthritis.

Rydym yn cynorthwyo pobl i ennill mwy o annibyniaeth a hunan-barch mewn lleoliadau gwaith â chymorth, sy'n cynnwys ein ffatri (Diwydiannau Norman), gweithdy crefft, siop fferm (Siop yr Orsaf, Maenordy Scolton), melin weld (Talog Coed) a chaffis (Caffi Man Cwrdd - Aberdaugleddau, Caffi Cyfle @ No 5 ac Ystafell de Edies) a'r cyfathrebu gweinyddol, dylunio a chyfryngau cymdeithasol cysylltiedig. 

Cyflogaeth dan Gymorth yn Sir Benfro - Cylchlythyr = Hydref / Gaeaf 2023/24 (yn agor mewn tab newydd)


Gallwn
. Mae'r prosiect newydd wedi'i gynllunio i gefnogi pobl ag anabledd mwy dwys a lluosog. Mae'r prosiect yn cefnogi pobl i ddatblygu annibyniaeth gan ddatblygu sgiliau cymdeithasol, cyllidebu a byw tra'n darparu lefel uwch o gefnogaeth. Mae'r prosiect yn defnyddio'r model Cymorth Ymddygiad Cadarnhaol i ddylunio cefnogaeth i bobl ag ymddygiadau sy'n herio ar sail cynhwysiant, dewis, cyfranogiad a chyfle cyfartal. Y prif ffocws yw atal yr amgylchiadau sy'n arwain at ymddygiad heriol, addasu cefnogaeth os yw ymddygiad yn dechrau ymddangos a defnyddio ymatebion adweithiol cadarnhaol pan fyddant yn digwydd.

Cynigir gwaith â thâl o dan gynllun cyflogaeth â chymorthsy'n darparu cyflogaeth sy'n gysylltiedig â chefnogaeth a hyfforddiant swyddi yn dibynnu ar anghenion yr unigolyn.  Gallai cymorth gynnwys offer ychwanegol neu arbenigol, gweithiwr cymorth, hyfforddwr swyddi, cynorthwyydd swydd neu gymorth cyfathrebu.  Ariennir y cymorth fel arfer trwy grant gan Fynediad at Waith. Cefnogir ein cynllun gwaith cyflogedig gan brosiectau cyflogadwyedd

Mae Profiad Gwaith yn cynnig cyfle i bobl sy'n meddwl am gael gwaith i ennill sgiliau ar gyfer gwaith, cwblhau hyfforddiant perthnasol, gwella eu CV a chael geirda ar gyfer cyflogwyr y dyfodol. 

I bobl sydd â phrofiad gwaith cyfyngedig, mae hefyd yn gyfle i roi cynnig ar wahanol swyddi i gyd-fynd â'r sgiliau a'r diddordebau presennol.

Darperir hyfforddiant mewn partneriaeth â Choleg Sir Benfro a Dysgu Sir Benfro a gall pobl ennill cymhwyster Agored mewn ystod o bynciau gan gynnwys iechyd a diogelwch, gwaith coed, crefftau, sgiliau hanfodol, megis rhifedd a llythrennedd, a chyflogadwyedd.

Mae'r prosiect We Can yn ganolfan ASDAN sy'n darparu hyfforddiant o dan raglen Fy Annibyniaeth i ddatblygu sgiliau byw'n annibynnol.

Mae gwasanaeth dydd yn y gwaith yn cefnogi pobl â lefelau uwch o anabledd i gymryd rhan mewn dylunio gweithgareddau yn y gwaith i gynyddu eu sgiliau, eu hyder a'u hannibyniaeth a'u cael yn barod ar gyfer gwaith os yw hynny'n rhywbeth y maent yn anelu ato.

Er mwyn atgyfeirio unrhyw brosiect, defnyddiwch ffurflen atgyfeirio Cyflogadwyedd Sir Benfro:

Ffôn:  01437 763650

E-bost: Getinvolved@pembrokeshire.gov.uk

Cyfeiriad:  Snowdrop Lane, Hwlffordd, SA61 1JB

Cyswllt allweddol

Rheolwr Rhaglen Gwasanaethau Cyflogadwyedd: Karen Davies: Karen.davies@pembrokeshire.gov.uk

Rheolwr Cyflogadwyedd: Eleanor Brick: Eleanor.brick@pembrokeshire.gov.uk

Rheolwr Hyfforddiant: Lee Adams: Lee.adams2@pembrokeshire.gov.uk

Hyderus o ran anabledd

British Association for Supported Employment

Access to work making work possible

Mae Cyngor Sir Penfro yn Arweinydd Hyderus i Bobl Anabl

  Mae Diwydiannau Norman yn aelod o Gymdeithas Cyflogaeth â Chymorth Prydain    Access to work
ID: 2709, adolygwyd 07/05/2024

Gwasanaethau Cymunedol

Beth rydym nin ei gynnig?

Ymhob un o Ganghennau ein Llyfrgell fe gewch chi:

 • Gyfrifiaduron PC Mynediad Cyhoeddus â mynediad rhad ac am ddim i’r rhyngrwyd
 • Gwasanaethau Argraffu
 • Wi-fi rhad ac am ddim (Sylwer: mae rhai safleoedd yn gweithredu Wi-fi ar alw)
 • Staff cyfeillgar sy’n barod i’ch helpu
 • Dewis o: lyfrau ffuglen a ffeithiol, DVDau, llyfrau plant a llyfrau llafar


Gwasanaeth Llyfrgell Deithiol

Mae Llyfrgelloedd Sir Benfro’n rhedeg gwasanaeth llyfrgell deithiol sy’n ymweld â nifer o rannau o’r sir. Bydd pob man aros ar y gylchdaith yn derbyn ymweliad unwaith bob pedair wythnos, ar yr un amser.

Mae gan y fan fynediad lifft ar gyfer defnyddwyr sy’n cael trafferthion symud.


Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref

Os nad ydych yn gallu cael mynediad i'r Gwasanaeth Llyfrgell naill ai mewn cangen neu trwy'r llyfrgell deithiol efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer ein gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref.

 

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o’r uchod, ewch i Llyfrgelloedd a Diwylliant

ID: 1996, adolygwyd 15/09/2023

Caffis Dementia

Mae Cymdeithas Clefyd Alzheimer yn cynnal nifer o wasanaethau dementia ledled y Sir, fel Caffis Dementia, Singing for the Brain, grwpiau gweithgareddau, gwasanaeth cyfeilio, grwpiau cymorth, eiriolaeth a mwy. I gael rhagor o wybodaeth:

Cymdeithas Clefyd Alzheimer

Ffôn: 01646 692329

E-bost: pembrokeshire@alzheimers.org.uk

ID: 1998, adolygwyd 05/07/2022

Cyfeillio

Mae’r sawl sy’n cyfeillio yn gallu eich helpu i gymdeithasu a chadw’n fywiog trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau, hobïau a dysgu sgiliau newydd gyda chi. Mae nifer o sefydliadau yn cynnig gwasanaethau cyfeillio yn Sir Benfro:

Mind Sir Benfro

Yn darparu nifer o grwpiau a gweithgareddau i rai sy’n profi effeithiau unigrwydd gan gynnwys gofalwyr.  

Ffôn: 01437 769982

hello@mindpembrokeshire.org.uk

Age Cymru Dyfed 

 • Yn cynnig gwasanaeth cyfeillio i bobl 50+ oed, gan gynnwys cyfeillio personol a grwpiau cymdeithasol/gweithgareddau.
 • Yn cynnig cymorth a chyngor ar amrediad o bynciau, gan gynnwys budd-daliadau i bobl hŷn. Gall Age Cymru Dyfed eich helpu i nodi'r budd-daliadau y gallai fod gennych hawl iddynt a gall eich helpu hefyd i gwblhau ffurflenni a cheisiadau.

Ffôn03333 447874

Reception@agecymrudyfed.org.uk

Sir Benfro: mark.price@agecymrudyfed.org.uk

Ceredigion: kim.bacon@agecymrudyfed.org.uk

Sir Gârrhiannon.williams@agecymrudyfed.org.uk

Y Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol

Yn cynnig gwasanaeth cyfeillio i bobl hŷn.

Ffôn: 07585 997091

pembshub@royalvoluntaryservice.org.uk

Cymdeithas Clefyd Alzheimer

Yn cynnig gwasanaeth cyfeillio i bobl gyda dementia.

Ffôn: 01646 692329

Mae Gwirfoddoli’n Cyfri

Yn cydlynu ystod eang o grwpiau cyfeillgarwch a rhwydwaith cyfeillio.

Ffôn: 01437 769422

 

ID: 1999, adolygwyd 19/10/2023