Gwasanaethau Digidol

Polisi'r Cyfryngau Cymdeithasol

Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn cyfeirio at amrywiaeth o apiau ar y rhyngrwyd sy'n galluogi defnyddwyr i greu eu cynnwys eu hunain a rhyngweithio gyda defnyddwyr eraill. Mae enghreifftiau o ddarparwyr y cyfryngau cymdeithasol yn cynnwys Facebook, Instagram a Twitter.

Rydym yn defnyddio Facebook, Twitter ac Instagram ac yn rhyngweithio gyda defnyddwyr eraill drwy wneud y canlynol:

 • creu proffil cyhoeddus sy'n cynnwys gwybodaeth am ein gweithgareddau cyfredol;
 • rhannu ein lluniau, ein fideos a'n negeseuon;
 • rhannu dolenni i gynnwys mae diddordeb gyda chi ynddo sydd wedi'i greu gan drydydd partïon (megis rhannu erthygl newyddion);
 • eich cysylltu chi â newyddion a'r diweddaraf am sefyllfaoedd wrth iddynt ddigwydd;
 • eich cysylltu chi â'r hyn y mae pobl yn ei ddweud, yn ei wneud a'i feddwl yn ein Sir.

Rydym hefyd yn defnyddio system rheoli'r cyfryngau cymdeithasol (Sprout Social) er mwyn cydlynu a chefnogi rheolaeth ein platfformau cyfryngau cymdeithasol corfforaethol i sicrhau profiad cwsmeriaid cyson a chydlynol.

 

1. Pam rydym yn casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol?

Caiff yr wybodaeth a ddefnyddir gan ein system rheoli'r cyfryngau cymdeithasol ei chasglu'n frodorol o Facebook, Twitter ac Instagram a'i darparu mewn lleoliad canolog yn y system reoli.

Gweler polisïau preifatrwydd unigol am sut y defnyddir data o bob ap brodorol

Polisi Preifatrwydd Facebook 

Polisi Preifatrwydd Twitter 

Polisi Preifatrwydd Instagram 

 

Mae platfform rheoli'r cyfryngau cymdeithasol yn casglu ac yn prosesu gwybodaeth bersonol am y canlynol:

 • Casglu data gan y cwsmer: Mae'r data personol sy'n cael ei brosesu'n ymwneud ag unigolion sy'n rhyngweithio â chyfrifon cysylltiedig y cyfryngau cymdeithasol
 • Gwybodaeth broffil y cyfryngau cymdeithasol e.e. llun proffil, lleoliad daearyddol, dolen y cyfryngau cymdeithasol, enw defnyddiwr
 • Proffilio at ddibenion dadansoddi e.e. Rhyngweithio â'n llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, sgorau sentiment, y math o ddyfais a ddefnyddir, cyfrifon dilynwyr i wella ansawdd a pherthnasedd ein gwasanaeth i'n defnyddwyr.
 • Casglu gwybodaeth gyswllt cwsmeriaid er mwyn darparu cymorth i gwsmeriaid: cyfeiriad e-bost, cod post, lleoliad cyffredinol

Sprout Social  

Mae hyn yn ein galluogi i symleiddio'r ffordd y gall cwsmeriaid ryngweithio â'r cyngor er mwyn darparu ymatebion mewn ffordd hygyrch ac amserol a darparu dull cyfunol ar draws ein holl blatfformau cyfryngau cymdeithasol corfforaethol i sicrhau bod cwsmeriaid yn derbyn rhyngweithio digidol cydlynol.

 

2. Sut caiff gwybodaeth o'n gwefannau cyfryngau cymdeithasol ei defnyddio

Sianeli cyfryngau cymdeithasol brodorol

Os ydych yn postio ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol neu'n anfon neges atom yn breifat drwy'r cyfryngau cymdeithasol, byddwn yn tybio eich bod yn rhoi caniatâd i ni ymateb.

Mae negeseuon sy'n cael eu postio ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol ar gael yn gyhoeddus. Gallwn ddefnyddio negeseuon sy'n cael eu postio ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol i ddeall ein cynulleidfaoedd yn well. Os ydym yn defnyddio dyfyniadau wedi'u priodoli gan bobl sy'n defnyddio'n tudalennau cyfryngau cymdeithasol, byddwn yn ceisio eu caniatâd yn gyntaf bob amser.

Byddwn yn ymateb i negeseuon cyfryngau cymdeithasol sydd ar gael yn gyhoeddus sy'n berthnasol i'n gwasanaethau/swyddogaethau a/neu faterion cysylltiedig lle y bo'n briodol ac o fewn caniatadau'r darparwyr cyfryngau cymdeithasol.

Nid ydym yn rhyngweithio ag apiau trydydd parti. Nid ydym yn meicro-dargedu h.y. olrhain eich arferion pori, yr hyn rydych wedi'i hoffi, rhyngweithiadau cymdeithasol ar draws ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol er mwyn llunio proffil amdanoch chi. Nid ydym yn gyfrifol am feicro-dargedu gan ddarparwyr cyfryngau cymdeithasol a thrydydd partïon sy'n gweithredu ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'n rhaid i chi gymryd eich rhagofalon eich hun i ddiogelu'ch data personol wrth ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol. Nid oes gennym reolaeth a/neu gyfrifoldeb dros brosesu eich data personol gan ddarparwyr cyfryngau cymdeithasol. Wrth gofrestru ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol a'u defnyddio, dylech ystyried yn ofalus y data personol rydych yn ei rannu ar y cyfryngau cymdeithasol a chyda darparwyr cyfryngau cymdeithasol yn ogystal ag adolygu'r polisi preifatrwydd, amodau defnyddio'r gwasanaeth cyfryngau cymdeithasol hwnnw a gwybodaeth a ddarperir am gwcis. Yn benodol, dylai'r polisi preifatrwydd a'r wybodaeth am gwcis sydd ar gael am y gwasanaeth eich hysbysu am sut mae'r gwasanaeth cyfryngau cymdeithasol hwnnw yn defnyddio'ch data personol ac at ba ddiben(ion).

System rheoli'r cyfryngau cymdeithasol

Mae Sprout Social (Sprout) yn darparu platfform unigol ar gyfer cyhoeddi, dadansoddi ac ymgysylltu â'r cyfryngau cymdeithasol. Gall Sprout gasglu gwybodaeth amdanoch chi o'ch rhyngweithiadau cyfryngau cymdeithasol gyda ni, gan gynnwys eich dolen cyfryngau cymdeithasol, eich enw defnyddiwr, eich proffil, eich postiadau a negeseuon rydych yn eu cyfnewid â ni.

Sut rydym yn diogelu'ch data mewn gwledydd eraill - mae Sprout wedi penodi Canolfannau Data AWS i is-brosesu ein data, yn gwbl unol â'n cyfarwyddiadau ysgrifenedig. Mae Sprout wedi'i ardystio dan gynllun Gwarchod Preifatrwydd UE-UD Adran Fasnach yr UD.

Mae gennym drefniant cytundebol gyda Sprout, yn seiliedig ar Gymalau Cytundebol Safonol a gymeradwyir gan y Comisiwn Ewropeaidd ac rydym yn dibynnu ar ddulliau trosglwyddo data eraill fel ardystiad o dan gynllun Gwarchod Preifatrwydd UE-UD Adran Fasnach yr UD i ddiogelu'r data personol a drosglwyddir.

 

3. Pa mor hir ydyn ni’n cadw'ch gwybodaeth?

Amlinellir cyfnod cadw data Sprout yn eu Polisi Cadw Data ac yn unol â GDPR.

 

4. Mynediad at fy ngwybodaeth bersonol?

Gallwch weld os oes gennym unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch drwy wneud cais mynediad at wybodaeth o dan Reoliadau Deddf Diogelu Data Cyffredinol 2018.  I wneud cais am unrhyw wybodaeth bersonol sydd gennym, bydd angen i chi nodi eich cais yn ysgrifenedig i'r cyfeiriad canlynol:

Tîm Mynediad at Gofnodion

Cyngor Sir Penfro

Neuadd y Sir

Hwlffordd

SA61 1TP

 

5. Eich Hawliau.

O dan Reoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018, mae gennych hawliau fel unigolyn y gallwch eu harfer mewn perthynas â'r wybodaeth sydd gennym amdanoch ac ni fydd yr holl hawliau'n dibynnu ar y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu'ch data.

 • Yr hawl i gael eich Hysbysu - Mae gan unigolion yr hawl i wybod am gasglu a defnyddio eu data personol. Dyma ofyniad tryloyw allweddol dan y GDPR.
 • Yr hawl i Fynediad - mae gennych hawl i ofyn am fynediad a chopi o'r wybodaeth sydd gennym amdanoch chi.
 • Yr hawl i Gywiriad – mae gennych yr hawl i ofyn i’ch gwybodaeth gael ei chywiro.
 • Yr hawl i Ddilead - nid yw hyn yn hawl absoliwt a bydd yn dibynnu ar y rheswm dros brosesu eich gwybodaeth bersonol.
 • Yr hawl i Symud Data - Mae hyn ond yn berthnasol i brosesu data sy'n cael ei wneud yn awtomatig.
 • Gall yr hawl i Gyfyngu ar brosesu fod yn gymwys – gallwch ofyn i ni atal prosesu eich data personol, fodd bynnag gallai hyn oedi neu ein hatal rhag cyflawni gwasanaeth i chi.  Byddwn yn ceisio cydymffurfio â'ch cais ond efallai y bydd angen i ni gadw neu brosesu gwybodaeth er mwyn cydymffurfio â'n dyletswyddau cyfreithiol.
 • Yr hawl i Wrthwynebu - nid yw hyn yn hawl absoliwt a bydd yn dibynnu ar y rheswm dros brosesu eich gwybodaeth bersonol.

6. Cwynion neu Ymholiadau.

Mae Cyngor Sir Penfro yn ceisio bodloni’r safonau uchaf posib wrth gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol.  Am y rheswm hwn, rydym yn cymryd unrhyw gwynion rydym yn eu derbyn am hyn o ddifrif.  Rydym yn annog pobl i ddweud wrthym os ydynt yn credu bod ein casgliad neu ein defnydd o wybodaeth yn annheg, yn gamarweiniol neu'n amhriodol. 

Nid yw'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn rhoi manylion cynhwysfawr o'r holl agweddau ar ein casgliad a'n defnydd o wybodaeth bersonol.  Fodd bynnag, rydym yn hapus i ddarparu unrhyw wybodaeth neu esboniad ychwanegol sydd ei angen.  Dylai unrhyw geisiadau am hyn gael eu hanfon at yr unigolyn yn y cyfeiriad isod:

Diogelu Data

Cyngor Sir Penfro

Neuadd y Sir

Hwlffordd

SA61 1TP

 

E-bost: dataprotection@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 764551

 

Os ydych am wneud cwyn am y ffordd rydym wedi prosesu eich gwybodaeth bersonol, gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth fel y corff statudol sy'n goruchwylio'r gyfraith diogelu data:

 

Information Commissioner’s Office

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

SK9 5AF

E-bost caseworker@ico.org.uk      Rhif ffôn: 0303 123 1113

 

7. Newid i'r hysbysiad preifatrwydd hwn.

Rydym yn adolygu ein hysbysiad preifatrwydd yn rheolaidd.

ID: 8052, adolygwyd 10/08/2021

Telerau ac Amodau'r Partner Sianel Nominet

Mae Adran TGCh Cyngor Sir Penfro yn darparu gwasanaeth cofrestru enw parth ar gyfer meysydd gwasanaeth mewnol, prosiectau a ariennir gan y cyngor a thrydydd partïon cysylltiedig. Fel Partner Sianel Nominet, mae'n ofynnol i ni gyhoeddi'r manylion cyswllt, dulliau cwyno a'r telerau ac amodau canlynol ar gyfer cwsmeriaid.

Manylion cyswllt ar gyfer cofrestru'r enw parth

Cyfeiriad post:  Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1TP

Rhif ffôn: 01437 764551

E-bost:  digital@pembrokeshire.gov.uk

Y Weithdrefn Gwyno

Os ydych yn dymuno codi cwyn am y gwasanaeth cofrestru enw parth, cysylltwch â'r gwasanaethau TGCh gan ddefnyddio un o'r dulliau cyswllt uchod. Anfonwch e-bost at digital@pembrokeshire.gov.uk y tu allan i oriau swyddfa. Byddwn yn ymateb i bob pwynt cyswllt o fewn tri diwrnod gwaith gan anelu at ddatrys unrhyw faterion sydd gennych o fewn pum diwrnod gwaith.

Adrodd Camdriniaeth

Os ydych yn dymuno codi cwyn ynghylch unrhyw gamdriniaeth rydych wedi’i derbyn (sgamiau gwe-rwydo, e-byst sbam ac ati), cysylltwch â ni trwy e-bostio cyber.security@pembrokeshire.gov.uk gan nodi cymaint o fanylion ag y gallwch am y gamdriniaeth. Byddwn yn archwilio'ch cwyn o fewn dau ddiwrnod gwaith.

Os nad ydych yn fodlon â chanlyniad cychwynnol eich cwyn, mae croeso i chi uwchgyfeirio eich cwyn i Nominet (cofrestr .uk) 

Telerau ac amodau ar gyfer cwsmeriaid

Dylech fod yn ymwybodol o’r telerau ac amodau canlynol sy'n berthnasol i wefannau sydd wedi'u cofrestru gan Gyngor Sir Penfro ar ran yr unigolion sydd wedi cofrestru.

Gwefan: Nominet (yn agor mewn ffenestr newydd)

Mae'r holl barthau yn cael eu hadnewyddu ddwywaith y flwyddyn. Bydd Gwasanaethau TGCh yn cyhoeddi cadarnhad o adnewyddiad y porth i'r cyswllt cofrestredig o leiaf 60 diwrnod cyn y dyddiad darfod. Bydd y parth yn cael ei adnewyddu ar eich rhan oni bai eich bod yn derbyn hysbysiad ar ffurf ysgrifenedig neu drwy'r e-bost a nodwyd uchod. Bydd Gwasanaethau TGCh yn sicrhau bod yr holl fanylion cyswllt ar gyfer y cofrestriad yn cael eu diweddaru ac yn gywir. Os nad ydych yn dymuno adnewyddu eich parth, sicrhewch eich bod yn cysylltu â ni o leiaf 45 diwrnod cyn dyddiad darfod eich parth trwy anfon e-bost atom i'r cyfeiriad e-bost uchod. Bydd pob parth yn cael ei adnewyddu o leiaf 30 diwrnod cyn i'r enw'r parth ddarfod.

Mae'r Gwasanaethau TGCh yn cadw'r hawl i ailgodi cost cofrestru ac adnewyddu'r parth. Y gost sy'n gysylltiedig â phob enw parth yw £5 ddwywaith y flwyddyn.

Os bydd unrhyw gwsmer yn dymuno trosglwyddo enw eu parth i ddarparwr gwasanaeth arall, bydd TGCh yn adennill unrhyw gostau gan y cwsmer.

 

ID: 8006, adolygwyd 26/07/2021

Creu 'Fy Nghyfrif' newydd

Mae 'Fy Nghyfrif,' sef ein platfform ar gyfer ein holl wasanaethau ar-lein: Crëwch 'Fy Nghyfrif' newydd

 

Os oes gennych hen fersiwn o 'Fy Nghyfrif' (cyn 31 Mawrth 2021), bydd angen i chi greu 'Fy Nghyfrif' newydd gan na fydd eich manylion mewngofnodi presennol yn gweithio.

 

Dyma ein fideo sy'n ganllaw defnyddiol ar gyfer 'Sut i gofrestru':-

 

Beth alla i ei ddisgwyl o 'Fy Nghyfrif'?

Cyfrif cyngor ar-lein yw 'Fy Nghyfrif' sydd:

 • Yn hawdd ei ddefnyddio
 • Wedi’i deilwra i’w ddefnyddio ar ffonau symudol
 • Yn ddiogel
 • Yn gallu cynnig ystod eang o wasanaethau y gellir eu cyrchu ar-lein megis gwneud taliadau, adrodd problemau, cyflwyno ceisiadau, a gwirio gwasanaethau yn eich ardal leol (e.e. ceisiadau cynllunio a dyddiadau casglu sbwriel)

Pam dylwn i gofrestru?

Trwy gofrestru, gallwch ddechrau taith newydd ar-lein gyda ni. Bydd gennych fynediad at y canlynol:

 • Dangosfwrdd personol – lle y gallwch weld eich hoff wasanaethau / y gwasanaethau yr ydych yn eu defnyddio amlaf
 • Mwy o wybodaeth ddaearyddol (am eich ardal leol ac ar draws y sir)
 • Fersiwn o'n gwasanaethau ar-lein sy'n gweithio ar ffôn symudol
 • Ffyrdd haws o reoli eich taliadau, eich adroddiadau a’ch ceisiadau

Cwestiynau cyffredin ynghylch 'Fy Nghyfrif'

 

Am gymorth a chefnogaeth ynglŷn â'ch 'Fy Nghyfrif' neu i ddarparu adborth, cysylltwch â: digital@pembrokeshire.gov.uk

Os ydych yn profi unrhyw broblemau technegol wrth i chi ddefnyddio 'Fy Nghyfrif',  defnyddiwch y ffurflen 'hysbysu problem'  

 

 

 

 

 

ID: 7496, adolygwyd 10/01/2022

Eisiau ymuno â'n tîm TG?

A ydych am ddatblygu eich gyrfa ym maes TG?

Mae gennym amrywiaeth o gyfleoedd gwaith gwych ar gael yn harddwch Sir Benfro.

Mae gyrfa yng Nghyngor Sir Penfro yn golygu y gallwch gael effaith uniongyrchol nid yn unig ar y gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig, ond hefyd ar y gymuned ehangach. Mae ein hadran TG yn wasanaeth hanfodol yn yr Awdurdod, sy'n cynnig cymorth dyddiol i staff ym mhob maes.Gydag ymddangosiad newyddbethau ym maes technoleg, a thueddiadau newidiol o ran gweithio o bell, ni fu erioed gwell amser i ymuno â'r tîm dynamig hwn.

Rydym yn ymrwymedig yng Nghyngor Sir Penfro i ddarparu cydbwysedd gwych rhwng bywyd a gwaith. Gwnawn hyn trwy ddarparu hyblygrwydd, yn ogystal â sicrhau eich bod yn teimlo'n gysylltiedig ac yn rhan o dîm cydlynol.

 

 


Gyda'i golygfeydd syfrdanol, ei ffordd o fyw arfordirol, ac ystod o weithgareddau hamdden, mae gan Sir Benfro lawer i'w gynnig; ac felly hefyd yn ein hachos ni. Dim ond rhagflas yn unig yw'r canlynol o'r amrywiaeth o fuddion sy'n deillio o ymuno â thîm Cyngor Sir Penfro:

 • Gwyliau Blynyddol hael o hyd at 30 diwrnod
 • Aelodaeth o'r cynllun pensiwn Llywodraeth Leol â buddion 'cyfartaledd gyrfa' wedi'u diffinio
 • Gweithio hyblyg ac ystwyth
 • Mynediad at ostyngiadau ar amrywiaeth o gynhyrchion, gwasanaethau ac atyniadau
 • Amrywiaeth eang o adnoddau i gefnogi eich iechyd a'ch llesiant, gan gynnwys gwasanaeth iechyd galwedigaethol mewnol proffesiynol a mynediad at wasanaethau cwnsela
 • Cynllun tâl mamolaeth galwedigaethol hael, ar ben buddion statudol
 • Buddion eraill sy'n ystyriol o deuluoedd, megis talebau gofal plant

Os byddwch yn cyrraedd y rhestr fer ar gyfer cyfweliad, nodwch y byddwch yn cael eich cyf-weld o bell trwy alwad fideo.

 

ID: 5732, adolygwyd 30/05/2022

Penfro – Sgwrsfot Sir Benfro

 

Hoffem eich cyflwyno i Penfro, sgwrsfot Sir Benfro

Yw’r wybodaeth a roddaf i Penfro’n ddiogel?

Rydym wedi creu  i wneud yn siŵr eich bod chi’n cadw rheolaeth ar y modd y cesglir ac y cedwir eich gwybodaeth.

Felly pwy yw Penfro?

Rhyw fath o gynorthwyydd rhithwir y gallwch gyfathrebu ag ef drwy ein gwefan a’n gwasanaeth negeseuon Facebook Messenger yw Penfro. Gan ddefnyddio deallusrwydd artiffisial, mae Penfro’n dysgu o’r cwestiynau y bydd pobl yn eu gofyn amlaf er mwyn datblygu ymatebion gwell a chyflymach.

Rhesymau dros roi cynnig ar Penfro

 • Cael gwybodaeth yn gyflym ac mewn modd effeithlon
 • Cael atebion i’ch cwestiynau penodol yn hytrach na gorfod edrych drwy restr hir o wybodaeth
 • Dim aros mewn ciw i’ch galwad gael ei hateb
 • Ar gael 24/7
 • Drwy ddelio ag ymholiadau symlach e.e. sut ydw i’n adrodd am gasgliad bin a fethwyd? Bydd hyn yn rhyddhau peth o amser Tîm ein Canolfan Gyswllt, fel y gallan nhw ddelio â chwsmeriaid sydd ag ymholiadau a phroblemau mwy cymhleth.

Byddwch yn amyneddgar â Penfro

Mae Penfro’n dysgu drwy’r amser, ac mae wedi’i raglenni â pheth gwybodaeth allweddol i ddechrau, ond y mwyaf y byddwch yn defnyddio Penfro y mwyaf o gyfleoedd sydd gan Penfro i ddysgu ac ateb eich cwestiynau’n well.

Er mwyn helpu Penfro, meddyliwch am sut y byddwch yn geirio’ch cwestiwn. Ceisiwch ddefnyddio geiriau allweddol yn eich cwestiwn pan allwch chi, er mwyn helpu Penfro i wneud chwiliad newydd.

Os na fydd Penfro’n gallu ateb eich cwestiwn, caiff ei basio’n uniongyrchol i Dîm ein Canolfan Gwasanaeth Cwsmer.

 

 

ID: 5114, adolygwyd 27/08/2020

Polisi Cwcis

Defnyddio cwcis gan Gyngor Sir Penfro

Ffeiliau testun bychain yw cwcis sy’n cael eu gosod ar y ddyfais a ddefnyddiwch i gael at y wefan. Fe’u defnyddir yn helaeth er mwyn gwneud i wefannau weithio, neu weithio’n fwy effeithlon, yn ogystal â rhoi gwybodaeth i berchenogion y safle.           

Cewch ddileu a rhwystro pob cwci o’n safleoedd, ond bydd hyn yn golygu na fydd rhannau o’r safle’n gweithio.

Cwcis sy’n Gwbl Angenrheidiol

DERBYN GWRTHOD

1. Yn y tabl isod, eglurir y cwcis a ddefnyddiwn a pham

Cwci 

Enw 

Diben 

 

ASP.NET_SessionId

Mae’r cwci hwn yn hanfodol a chaiff ei ddileu pan fyddwch yn cau eich porwr.

COMS Content Management System

COMS_COOKIE
Gwerthoedd:
"Browser" = y math o borwr a ddefnyddioch ar eich ymweliad diwethaf
"Connection" = y math o gysylltiad data a ddefnyddiwyd ddiwethaf              
"Language” = yr iaith a osodwyd ar eich porwr ar yr ymweliad diwethaf
"IP address" = cyfeiriad rhyngrwyd eich ymweliad diwethaf.

Defnyddir hwn i helpu’r cyngor i gyfrif nifer yr ymwelwyr â phob rhan o’r safle, a deall a ydy pobl yn dychwelyd i’r safle. Fe’i defnyddir i helpu i gynllunio’r safle a chyfeirio’r ymdrech tuag at y rhannau sy’n boblogaidd.            
Caiff y cwci hwn ei ddileu ar ôl 24 awr.

 

COMS_POLL
Gwerthoedd:
"PollID" – rhifau cyfeirnod yr arolygon y pleidleisioch ynddynt
Haskeys” – baner i nodi bod y cwci’n ddilys          

Defnyddir hwn i gofnodi eich bod chi, neu rywun sy’n defnyddio eich dyfais, wedi pleidleisio mewn arolwg barn ar-lein ar y wefan. Caiff ei wirio wedyn pan ymwelwch â’r safle ac ni fydd y safle’n cynnig y cyfle ichi bleidleisio eto.                     
Caiff y cwci hwn ei ddileu ar ôl 30 diwrnod.
Nid yw’n cofnodi sut y byddwch yn pleidleisio ar unrhyw fater.

 

COOKIEASSENT

I gofnodi a ydy defnyddiwr wedi derbyn bod cwcis yn cael eu defnyddio ar wefan Cyngor Sir Penfro.

 

pcc_styleContrast 
pcc_styleSize

Defnyddir y rhain i newid cyferbynnedd i welededd uchel neu gyferbynnedd wedi pylu; neu i newid maint y ffont am resymau hygyrchedd.                      

Google Analytics

 _utma
 _utmb
 _utmc
 _utmz

Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth am y ffordd y bydd ymwelwyr yn defnyddio ein safle. Defnyddiwn yr wybodaeth i lunio adroddiadau ac i’n helpu i wella’r safle. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth ar ffurf ddienw, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â’r safle, o ble ddaeth ymwelwyr i’r safle, a’r tudalennau y maent wedi ymweld â hwy.                              

Tribal Family Information System

PESearchCookie

Defnyddir hwn i storio manylion adnabod Darparwyr a ddychwelwyd wrth chwilio ac a ddewiswyd i’w cynnwys mewn Basged / i’w Hargraffu. Dim dyddiad dod i ben wedi’i osod.

 

PECompareCookie

Defnyddir hwn i storio manylion adnabod Darparwyr ar gyfer y pwrpas cymharu. Dim dyddiad dod i ben wedi’i osod.           

 

PELanguageCookie

Storio’r iaith a ddewiswyd gan y defnyddiwr. Dod i ben ar ôl 12 awr.

 

PETestCookie

Defnyddir hwn i brofi a oes cwcis wedi’u galluogi yn y porwr. Caiff ei greu a’i ddileu ar unwaith.

WebOpac
Libraries System

CardId
Pin
Name
Institution

SAFLE

Defnyddir y cwci hwn i fewngofnodi’n awtomatig pan ddechreuir sesiwn WebOpac.

Arolwg boddhad cwsmeriaid

Socitm_include_me[x]
Socitm_exclude_me[x]
Socitm_include_alt[x]

Defnyddir y cwcis hyn i atal cwsmeriaid rhag cael eu gwahodd i gyfranogi nifer o weithiau yn yr un arolwg. Nid ydynt yn cynnwys data o gwbl sy’n gallu adnabod pobl yn bersonol. Os byddwch yn rhwystro’r cwcis hyn, ni chewch eich gwahodd i gyfranogi yn yr arolwg hwn.

Bydd y rhan fwyaf o borwyr gwe yn caniatáu rhywfaint o reolaeth ar y rhan fwyaf o gwcis drwy osodiadau’r porwr. I gael gwybod rhagor am gwcis, gan gynnwys sut mae gweld pa gwcis sydd wedi’u gosod a sut mae eu rheoli a’u dileu, ewch i www.allaboutcookies.org

I ddewis peidio â chael eich olrhain gan Google Analytics ar draws pob gwefan, ewch i Google Optout

 

Cwcis YouTube

Byddwn yn mewnosod fideos o’n sianel YouTube swyddogol gan ddefnyddio modd preifatrwydd uwch YouTube. Efallai bydd y modd hwn yn gosod cwcis ar y ddyfais a ddefnyddiwch i gael at ein gwefannau pan fyddwch yn clicio ar chwaraewr fideo YouTube; serch hynny, ni fydd YouTube yn storio gwybodaeth gwcis sy’n fodd o’ch adnabod yn bersonol ar gyfer chwarae fideos a fewnosodwyd yn ôl gan ddefnyddio’r modd preifatrwydd uwch. I gael gwybod rhagor, ewch i dudalen wybodaeth YouTube am fewnosod fideos 

 

ID: 3443, adolygwyd 12/07/2021

Beth allwch ei ddisgwyl wrth ymweld an gwefan?

Pan fyddwch yn ymweld â www.sir-benfro.gov.uk byddwn yn casglu gwybodaeth gofnodi rhyngrwyd safonol a manylion eich patrymau ymddygiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Gwnawn hyn i gael gwybod pethau fel nifer yr ymwelwyr â rhannau amrywiol o’r safle.       

Casglwn yr wybodaeth hon mewn ffordd nad yw’n eich adnabod chi. Nid ydym yn ymdrechu o gwbl i gael gwybod pwy yw’r rheini sy’n ymweld â’n gwefan. Ni fyddwn yn cysylltu unrhyw ddata a gasglwyd o’r safle ag unrhyw wybodaeth sy’n fodd o adnabod pobl yn bersonol o unrhyw ffynhonnell.

Os ydym am gasglu gwybodaeth sy’n fodd o’ch adnabod yn bersonol drwy ein gwefan, byddwn yn dweud wrthych am hyn. Byddwn yn ei gwneud yn glir pan gasglwn wybodaeth bersonol a byddwn yn egluro’r hyn y bwriadwn ei wneud â hi. 

ID: 3450, adolygwyd 12/07/2021

Hysbysu

Bydd ein gwasanaeth Hysbysu yn sicrhau na fyddwch yn methu taliad, casgliad, na’r newyddion diweddaraf byth eto!

Hysbysiad E-bost Testun (SMS)
Rhybuddion Cau Ysgolion tick icon  
e-Filiau'r Dreth Gyngor tick icon tick icon
Statws Pont Cleddau tick icon  
Datganiadau i'r Wasg tick icon  
Negeseuon Atgoffa Gwastraff ac Ailgylchu tick icon tick icon
Negeseuon Atgoffa Gwastraff Gardd tick icon  
Rhestr Tai Cartrefi Dewisedig tick icon  
Eiddo Ar Werth/I’w Osod tick icon  
Negeseuon Atgoffa’r Dreth Gyngor tick icon tick icon
Rhybuddion Balans Isel ‘Arlwyo heb Arian’ tick icon tick icon

I dderbyn hysbysiadau e-bost a neges destun, cwblhewch y camau isod:

 1. Mewngofnodwch i Fy Nghyfrif
 2. Cliciwch ar ''Fy manylion' (mae'r gwymplen wrth eich enw defnyddiwr), cyn dewis 'Fy Hysbysiadau'
 3. Dewiswch yr hysbysiadau yr hoffech eu derbyn o'r rhestr.

Peidiwch ag anghofio gwirio eich rhif ffôn ac e-bost:-

 1. Mewngofnodwch i Fy Nghyfrif
 2. Cliciwch y 'Fy manylion' (mae'r gwymplen wrth eich enw defnyddiwr)
 3. Cliciwch 'Golygu Manylion Cyswllt'
 4. Gwiriwch/Golygwch/Ychwanegwch eich cyfeiriad e-bost ac/neu eich rhif ffôn symudol
 5. Cliciwch 'Cadw'r Newidiadau’ ar waelod y dudalen

* Ychwanegwch rif eich ffôn poced i ddeffro ein gwasanaeth hysbysu SMS.

Cwestiynau Cyffredin

Pwy fydd yn danfon yr e-bost?
Bydd yr e-bost yn cael ei ddanfon gan noreply@pembrokeshire.gov.uk felly ychwanegwch y cyfeiriad hwn i’ch rhestr o gyfeiriadau diogel

Oes modd i mi ymateb i’r e-bost?
Na, ni fyddwn yn derbyn ymatebion sy'n cael eu hanfon i’r cyfeiriad yma. Os byddwch angen cysylltu â ni, anfonwch neges i: enquiries@pembrokeshire.gov.uk

Oes modd i mi beidio â derbyn yr hysbysiadau?
Oes. Mewngofnodwch i Fy Nghyfrif a chlicio ar ‘Fy Ngwasanaethau’. Yna dewiswch ‘Fy Hysbysiadau’, gan ddiffodd yr hysbysiadau nad ydych am eu derbyn.

Oes rhaid talu am y gwasanaeth neges destun?
Na, mae’n wasanaeth rhad ac am ddim i’n cwsmeriaid dderbyn negeseuon, er bydd y neges gychwynnol a ddanfonwch at ‘Hysbysu’ yn cael ei godi ar gyfradd safonol eich rhwydwaith.

Pwy fydd yn danfon yr e-bost?
Bydd yr e-bost yn cael ei ddanfon gan PembsCC.

Oes modd i mi ymateb i'r e-bost?
Na, ni fyddwn yn derbyn ymatebion sy'n cael eu hanfon i PembsCC.

Fyddwch chi'n defnyddio fy manylion ar gyfer unrhyw ddibenion eraill?
Na! Byddwn ond yn defnyddio’ch cyfeiriad e-bost ac/neu eich rhif ffôn symudol i anfon yr hysbysiadau yr ydych wedi’u dewis. Ni fyddwn byth yn rhoi eich manylion i eraill.

Pam fy mod i’n derbyn negeseuon testun ynglŷn â’m hadroddiad atgyweiriadau tai?

Fel rhan o’n gwelliannau i’r gwasanaeth, rydym am wneud yn siŵr ein bod ni’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi bob cam o’r ffordd. Drwy ddanfon neges destun gallwn roi gwybod i chi

 • Ein bod wedi derbyn eich adroddiad
 • Eich rhif cyfeirnod
 • Yr amser a’r dyddiad y byddwn ni neu un o’n contractwyr yn galw yn yr eiddo

Byddwn hefyd yn danfon neges ddiwrnod cyn eich apwyntiad er mwyn eich atgoffa y byddwn ni’n galw, a ffurflen adborth unwaith y bydd y gwaith wedi’i gwblhau fel y gallwch ddweud wrthym sut y gwnaethom

Sut mae defnyddio negeseuon testun i dderbyn gwybodaeth am fy nghasgliadau ysbwriel?

Tecstiwch BIN DAY i 07860064551 er mwyn derbyn gwybodaeth ynglŷn â’ch casgliad nesaf (byddwch yn derbyn dyddiad y casgliad nesaf yn ogystal â’r hyn sy’n cael ei gasglu)

Danfonwch CHRISTMAS WASTE COLLECTIONS i 07860064551 er mwyn gwirio os byddwch chi’n cael eich effeithio gan newidiadau i gasgliadau’r Nadolig a’r Flwyddyn Newydd (byddwch yn derbyn rhestr o newidiadau i ddyddiadau’r casgliadau, ond ni fydd rhestr o’r eitemau a gesglir)

ID: 2753, adolygwyd 10/12/2021

Galluogi TLS ar Hen Borwyr

Mae ein gwefan bellach yn gofyn eich bod wedi galluogi TLS yn eich porwr gwe. Os ydych yn cael problemau gyda’r wefan efallai bod angen i chi alluogi TLS.

Y ffordd orau o sicrhau galluogi TLS yw diweddaru eich porwr. Ar borwyr cyfredol yn gyffredinol mae’r gosodiad hwn wedi’i alluogi’n ddiofyn. Os ydych yn defnyddio Windows XP, bydd angen porwr yn lle Internet Explorer i ddefnyddio ein gwefan. 

Os nad ydych yn sicr pa borwr sydd gennych, gallwch wirio ac archwilio gwahanol ddewisiadau yn https://whatbrowser.org/.


I weld a yw hyn wedi’i alluogi ar Internet Explorer:

·       Dewiswch ‘Settings’, sy’n cael ei gynrychioli gyda chocsyn ar y dde uchaf.

·       Dewiswch y tab ‘Advanced’.

·       Rholiwch i lawr y rhestr ac fe welwch pa fersiynau o SSL a TLS sydd wedi’u galluogi.

 

ID: 2612, adolygwyd 04/03/2021

Rhybudd Ymwadiad a Thelerau ac Amodau Defnyddio

RHYBUDD YMWADIAD


Mae Cyngor Sir Penfro’n ymdrechu i gynnal cywirdeb a dibynadwyedd y wefan hon.  Fodd bynnag, nid yw’n gwneud unrhyw sylw ynghylch cywirdeb, dibynadwyedd, cyflawnder nac addasrwydd y wybodaeth, cynhyrchion, gwasanaethau a graffeg gysylltiedig sydd ar y wefan hon at unrhyw ddiben.  Ni fydd i Gyngor Sir Penfro, ei gyflogeion, ei gyflenwyr a phartïon eraill sy’n ymwneud â chreu a chyflwyno’r wefan hon fod yn atebol am unrhyw niwed, colled neu anghyfleuster uniongyrchol, anuniongyrchol, atodol, arbennig na chanlyniadol a achosir trwy ddibynnu ar gynnwys y wefan hon neu sy’n deillio o ddefnyddio’r wefan hon. 

 

TELERAU AC AMODAU DEFNYDDIO


Mae Cyngor Sir Penfro’n caniatáu mynediad at y wefan hon a’i defnyddio’n amodol ar y telerau ac amodau canlynol:

 1. Trwy ddefnyddio’r wefan hon rydych yn derbyn y telerau ac amodau hyn sy’n effeithiol o’r dyddiad cyntaf i chi ddefnyddio’r wefan.  Mae Cyngor Sir Penfro’n cadw’r hawl i newid y telerau ac amodau hyn ar unrhyw adeg trwy arddangos unrhyw newidiadau ar-lein.  Trwy ddal i ddefnyddio’r wefan hon ar ôl arddangos unrhyw newidiadau rydych yn derbyn y telerau ac amodau newydd.

 2. Cewch ddefnyddio’r wefan hon ar gyfer eich defnydd personol ac anfasnachol eich hun.  Ni chewch gopïo, atgynhyrchu, ailgyhoeddi, lawrlwytho, arddangos, darlledu na throsglwyddo deunyddiau mewn unrhyw fodd heblaw ar gyfer eich defnydd personol ac anfasnachol cartref eich hun.  Mae unrhyw ddefnydd arall angen caniatâd ysgrifenedig blaenorol y Cyngor.

 3. Rydych yn cytuno i ddefnyddio’r wefan yn unig at ddibenion cyfreithlon ac mewn ffordd nad yw’n torri hawliau, nac yn cyfyngu ar neu rwystro neb arall rhag defnyddio a mwynhau’r wefan hon, nac achosi annifyrrwch, anhwylustod neu wewyr meddwl diachos i neb arall.  Mae cyfyngiad neu waharddiad o’r fath yn cynnwys, heb gyfyngiad, ymddygiad sy’n anghyfreithlon, difenwol neu amharchus neu sy’n gallu aflonyddu neu achosi gofid, anghyfleuster, niwsans neu fygythiad i unrhyw un a thrawsyrru cynnwys anllad, bygythiol neu sarhaus neu amharu ar lif deialog arferol ar y wefan hon.

 4. Mae’r wefan hon yn cynnwys dolenni i wefannau eraill, nad yw’r Cyngor yn eu rhedeg.  Nid yw’r Cyngor yn gyfrifol am gynnwys y gwefannau hyn ac nid yw’n derbyn unrhyw gyfrifoldeb all godi trwy ddefnyddio gwefannau o’r fath.

 5. Mae’r Cyngor yn ceisio sicrhau bod holl wybodaeth a deunydd ar y wefan hon yn fanwl gywir ond nid yw’n derbyn unrhyw gyfrifoldeb am wallau neu ddiffygion, ac nid yw’r Cyngor chwaith yn gwarantu y bydd y wefan yn gweithredu’n ddi-dor.  Mae’r Cyngor yn darparu’r deunydd sydd ar ei wefan ar y sail ei fod yn ymwadu â holl warantau o ran deunydd o’r fath, boed yn bendant neu’n oblygedig.  Nid yw’r Cyngor, ei gyflogeion, ei gyflenwyr na darparwyr gwreiddiol y deunydd yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am golli unrhyw fusnes, cyllid neu elw uniongyrchol, anuniongyrchol, atodol neu ganlyniadol neu niwed arbennig yn deillio o gyhoeddi’r deunydd ar y wefan hon neu o ddefnyddio’r wefan hon.

 6. Rydych yn cydnabod bod holl hawliau eiddo deallusol gan gynnwys hawlfraint a hawliau cronfa ddata yng ngwefan y Cyngor a’i chynnwys yn perthyn i neu dan drwydded i’r Cyngor sydd fel arall yn cael ei ddefnyddio gan y Cyngor fel y caniateir dan ddeddf berthnasol.

 7. Mae gan y Cyngor hawl i olygu, wrthod arddangos neu ddileu unrhyw ddeunydd a gyflwynir neu a arddangosir ar y wefan hon. Nid yw’r Cyngor yn gyfrifol am nac yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddeunydd a arddangosir ar y wefan heblaw gan y Cyngor.  Unrhyw farn, cyngor, datganiad, cynnig neu wybodaeth arall a fynegir neu a ddarperir gan bobl eraill ar wefan y Cyngor yw rhai’r bobl eraill dan sylw. Nid yw’r Cyngor naill ai’n cadarnhau nac yn gyfrifol am gywirdeb neu atebolrwydd unrhyw ddeunydd trydydd parti o’r fath.

 8. Cyfreithiau Cymru a Lloegr sy’n llywodraethu’r telerau ac amodau hyn.  Bydd i unrhyw anghydfod yn deillio o’r telerau ac amodau hyn dan awdurdodaeth llysoedd Cymru a Lloegr yn unig.

 9. Os dowch o hyd i unrhyw beth ar y wefan hon sy’n achosi pryder i chi yna cofiwch ddweud wrthym.

 10. Os ydych yn anfodlon ar unrhyw ran o’r wefan hon neu gydag unrhyw un o’r telerau ac amodau defnyddio hyn, dylech roi’r gorau i ddefnyddio’r wefan ar unwaith.

 11. Os penderfynir bod unrhyw un o’r telerau ac amodau hyn yn anghyfreithlon, yn annilys neu fel arall yn anorfodadwy yna, i’r graddau y bo’r telerau neu amodau hynny’n anghyfreithlon, yn annilys neu’n anorfodadwy, bydd iddynt gael eu torri a’u dileu o’r cymal hwn a bydd i weddill y telerau ac amodau oroesi, aros yn eu cyflawn rym a nerth a dal i fod yn gyfrwymol a gorfodadwy.
ID: 2531, adolygwyd 14/09/2017

Hysbysiad Preifatrwydd Gwasanaeth Ar-lein

Ymwelwyr â'n gwefan

Pan fyddwch chi'n mynd at www.pembrokeshire.gov.uk byddwn yn casglu gwybodaeth safonol cofnodydd y rhyngrwyd a manylion ynghylch eich patrymau ymddygiad pan ydych yn defnyddio ein gwefan. Byddwn yn gwneud hyn er mwyn cael gwybod pethau fel faint o ymwelwyr sydd wedi bwrw golwg ar amryw rannau o'n safle. Byddwn yn casglu'r wybodaeth hon mewn modd sy'n golygu na fyddwch chi'n cael eich enwi. Ni fyddwn yn ceisio cael gwybod pwy yw'r bobl hynny sy'n ymweld â'n safle. Ni fyddwn yn cysylltu unrhyw ddata y byddwn yn eu casglu oddi ar y safle hwn, ag unrhyw wybodaeth sy'n enwi unigolion o unrhyw ffynhonnell. Os byddwn ni'n dymuno casglu gwybodaeth bersonol-adnabyddadwy trwy gyfrwng ein gwefan, yna byddwn yn rhoi gwybod ichi am hyn. Byddwn yn egluro hynny'n bendant pan fyddwn ni'n casglu gwybodaeth bersonol a byddwn hefyd yn egluro beth y bwriadwn ei wneud â hi.

Cyngor Sir Penfro yn defnyddio cwcis

Ffeiliau testun bychan yw cwcis sy'n cael eu dodi ar y teclyn y byddwn yn ei ddefnyddio i gyrchu'r wefan. Maent yn cael eu defnyddio gan lawer o bobl er mwyn gwneud i wefannau weithio, neu weithio'n fwy effeithlon, yn ogystal ag er mwyn darparu gwybodaeth ar gyfer perchnogion y safle.

Fe allwch ddileu ac atal pob cwci oddi ar ein safleoedd ni, ond bydd hyn yn golygu na fydd rhannau o'r safle yn gweithio.

Cwcis Angenrheidiol

1. Mae'r tabl isod yn esbonio'r cwcis rydym yn defnyddio a phaham 

CwciEnwPwrpas
  ASP.NET_SessionId Mae'r cwci hwn yn hanfodol ac fe gaiff ei ddileu pan fyddwch chi'n cau eich porydd.

COMS System Rheoli Cynnwys

COMS_COOKIE
Gwerthoedd:
"Browser" ("Porydd") = y math o borydd a ddefnyddiwyd gennych ar yr ymweliad diwethaf"
Connection” ("Cysylltiad") y math o gysylltiad data a ddefnyddiwyd ddiwethaf
"Language” ("Iaith") yr iaith a osodwyd ar eich porydd ar yr ymweliad diwethaf
"IPAddress" ("Cyfeiriad IP") cyfeiriad rhyngrwyd eich ymweliad diwethaf.

Fe’i defnyddir i gynorthwyo’r cyngor i gyfrif nifer yr ymwelwyr â phob rhan o’r safle ac i weld a yw pobl yn dychwelyd i’r safle ai peidio.  Fe’i defnyddir i gynorthwyo i gynllunio’r safle ac i ganolbwyntio o ddifrif ar y meysydd sy’n boblogaidd.
Mae’r cwci hwn yn cael ei ddileu ar ôl 24 awr.

  COMS_POLL
Gwerthoedd:
"PollID" - cyfeir-rifau'r polau piniwn y gwnaethoch chi bleidleisio ynddynt
"Haskeys" - baner sy'n dangos bod y cwmni yn ddilys.  Nid yw'n cofnodi sut y byddwch yn pleidleisio ar unrhyw fater
Fe'i defnyddir i gofnodi eich bod chi, neu rywun sy'n defnyddio eich teclyn, wedi pleidleisio mewn pôl piniwn ar-lein ar y wefan.  Yna caiff ei wirio pan fyddwch chi'n cyrchu’r wefan ac ni fydd y safle'n cynnig y cyfle ichi bleidleisio eto.
Mae'r cwci hwn yn cael ei ddileu ar ôl 30 diwrnod.
Nid yw'n cofnodi sut y byddwch yn pleidleisio ar unrhyw fater.
  COOKIEASSENT Er mwyn cofnodi os yw defnyddiwr wedi rhoi’r hawl i roi cwcis ar waith trwy wefan Cyngor Sir Penfro.
  pcc_styleContrast
pcc_styleSize
Defnyddir rhain i newid cyferbyniad i gyferbyiad uchel neu gyferbyniad tawelach; neu maint y testyn am resymau hygyrchedd.
Google Analytics  _utma
 _utmb
 _utmc
 _utmz
Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth ynghylch sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein safle.  Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth i lunio adroddiadau ac i’n cynorthwyo i wella’r safle.  Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth ar ffurf anhysbys, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â’r safle, o ble mae’r ymwelwyr wedi dod at y safle hwn a’r tudalennau y gwnaethant fwrw golwg arnynt.
Tribal: System Gwybodaeth Teulu PESearchCookie Defnyddir i storio Dynodyddion y Darparwyr sy’n cael eu dychwelyd yn sgil chwiliadau ac fe gânt dewis ar gyfer eu cynnwys mewn Basged / Argraffu.  Ni phennir unrhyw derfyn.
  PECompareCookie Defnyddir i storio Dynodyddion y Darparwyr at ddibenion ymarferoldeb cymharu. Ni phennir unrhyw derfyn.
  PELanguageCookie Mae'n storio'r iaith a ddewisir gan y defnyddiwr. Mae'n terfynu ar ôl 12 awr.
  PETestCookie Defnyddir i roi prawf ar a yw'r cwcis wedi eu galluogi yn y porydd.  Cânt eu creu a'u dileu ar unwaith.
WebOpac
System Llyfgelloedd
CardId (Dynodydd Cerdyn)
Pin (Rhif Adnabod)
Name (Enw)
Institution (Sefydliad)
SITE (SAFLE)
Defnyddir y cwci hwn i fewngofnodi'n awtomatig pan fydd y sesiwn WebOpac yn dechrau.
Arolwg ar fodlonrwydd cwsmeriaid Socitm_include_me[x]
Socitm_exclude_me[x]
Socitm_include_alt[x]
Defnyddir y cwcis hyn i sicrhau na fydd cwsmeriaid yn cael eu gwahodd i gymryd rhan sawl gwaith yn yr un arolwg. Nid ydynt yn cynnwys unrhyw ddata sy'n bersonol-adnabyddadwy.
Os byddwch chi'n gwrthod y cwcis hyn, ni fyddwch yn cael eich gwahodd i gymryd rhan yn yr arolwg hwn.

Mae'r rhan fwyaf o boryddion Gwe yn gadael i'r cwcis gael eu rheoli i ryw raddau trwy osodiadau'r porydd. Er mwyn cael rhagor o wybodaeth am cwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi cael eu gosod a sut i'w rheoli a'u dileu, ewch at www.allaboutcookies.org (agor ffenestr newydd)

Os ydych chi'n dewis peidio â chael eich llwybro gan Google Analytics ledled yr holl wefannau ewch at https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (agor ffenestr newydd)

Cwcis YouTube

Byddwn yn mewnblannu fideos oddi ar ein sianel YouTube swyddogol, gan ddefnyddio modd uwch-breifatrwydd YouTube. Fe all y modd hwn osod cwcis ar y teclyn y byddwch yn ei ddefnyddio i gyrchu ein gwefannau unwaith y byddwch chi'n clicio ar chwaraewr fideos YouTube. Fodd bynnag ni fydd YouTube yn storio gwybodaeth cwcis sy'n bersonol-adnabyddadwy, ar gyfer chwarae'n ôl fideos gan ddefnyddio'r modd uwch-breifatrwydd. I gael rhagor o wybodaeth, ewch at dudalen gwybodaeth mewnblannu fideos YouTube

2. Pobl sy'n ffonio ein Canolfan Galw

Pan fyddwch chi'n ffonio Canolfan Gyswllt Cyngor Sir Penfro byddwn yn gofyn ichi roi gwybodaeth hanfodol inni. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon er mwyn sicrhau bod ein gwasanaeth yn fwy effeithlon ac effeithiol.
Sylwer: bydd y galwadau i'n Canolfan Gyswllt yn cael eu recordio ar gyfer dibenion hyfforddiant.

3. Dolenni â gwefannau eraill

Nid yw'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn cynnwys y dolenni, o fewn y safle hwn, â gwefannau eraill. Rydym yn eich cynghori i ddarllen y datganiadau preifatrwydd sydd ar y gwefannau eraill y byddwch chi'n bwrw golwg arnynt.

4. Newidiadau yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn

Byddwn yn adolygu ein hysbysiad preifatrwydd yn rheolaidd. Cafodd yr hysbysiad preifatrwydd hwn ei ddiweddaru ddiwethaf ym mis Medi 2018.

Hysbysiadau Prosesu Teg Adrannol

ID: 2532, adolygwyd 02/04/2019