Gwasanaethau Cymunedol

Diwydiannau Norman

Rhaglen Cyflogaeth â Chymorth Diwydiannau Norman

Mae Diwydiannau Norman yn fusnes â chymorthsy'n cyflogi dros 60 o bobl ag anabledd neu gyflwr iechyd sy'n cyfyngu ar waith. Yn ogystal â chynnig cyflogaeth â chymorth a thâl, mae Diwydiannau Norman hefyd yn cynnig profiad gwaith, hyfforddiant a gwasanaeth dydd yn y gwaith i bobl ag anabledd neu gyflwr sy'n cyfyngu ar waith.

Mae Diwydiannau Norman yn gweithio gyda phobl ag ystod eang o anableddau gan gynnwys:

  • Anableddau dysgu
  • Awtistiaeth
  • Salwch iechyd meddwl
  • Anabledd corfforol
  • Anabledd synhwyraidd
  • Camddefnyddio sylweddau
  • Cyflyrau iechyd sy'n cyfyngu ar waith fel epilepsi, canser ac arthritis.

Rydym yn cynorthwyo pobl i ennill mwy o annibyniaeth a hunan-barch mewn lleoliadau gwaith â chymorth, sy'n cynnwys ein ffatri, gweithdy crefftau, siop fferm a chaffi a'r prosesau gweinyddu, dylunio a chyfathrebu cysylltiedig ar y cyfryngau cymdeithasol. 

Cynigir gwaith â thâl o dan gynllun cyflogaeth â chymorthsy'n darparu cyflogaeth sy'n gysylltiedig â chefnogaeth a hyfforddiant swyddi yn dibynnu ar anghenion yr unigolyn.  Gallai cymorth gynnwys offer ychwanegol neu arbenigol, gweithiwr cymorth, hyfforddwr swyddi, cynorthwyydd swydd neu gymorth cyfathrebu.  Ariennir y cymorth fel arfer trwy grant gan Fynediad at Waith.

Mae Profiad Gwaith yn cynnig cyfle i bobl sy'n meddwl am gael gwaith i ennill sgiliau ar gyfer gwaith, cwblhau hyfforddiant perthnasol, gwella eu CV a chael geirda ar gyfer cyflogwyr y dyfodol.

Darperir hyfforddiant mewn partneriaeth â Choleg Sir Benfro a Dysgu Sir Benfro a gall pobl ennill cymhwyster Agored mewn ystod o bynciau gan gynnwys iechyd a diogelwch, gwaith coed, crefftau, sgiliau hanfodol, megis rhifedd a llythrennedd, a chyflogadwyedd.

Mae gwasanaeth dydd yn y gwaith yn cefnogi pobl â lefelau uwch o anabledd i gymryd rhan mewn dylunio gweithgareddau yn y gwaith i gynyddu eu sgiliau, eu hyder a'u hannibyniaeth a'u cael yn barod ar gyfer gwaith os yw hynny'n rhywbeth y maent yn anelu ato.

Er mwyn atgyfeirio unrhyw brosiect, defnyddiwch ffurflen atgyfeirio Cyflogadwyedd Sir Benfro:

Ffôn:  01437 763650

E-bost:  normanindustries@pembrokeshire.gov.uk

Cyfeiriad:  Snowdrop Lane, Hwlffordd, SA61 1JB

Cyswllt allweddol

Rheolwr Rhaglen Gwasanaethau Cyflogadwyedd: Karen Davies

E-bost: Karen.davies@pembrokeshire.gov.uk

Gwybodaeth ychwanegol am y gweithgareddau y mae Diwydiannau Norman yn eu cefnogi

Fideos : Wythnos Waith Anabledd Dysgu 2020

Hyderus o ran anabledd

British Association for Supported Employment

Access to work making work possible

Mae Cyngor Sir Penfro yn Arweinydd Hyderus i Bobl Anabl

  Mae Diwydiannau Norman yn aelod o Gymdeithas Cyflogaeth â Chymorth Prydain    Access to work
ID: 2709, adolygwyd 05/07/2022