Gwasanaethau Digidol

Track-it

Mae ein gwasanaeth Track-it yn eich galluogi i olrhain cynnydd eich ceisiadau ac adroddiadau ar-lein, sy'n golygu eich bod yn cael eich hysbysu bob cam o'r ffordd.

 

Fideo: Gan gyflwyno… Track-iT (yn agor mewn tab newydd)

 

Rydym yn treialu'r gwasanaeth ar hyn o bryd gan ddefnyddio ein swyddogaeth 'adrodd am olau stryd wedi torri', a'r bwriad wedyn yw cyflwyno hyn ar draws ein gwasanaethau eraill.

Gwasanaethau sy'n defnyddio Track-it

Adrodd am olau stryd wedi torri

Os oes angen adrodd am olau stryd wedi torri (yn agor mewn tab newydd), gallwch roi cynnig ar ein gwasanaeth Track-it.

 

Fideo: Track-iT - Sut i roi gwybod am olau stryd sydd wedi torri (yn agor mewn tab newydd)

 

Cyflwyno'ch adroddiad am olau stryd, a derbyn diweddariadau cynnydd trwy e-bost, a'r teclyn ‘Fy Ngheisiadau Gweithredol’ ar ddangosfwrdd Fy Nghyfrif.

Mae ‘Fy Ngheisiadau Gweithredol’ yn eich galluogi i fonitro cynnydd eich adroddiad mewn amser real.

I actifadu'r teclyn, dilynwch ein canllaw syml cam wrth gam:

 

Fideo: Track-iT- Sut i ychwanegu’r teclyn Fy Ngheisiadau Gweithredol (yn agor mewn tab newydd)

 

Gadewch i ni wybod beth yw eich barn

Byddem wrth ein bodd yn clywed am eich profiad o ddefnyddio Track-it.

Cwblhewch ein arolwg adborth byr (yn agor mewn tab newydd). Dim ond ychydig funudau y bydd yn ei gymryd.

Cymorth pellach

Am gymorth a chefnogaeth ynglŷn â'ch 'Fy Nghyfrif' neu i ddarparu adborth, cysylltwch â: digital@pembrokeshire.gov.uk

 

Os ydych yn cael unrhyw broblemau technegol wrth ddefnyddio 'Track-it', defnyddiwch y ffurflen ‘rhoi gwybod am broblem (yn agor mewn tab newydd)’.

 

ID: 8988, adolygwyd 24/05/2024

Ein sgil Alexa - Pembrokeshire Council

Felly, beth yw sgìl Alexa?

Alexa yw gwasanaeth llais Amazon, y gellir ei gyrchu trwy'ch dyfais Amazon neu ap Alexa. Dim ond i chi ddweud y gair ‘Alexa’ a bydd Alexa yn ymateb. Gallwch eisoes ddefnyddio'r gwasanaeth hwn ar gyfer chwarae cerddoriaeth, llunio rhestrau o bethau i'w gwneud a gosod larymau, yn ogystal â chyrchu gwybodaeth am y tywydd a’r traffig a gwybodaeth amser real.

Mae sgìl Alexa yn debyg i ap. Gallwch alluogi ac analluogi sgiliau yn yr un ffordd ag y byddwch yn gosod a dadosod apiau ar eich ffôn clyfar neu lechen, gan ddod â'n cynhyrchion a'n gwasanaethau yn fyw.

Rydym wedi lansio sgìl Alexa ar gyfer y canlynol:

 • Cau Pont Cleddau
 • Casgliadau gwastraff
 • Cau ysgolion
 • Bwydlenni prydau ysgolion cynradd

I ddechrau defnyddio'r sgìl hwn, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw:

Cam un: Agorwch ap Alexa ar eich dyfais glyfar

Cam dau: Llywiwch i'r opsiwn 'More' yn y bar offer ar y gwaelod

Cam tri: Dewiswch yr opsiwn “Skills & Games” yn y rhestr. Dyma ble y gallwch chi reoli'r sgiliau sydd wedi'u gosod ar eich dyfais Alexa, a gosod sgiliau newydd

Cam pedwar: Dewiswch yr eicon ar gyfer 'Chwilio' yng nghornel dde uchaf eich sgrin. Gall hwn ymddangos yn wahanol yn dibynnu ar eich dyfais.

Cam pump: Chwiliwch am 'Pembrokeshire Council' yn y ddewislen hon. Dylai'r sgìl ymddangos ar ôl chwiliad byr

Cam chwech: Dylai'r sgìl ymddangos fel yr opsiwn cyntaf yn y rhestr, fel y gwelir yn y llun. Pwyswch enw'r sgìl, sef 'Pembrokeshire County Council'

Cam saith: Dewiswch yr opsiwn 'Launch' ar y sgrin hon. Dylai hyn gysylltu'r sgìl â'ch cyfrif Amazon, a chaniatáu iddo fod yn hygyrch o ddyfeisiau Alexa sy'n gysylltiedig â'ch cyfrif

Cam wyth: Dylai'r sgìl ofyn am ganiatâd. Mae hyn yn angenrheidiol er mwyn i swyddogaethau'r sgìl i gyd weithredu'n gywir, ac fe'i defnyddir i adnabod y cyfeiriad ar gyfer yr wybodaeth am wastraff a lleoliad a ddarperir gan y sgìl

Cam naw: Os hoffech chi lansio'r sgìl nawr, gallwch ddewis y ddyfais yr hoffech chi ei defnyddio a phwyso'r botwm 'Launch'

Cam deg : Mewngofnodwch i ap Alexa, a rhowch gynnig ar ddweud:

“Alexa, ask Pembrokeshire council, when is my next waste and recycling collection?”

“Alexa, ask Pembrokeshire council, what items are due for my next collection?”

“Alexa, ask Pembrokeshire council, which waste containers can I leave out for collection this week?”

“Alexa, ask Pembrokeshire council, is the Cleddau Bridge open?”

“Alexa, ask Pembrokeshire council, which schools are closed today?”

“Alexa, ask Pembrokeshire council, what’s on the primary school lunch menu today?”

“Alexa, ask Pembrokeshire council, what’s for school dinners tomorrow?”

"What is the festive lunch menu in schools?"

"When are schools having Christmas lunch/dinner?"

"Can I put more rubbish out at Christmas?"

"Will my bin day change at Christmas?"

"What date will my waste and recycling collection take place this Christmas?"

Os oes gennych unrhyw broblemau gyda'r gosodiad i gychwyn, mae croeso i chi gysylltu â'r tîm yn: iot@sir-penfro.gov.uk

 

Ydych chi wedi symud tŷ neu newid y cyfeiriad lle mae eich dyfais Alexa wedi'i lleoli? 

Os felly, dylech wirio bod lleoliad pob un o'ch dyfeisiau yn gywir. Os yw'n anghywir, bydd yn rhoi gwybodaeth anghywir i chi, e.e. y dyddiadau casglu ymyl y ffordd anghywir.

Sut i newid y gosodiad lleoliad ar Alexa:

Cam 1: Agorwch ap Alexa ar eich ffôn clyfar neu lechen, ac ewch i ‘More’.

Cam 2: Ewch i ‘Settings’ ac yna ‘Device Settings’.

Cam 3: Fe welwch restr o'ch holl ddyfeisiau – cliciwch ar y ddyfais rydych chi am wirio’r lleoliad sydd wedi’i osod ar ei chyfer.

Cam 4: Byddwch naill ai'n gweld cyfeiriad o dan ‘Device location’ neu, os yw'n dweud dim byd o dan ‘Device location’, nid yw'n gysylltiedig â chyfeiriad.

Cam 5: Os oes angen i chi ychwanegu neu newid cyfeiriad, dylech glicio ar ‘Device location’ ac yna'r botwm ‘Change’. Ewch drwy'r broses o fewnbynnu'r cyfeiriad cywir a chadw’r wybodaeth hon.

Cam 6: Ailadroddwch y broses hon ar gyfer pob dyfais.

ID: 8945, adolygwyd 02/12/2022

Telerau ac Amodau'r Partner Sianel Nominet

Mae Adran TGCh Cyngor Sir Penfro yn darparu gwasanaeth cofrestru enw parth ar gyfer meysydd gwasanaeth mewnol, prosiectau a ariennir gan y cyngor a thrydydd partïon cysylltiedig. Fel Partner Sianel Nominet, mae'n ofynnol i ni gyhoeddi'r manylion cyswllt, dulliau cwyno a'r telerau ac amodau canlynol ar gyfer cwsmeriaid.

Manylion cyswllt ar gyfer cofrestru'r enw parth

Cyfeiriad post:  Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1TP

Rhif ffôn: 01437 764551

E-bost:  digital@pembrokeshire.gov.uk

Y Weithdrefn Gwyno

Os ydych yn dymuno codi cwyn am y gwasanaeth cofrestru enw parth, cysylltwch â'r gwasanaethau TGCh gan ddefnyddio un o'r dulliau cyswllt uchod. Anfonwch e-bost at digital@pembrokeshire.gov.uk y tu allan i oriau swyddfa. Byddwn yn ymateb i bob pwynt cyswllt o fewn tri diwrnod gwaith gan anelu at ddatrys unrhyw faterion sydd gennych o fewn pum diwrnod gwaith.

Adrodd Camdriniaeth

Os ydych yn dymuno codi cwyn ynghylch unrhyw gamdriniaeth rydych wedi’i derbyn (sgamiau gwe-rwydo, e-byst sbam ac ati), cysylltwch â ni trwy e-bostio cyber.security@pembrokeshire.gov.uk gan nodi cymaint o fanylion ag y gallwch am y gamdriniaeth. Byddwn yn archwilio'ch cwyn o fewn dau ddiwrnod gwaith.

Os nad ydych yn fodlon â chanlyniad cychwynnol eich cwyn, mae croeso i chi uwchgyfeirio eich cwyn i Nominet (cofrestr .uk) 

Telerau ac amodau ar gyfer cwsmeriaid

Dylech fod yn ymwybodol o’r telerau ac amodau canlynol sy'n berthnasol i wefannau sydd wedi'u cofrestru gan Gyngor Sir Penfro ar ran yr unigolion sydd wedi cofrestru.

Gwefan: Nominet (yn agor mewn ffenestr newydd)

Mae'r holl barthau yn cael eu hadnewyddu ddwywaith y flwyddyn. Bydd Gwasanaethau TGCh yn cyhoeddi cadarnhad o adnewyddiad y porth i'r cyswllt cofrestredig o leiaf 60 diwrnod cyn y dyddiad darfod. Bydd y parth yn cael ei adnewyddu ar eich rhan oni bai eich bod yn derbyn hysbysiad ar ffurf ysgrifenedig neu drwy'r e-bost a nodwyd uchod. Bydd Gwasanaethau TGCh yn sicrhau bod yr holl fanylion cyswllt ar gyfer y cofrestriad yn cael eu diweddaru ac yn gywir. Os nad ydych yn dymuno adnewyddu eich parth, sicrhewch eich bod yn cysylltu â ni o leiaf 45 diwrnod cyn dyddiad darfod eich parth trwy anfon e-bost atom i'r cyfeiriad e-bost uchod. Bydd pob parth yn cael ei adnewyddu o leiaf 30 diwrnod cyn i'r enw'r parth ddarfod.

Mae'r Gwasanaethau TGCh yn cadw'r hawl i ailgodi cost cofrestru ac adnewyddu'r parth. Y gost sy'n gysylltiedig â phob enw parth yw £5 ddwywaith y flwyddyn.

Os bydd unrhyw gwsmer yn dymuno trosglwyddo enw eu parth i ddarparwr gwasanaeth arall, bydd TGCh yn adennill unrhyw gostau gan y cwsmer.

 

ID: 8006, adolygwyd 17/01/2023

Cofrestru ar gyfer Fy Nghyfrif

Cychwynnwch eich siwrne ar-lein newydd gyda ni drwy gofrestru ar gyfer ein 'Fy Nghyfrif' newydd.

 Beth yw Fy Nghyfrif?

Fy Nghyfrif yw ein cyfrif cyngor ar-lein. Dyma ein platfform ar gyfer ein holl wasanaethau ar-lein.

Mae:

 • Yn hawdd ei ddefnyddio
 • Wedi’i deilwra i’w ddefnyddio ar ffonau symudol
 • Yn ddiogel
 • Yn gallu cynnig ystod eang o wasanaethau y gellir eu cyrchu ar-lein megis
  • gwneud taliadau
  • adrodd problemau
  • cyflwyno ceisiadau
  • a gwirio gwasanaethau yn eich ardal leol (e.e. ceisiadau cynllunio a dyddiadau casglu sbwriel)

 

Cofrestru ar gyfer Fy Nghyfrif

Pam dylwn i gofrestru?

Drwy gofrestru, bydd gennych fynediad i’r canlynol:

 • Dangosfwrdd personol – lle y gallwch weld eich hoff wasanaethau / y gwasanaethau yr ydych yn eu defnyddio amlaf
 • Mwy o wybodaeth ddaearyddol (am eich ardal leol ac ar draws y sir)
 • Fersiwn o'n gwasanaethau ar-lein sy'n gweithio ar ffôn symudol
 • Ffyrdd haws o reoli eich taliadau, eich adroddiadau a’ch ceisiadau

 

Sut wyf yn cofrestru?

Gallwch naill ai greu cyfrif trwy glicio 'Cofrestru' a darparu cyfeiriad e-bost a chyfrinair

neu

Os oes gennych gyfrif Google, gallwch hepgor y broses gofrestru a mewngofnodi gyda Google

*Wrth ichi fynd trwy'r camau cadarnhau yn Fy Nghyfrif , gwiriwch fod eich holl fanylion wedi'u trosglwyddo'n gywir o'ch cyfrif Google.

Dyma ein canllaw fideo defnyddiol: Fy Nghyfrif  – Sut i gofrestru (yn agor mewn tab newydd)

Am help a chymorth pellach gyda Fy Nghyfrif: Cwestiynau cyffredin ynghylch 'Fy Nghyfrif'

 

I ddarparu adborth i ni, cysylltwch â: digital@pembrokeshire.gov.uk

Os ydych yn cael unrhyw broblemau technegol wrth ddefnyddio 'Fy Nghyfrif', defnyddiwch y ffurflen ‘rhoi gwybod am broblem’.

 

 

 

ID: 7496, adolygwyd 18/06/2024

Polisi Cwcis

Defnyddio cwcis gan Gyngor Sir Penfro

Ffeiliau testun bychain yw cwcis sy’n cael eu gosod ar y ddyfais a ddefnyddiwch i gael at y wefan. Fe’u defnyddir yn helaeth er mwyn gwneud i wefannau weithio, neu weithio’n fwy effeithlon, yn ogystal â rhoi gwybodaeth i berchenogion y safle.           

Cewch ddileu a rhwystro pob cwci o’n safleoedd, ond bydd hyn yn golygu na fydd rhannau o’r safle’n gweithio.

Cwcis sy’n Gwbl Angenrheidiol

DERBYN GWRTHOD

1. Yn y tabl isod, eglurir y cwcis a ddefnyddiwn a pham

Cwci 

Enw 

Diben 

 

ASP.NET_SessionId

Mae’r cwci hwn yn hanfodol a chaiff ei ddileu pan fyddwch yn cau eich porwr.

COMS Content Management System

COMS_COOKIE
Gwerthoedd:
"Browser" = y math o borwr a ddefnyddioch ar eich ymweliad diwethaf
"Connection" = y math o gysylltiad data a ddefnyddiwyd ddiwethaf              
"Language” = yr iaith a osodwyd ar eich porwr ar yr ymweliad diwethaf
"IP address" = cyfeiriad rhyngrwyd eich ymweliad diwethaf.

Defnyddir hwn i helpu’r cyngor i gyfrif nifer yr ymwelwyr â phob rhan o’r safle, a deall a ydy pobl yn dychwelyd i’r safle. Fe’i defnyddir i helpu i gynllunio’r safle a chyfeirio’r ymdrech tuag at y rhannau sy’n boblogaidd.            
Caiff y cwci hwn ei ddileu ar ôl 24 awr.

 

COMS_POLL
Gwerthoedd:
"PollID" – rhifau cyfeirnod yr arolygon y pleidleisioch ynddynt
Haskeys” – baner i nodi bod y cwci’n ddilys          

Defnyddir hwn i gofnodi eich bod chi, neu rywun sy’n defnyddio eich dyfais, wedi pleidleisio mewn arolwg barn ar-lein ar y wefan. Caiff ei wirio wedyn pan ymwelwch â’r safle ac ni fydd y safle’n cynnig y cyfle ichi bleidleisio eto.                     
Caiff y cwci hwn ei ddileu ar ôl 30 diwrnod.
Nid yw’n cofnodi sut y byddwch yn pleidleisio ar unrhyw fater.

 

COOKIEASSENT

I gofnodi a ydy defnyddiwr wedi derbyn bod cwcis yn cael eu defnyddio ar wefan Cyngor Sir Penfro.

 

pcc_styleContrast 
pcc_styleSize

Defnyddir y rhain i newid cyferbynnedd i welededd uchel neu gyferbynnedd wedi pylu; neu i newid maint y ffont am resymau hygyrchedd.                      

Google Analytics

 _utma
 _utmb
 _utmc
 _utmz

Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth am y ffordd y bydd ymwelwyr yn defnyddio ein safle. Defnyddiwn yr wybodaeth i lunio adroddiadau ac i’n helpu i wella’r safle. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth ar ffurf ddienw, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â’r safle, o ble ddaeth ymwelwyr i’r safle, a’r tudalennau y maent wedi ymweld â hwy.                              

Tribal Family Information System

PESearchCookie

Defnyddir hwn i storio manylion adnabod Darparwyr a ddychwelwyd wrth chwilio ac a ddewiswyd i’w cynnwys mewn Basged / i’w Hargraffu. Dim dyddiad dod i ben wedi’i osod.

 

PECompareCookie

Defnyddir hwn i storio manylion adnabod Darparwyr ar gyfer y pwrpas cymharu. Dim dyddiad dod i ben wedi’i osod.           

 

PELanguageCookie

Storio’r iaith a ddewiswyd gan y defnyddiwr. Dod i ben ar ôl 12 awr.

 

PETestCookie

Defnyddir hwn i brofi a oes cwcis wedi’u galluogi yn y porwr. Caiff ei greu a’i ddileu ar unwaith.

WebOpac
Libraries System

CardId
Pin
Name
Institution

SAFLE

Defnyddir y cwci hwn i fewngofnodi’n awtomatig pan ddechreuir sesiwn WebOpac.

Arolwg boddhad cwsmeriaid

Socitm_include_me[x]
Socitm_exclude_me[x]
Socitm_include_alt[x]

Defnyddir y cwcis hyn i atal cwsmeriaid rhag cael eu gwahodd i gyfranogi nifer o weithiau yn yr un arolwg. Nid ydynt yn cynnwys data o gwbl sy’n gallu adnabod pobl yn bersonol. Os byddwch yn rhwystro’r cwcis hyn, ni chewch eich gwahodd i gyfranogi yn yr arolwg hwn.

Bydd y rhan fwyaf o borwyr gwe yn caniatáu rhywfaint o reolaeth ar y rhan fwyaf o gwcis drwy osodiadau’r porwr. I gael gwybod rhagor am gwcis, gan gynnwys sut mae gweld pa gwcis sydd wedi’u gosod a sut mae eu rheoli a’u dileu, ewch i www.allaboutcookies.org (yn agor mewn tab newydd)

I ddewis peidio â chael eich olrhain gan Google Analytics ar draws pob gwefan, ewch i Google Optout (yn agor mewn tab newydd)

 

Cwcis YouTube

Byddwn yn mewnosod fideos o’n sianel YouTube swyddogol gan ddefnyddio modd preifatrwydd uwch YouTube. Efallai bydd y modd hwn yn gosod cwcis ar y ddyfais a ddefnyddiwch i gael at ein gwefannau pan fyddwch yn clicio ar chwaraewr fideo YouTube; serch hynny, ni fydd YouTube yn storio gwybodaeth gwcis sy’n fodd o’ch adnabod yn bersonol ar gyfer chwarae fideos a fewnosodwyd yn ôl gan ddefnyddio’r modd preifatrwydd uwch. I gael gwybod rhagor, ewch i dudalen wybodaeth YouTube am fewnosod fideos (yn agor mewn tab newydd) 

 

ID: 3443, adolygwyd 08/11/2023

Beth allwch ei ddisgwyl wrth ymweld an gwefan?

Pan fyddwch yn ymweld â www.sir-benfro.gov.uk byddwn yn casglu gwybodaeth gofnodi rhyngrwyd safonol a manylion eich patrymau ymddygiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Gwnawn hyn i gael gwybod pethau fel nifer yr ymwelwyr â rhannau amrywiol o’r safle.       

Casglwn yr wybodaeth hon mewn ffordd nad yw’n eich adnabod chi. Nid ydym yn ymdrechu o gwbl i gael gwybod pwy yw’r rheini sy’n ymweld â’n gwefan. Ni fyddwn yn cysylltu unrhyw ddata a gasglwyd o’r safle ag unrhyw wybodaeth sy’n fodd o adnabod pobl yn bersonol o unrhyw ffynhonnell.

Os ydym am gasglu gwybodaeth sy’n fodd o’ch adnabod yn bersonol drwy ein gwefan, byddwn yn dweud wrthych am hyn. Byddwn yn ei gwneud yn glir pan gasglwn wybodaeth bersonol a byddwn yn egluro’r hyn y bwriadwn ei wneud â hi. 

ID: 3450, adolygwyd 12/07/2021

Hysbysiadau

Trwy gofrestru ar gyfer hysbysiadau, mae'n golygu y gallwch dderbyn ystod o rybuddion a nodiadau atgoffa.

Hysbysiad

Testun (SMS)

E-bost

Cyrsiau addysg i oedolion yn eich ardal - tick icon
Rhybuddion balans isel arlwyo heb arian tick tick icon

Hysbyseb Wythnosol Cartrefi Dewisedig Sir Benfro

- tick icon

Cau Pont Cleddau

- tick icon
Eiddo ar werth  - tick icon
Eiddo i'w osod - tick icon
Ymgynghoriadau gan y cyngor - tick icon

Casgliadau gwastraff gardd

- tick icon
Gwasanaethau ar-lein newydd tick icon tick icon
Nodiadau atgoffa etholiadol Sir Benfro tick icon tick icon

Ystafell Newyddion

- tick icon
Nodiadau atgoffa ar gyfer casglu gwastraff ac ailgylchu -
Cau ysgolion - tick icon 

 

I dderbyn hysbysiadau e-bost a neges destun, cwblhewch y camau isod

 1. Mewngofnodwch i Fy Nghyfrif
 2. Cliciwch ar ''Fy manylion' (mae'r gwymplen wrth eich enw defnyddiwr), cyn dewis 'Fy Newisiadau Hysbysiadau'
  '
 3. Dewiswch yr hysbysiadau yr hoffech eu derbyn o'r rhestr.

Peidiwch ag anghofio gwirio eich rhif ffôn ac e-bost

 1. Mewngofnodwch i Fy Nghyfrif
 2. Cliciwch y 'Fy manylion' (mae'r gwymplen wrth eich enw defnyddiwr)
 3. Cliciwch 'Golygu Manylion Cyswllt'
 4. Gwiriwch/Golygwch/Ychwanegwch eich cyfeiriad e-bost ac/neu eich rhif ffôn symudol
 5. Cliciwch 'Cadw'r Newidiadau’ ar waelod y dudalen

* Ychwanegwch rif eich ffôn poced i ddeffro ein gwasanaeth hysbysu testun (SMS).

 

Cwestiynau Cyffredin

Pwy fydd yn danfon yr e-bost?

Bydd yr e-bost yn cael ei ddanfon gan noreply@pembrokeshire.gov.uk felly ychwanegwch y cyfeiriad hwn i’ch rhestr o gyfeiriadau diogel

Oes modd i mi ymateb i’r e-bost?

Na, ni fyddwn yn derbyn ymatebion sy'n cael eu hanfon i’r cyfeiriad yma. Os byddwch angen cysylltu â ni, anfonwch neges i: enquiries@pembrokeshire.gov.uk

Oes modd i mi beidio â derbyn yr hysbysiadau?

Oes. Mewngofnodwch i Fy Nghyfrif a chlicio ar ‘Fy Ngwasanaethau’. Yna dewiswch ‘Fy Newisiadau Hysbysiadau', gan ddiffodd yr hysbysiadau nad ydych am eu derbyn.

Oes rhaid talu am y gwasanaeth neges destun?

Na, mae’n wasanaeth rhad ac am ddim i’n cwsmeriaid dderbyn negeseuon, er bydd y neges gychwynnol a ddanfonwch at ‘Hysbysu’ yn cael ei godi ar gyfradd safonol eich rhwydwaith.

Pwy fydd yn danfon yr neges destun?

Bydd yr neges destun yn cael ei ddanfon gan PembsCC.

Oes modd i mi ymateb i'r neges destun?

Na, ni fyddwn yn derbyn ymatebion sy'n cael eu hanfon i PembsCC.

Fyddwch chi'n defnyddio fy manylion ar gyfer unrhyw ddibenion eraill?

Na! Byddwn ond yn defnyddio’ch cyfeiriad e-bost ac/neu eich rhif ffôn symudol i anfon yr hysbysiadau yr ydych wedi’u dewis. Ni fyddwn byth yn rhoi eich manylion i eraill.

Pam fy mod i’n derbyn negeseuon testun ynglŷn â’m hadroddiad atgyweiriadau tai?

Fel rhan o’n gwelliannau i’r gwasanaeth, rydym am wneud yn siŵr ein bod ni’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi bob cam o’r ffordd. Drwy ddanfon neges destun gallwn roi gwybod i chi

 • Ein bod wedi derbyn eich adroddiad
 • Eich rhif cyfeirnod
 • Yr amser a’r dyddiad y byddwn ni neu un o’n contractwyr yn galw yn yr eiddo

Byddwn hefyd yn danfon neges ddiwrnod cyn eich apwyntiad er mwyn eich atgoffa y byddwn ni’n galw, a ffurflen adborth unwaith y bydd y gwaith wedi’i gwblhau fel y gallwch ddweud wrthym sut y gwnaethom

 

ID: 2753, revised 13/05/2024

Galluogi TLS ar Hen Borwyr

Mae ein gwefan bellach yn gofyn eich bod wedi galluogi TLS yn eich porwr gwe. Os ydych yn cael problemau gyda’r wefan efallai bod angen i chi alluogi TLS.

Y ffordd orau o sicrhau galluogi TLS yw diweddaru eich porwr. Ar borwyr cyfredol yn gyffredinol mae’r gosodiad hwn wedi’i alluogi’n ddiofyn. Os ydych yn defnyddio Windows XP, bydd angen porwr yn lle Internet Explorer i ddefnyddio ein gwefan. 

Os nad ydych yn sicr pa borwr sydd gennych, gallwch wirio ac archwilio gwahanol ddewisiadau yn What Browser 


I weld a yw hyn wedi’i alluogi ar Internet Explorer:

 • Dewiswch ‘Settings’, sy’n cael ei gynrychioli gyda chocsyn ar y dde uchaf
 • Dewiswch y tab ‘Advanced’
 • Rholiwch i lawr y rhestr ac fe welwch pa fersiynau o SSL a TLS sydd wedi’u galluogi.

 TLS Internet Explorer

ID: 2612, adolygwyd 17/01/2023

Rhybudd Ymwadiad a Thelerau ac Amodau Defnyddio

Rhybudd Ymwadiad

Mae Cyngor Sir Penfro’n ymdrechu i gynnal cywirdeb a dibynadwyedd y wefan hon.  Fodd bynnag, nid yw’n gwneud unrhyw sylw ynghylch cywirdeb, dibynadwyedd, cyflawnder nac addasrwydd y wybodaeth, cynhyrchion, gwasanaethau a graffeg gysylltiedig sydd ar y wefan hon at unrhyw ddiben.  Ni fydd i Gyngor Sir Penfro, ei gyflogeion, ei gyflenwyr a phartïon eraill sy’n ymwneud â chreu a chyflwyno’r wefan hon fod yn atebol am unrhyw niwed, colled neu anghyfleuster uniongyrchol, anuniongyrchol, atodol, arbennig na chanlyniadol a achosir trwy ddibynnu ar gynnwys y wefan hon neu sy’n deillio o ddefnyddio’r wefan hon. 

Telerau ac amodau defnyddio

Mae Cyngor Sir Penfro’n caniatáu mynediad at y wefan hon a’i defnyddio’n amodol ar y telerau ac amodau canlynol:

 1. Trwy ddefnyddio’r wefan hon rydych yn derbyn y telerau ac amodau hyn sy’n effeithiol o’r dyddiad cyntaf i chi ddefnyddio’r wefan.  Mae Cyngor Sir Penfro’n cadw’r hawl i newid y telerau ac amodau hyn ar unrhyw adeg trwy arddangos unrhyw newidiadau ar-lein.  Trwy ddal i ddefnyddio’r wefan hon ar ôl arddangos unrhyw newidiadau rydych yn derbyn y telerau ac amodau newydd.

 2. Cewch ddefnyddio’r wefan hon ar gyfer eich defnydd personol ac anfasnachol eich hun.  Ni chewch gopïo, atgynhyrchu, ailgyhoeddi, lawrlwytho, arddangos, darlledu na throsglwyddo deunyddiau mewn unrhyw fodd heblaw ar gyfer eich defnydd personol ac anfasnachol cartref eich hun.  Mae unrhyw ddefnydd arall angen caniatâd ysgrifenedig blaenorol y Cyngor.

 3. Rydych yn cytuno i ddefnyddio’r wefan yn unig at ddibenion cyfreithlon ac mewn ffordd nad yw’n torri hawliau, nac yn cyfyngu ar neu rwystro neb arall rhag defnyddio a mwynhau’r wefan hon, nac achosi annifyrrwch, anhwylustod neu wewyr meddwl diachos i neb arall.  Mae cyfyngiad neu waharddiad o’r fath yn cynnwys, heb gyfyngiad, ymddygiad sy’n anghyfreithlon, difenwol neu amharchus neu sy’n gallu aflonyddu neu achosi gofid, anghyfleuster, niwsans neu fygythiad i unrhyw un a thrawsyrru cynnwys anllad, bygythiol neu sarhaus neu amharu ar lif deialog arferol ar y wefan hon.

 4. Mae’r wefan hon yn cynnwys dolenni i wefannau eraill, nad yw’r Cyngor yn eu rhedeg.  Nid yw’r Cyngor yn gyfrifol am gynnwys y gwefannau hyn ac nid yw’n derbyn unrhyw gyfrifoldeb all godi trwy ddefnyddio gwefannau o’r fath.

 5. Mae’r Cyngor yn ceisio sicrhau bod holl wybodaeth a deunydd ar y wefan hon yn fanwl gywir ond nid yw’n derbyn unrhyw gyfrifoldeb am wallau neu ddiffygion, ac nid yw’r Cyngor chwaith yn gwarantu y bydd y wefan yn gweithredu’n ddi-dor.  Mae’r Cyngor yn darparu’r deunydd sydd ar ei wefan ar y sail ei fod yn ymwadu â holl warantau o ran deunydd o’r fath, boed yn bendant neu’n oblygedig.  Nid yw’r Cyngor, ei gyflogeion, ei gyflenwyr na darparwyr gwreiddiol y deunydd yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am golli unrhyw fusnes, cyllid neu elw uniongyrchol, anuniongyrchol, atodol neu ganlyniadol neu niwed arbennig yn deillio o gyhoeddi’r deunydd ar y wefan hon neu o ddefnyddio’r wefan hon.

 6. Rydych yn cydnabod bod holl hawliau eiddo deallusol gan gynnwys hawlfraint a hawliau cronfa ddata yng ngwefan y Cyngor a’i chynnwys yn perthyn i neu dan drwydded i’r Cyngor sydd fel arall yn cael ei ddefnyddio gan y Cyngor fel y caniateir dan ddeddf berthnasol.

 7. Mae gan y Cyngor hawl i olygu, wrthod arddangos neu ddileu unrhyw ddeunydd a gyflwynir neu a arddangosir ar y wefan hon. Nid yw’r Cyngor yn gyfrifol am nac yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddeunydd a arddangosir ar y wefan heblaw gan y Cyngor.  Unrhyw farn, cyngor, datganiad, cynnig neu wybodaeth arall a fynegir neu a ddarperir gan bobl eraill ar wefan y Cyngor yw rhai’r bobl eraill dan sylw. Nid yw’r Cyngor naill ai’n cadarnhau nac yn gyfrifol am gywirdeb neu atebolrwydd unrhyw ddeunydd trydydd parti o’r fath.

 8. Cyfreithiau Cymru a Lloegr sy’n llywodraethu’r telerau ac amodau hyn.  Bydd i unrhyw anghydfod yn deillio o’r telerau ac amodau hyn dan awdurdodaeth llysoedd Cymru a Lloegr yn unig.

 9. Os dowch o hyd i unrhyw beth ar y wefan hon sy’n achosi pryder i chi yna cofiwch ddweud wrthym.

 10. Os ydych yn anfodlon ar unrhyw ran o’r wefan hon neu gydag unrhyw un o’r telerau ac amodau defnyddio hyn, dylech roi’r gorau i ddefnyddio’r wefan ar unwaith.

 11. Os penderfynir bod unrhyw un o’r telerau ac amodau hyn yn anghyfreithlon, yn annilys neu fel arall yn anorfodadwy yna, i’r graddau y bo’r telerau neu amodau hynny’n anghyfreithlon, yn annilys neu’n anorfodadwy, bydd iddynt gael eu torri a’u dileu o’r cymal hwn a bydd i weddill y telerau ac amodau oroesi, aros yn eu cyflawn rym a nerth a dal i fod yn gyfrwymol a gorfodadwy.
ID: 2531, adolygwyd 17/01/2023

Hysbysiad Preifatrwydd Gwasanaeth Ar-lein

Ymwelwyr â'n gwefan

Pan fyddwch chi'n mynd at www.sir-benfro.gov.uk byddwn yn casglu gwybodaeth safonol cofnodydd y rhyngrwyd a manylion ynghylch eich patrymau ymddygiad pan ydych yn defnyddio ein gwefan. Byddwn yn gwneud hyn er mwyn cael gwybod pethau fel faint o ymwelwyr sydd wedi bwrw golwg ar amryw rannau o'n safle. Byddwn yn casglu'r wybodaeth hon mewn modd sy'n golygu na fyddwch chi'n cael eich enwi. Ni fyddwn yn ceisio cael gwybod pwy yw'r bobl hynny sy'n ymweld â'n safle. Ni fyddwn yn cysylltu unrhyw ddata y byddwn yn eu casglu oddi ar y safle hwn, ag unrhyw wybodaeth sy'n enwi unigolion o unrhyw ffynhonnell. Os byddwn ni'n dymuno casglu gwybodaeth bersonol-adnabyddadwy trwy gyfrwng ein gwefan, yna byddwn yn rhoi gwybod ichi am hyn. Byddwn yn egluro hynny'n bendant pan fyddwn ni'n casglu gwybodaeth bersonol a byddwn hefyd yn egluro beth y bwriadwn ei wneud â hi.

Cyngor Sir Penfro yn defnyddio cwcis

Ffeiliau testun bychan yw cwcis sy'n cael eu dodi ar y teclyn y byddwn yn ei ddefnyddio i gyrchu'r wefan. Maent yn cael eu defnyddio gan lawer o bobl er mwyn gwneud i wefannau weithio, neu weithio'n fwy effeithlon, yn ogystal ag er mwyn darparu gwybodaeth ar gyfer perchnogion y safle.

Fe allwch ddileu ac atal pob cwci oddi ar ein safleoedd ni, ond bydd hyn yn golygu na fydd rhannau o'r safle yn gweithio.

Cwcis Angenrheidiol

 • Derbyn
 • Gwrthod

Mae'r tabl isod yn esbonio'r cwcis rydym yn defnyddio a phaham:

 

Cwci

Enw

Pwrpas

 - ASP.NET_SessionId Mae'r cwci hwn yn hanfodol ac fe gaiff ei ddileu pan fyddwch chi'n cau eich porydd.

COMS System Rheoli Cynnwys

COMS_COOKIE
Gwerthoedd:
"Browser" ("Porydd") = y math o borydd a ddefnyddiwyd gennych ar yr ymweliad diwethaf"
Connection” ("Cysylltiad") y math o gysylltiad data a ddefnyddiwyd ddiwethaf
"Language” ("Iaith") yr iaith a osodwyd ar eich porydd ar yr ymweliad diwethaf
"IPAddress" ("Cyfeiriad IP") cyfeiriad rhyngrwyd eich ymweliad diwethaf.

Fe’i defnyddir i gynorthwyo’r cyngor i gyfrif nifer yr ymwelwyr â phob rhan o’r safle ac i weld a yw pobl yn dychwelyd i’r safle ai peidio.  Fe’i defnyddir i gynorthwyo i gynllunio’r safle ac i ganolbwyntio o ddifrif ar y meysydd sy’n boblogaidd.
Mae’r cwci hwn yn cael ei ddileu ar ôl 24 awr.

 - COMS_POLL
Gwerthoedd:
"PollID" - cyfeir-rifau'r polau piniwn y gwnaethoch chi bleidleisio ynddynt
"Haskeys" - baner sy'n dangos bod y cwmni yn ddilys.  Nid yw'n cofnodi sut y byddwch yn pleidleisio ar unrhyw fater
Fe'i defnyddir i gofnodi eich bod chi, neu rywun sy'n defnyddio eich teclyn, wedi pleidleisio mewn pôl piniwn ar-lein ar y wefan.  Yna caiff ei wirio pan fyddwch chi'n cyrchu’r wefan ac ni fydd y safle'n cynnig y cyfle ichi bleidleisio eto.
Mae'r cwci hwn yn cael ei ddileu ar ôl 30 diwrnod.
Nid yw'n cofnodi sut y byddwch yn pleidleisio ar unrhyw fater.
 - COOKIEASSENT Er mwyn cofnodi os yw defnyddiwr wedi rhoi’r hawl i roi cwcis ar waith trwy wefan Cyngor Sir Penfro.
 - pcc_styleContrast
pcc_styleSize
Defnyddir rhain i newid cyferbyniad i gyferbyiad uchel neu gyferbyniad tawelach; neu maint y testyn am resymau hygyrchedd.
Google Analytics  _utma
 _utmb
 _utmc
 _utmz
Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth ynghylch sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein safle.  Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth i lunio adroddiadau ac i’n cynorthwyo i wella’r safle.  Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth ar ffurf anhysbys, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â’r safle, o ble mae’r ymwelwyr wedi dod at y safle hwn a’r tudalennau y gwnaethant fwrw golwg arnynt.
Tribal: System Gwybodaeth Teulu PESearchCookie Defnyddir i storio Dynodyddion y Darparwyr sy’n cael eu dychwelyd yn sgil chwiliadau ac fe gânt dewis ar gyfer eu cynnwys mewn Basged / Argraffu.  Ni phennir unrhyw derfyn.
 - PECompareCookie Defnyddir i storio Dynodyddion y Darparwyr at ddibenion ymarferoldeb cymharu. Ni phennir unrhyw derfyn.
 - PELanguageCookie Mae'n storio'r iaith a ddewisir gan y defnyddiwr. Mae'n terfynu ar ôl 12 awr.
 - PETestCookie Defnyddir i roi prawf ar a yw'r cwcis wedi eu galluogi yn y porydd.  Cânt eu creu a'u dileu ar unwaith.
WebOpac
System Llyfgelloedd
CardId (Dynodydd Cerdyn)
Pin (Rhif Adnabod)
Name (Enw)
Institution (Sefydliad)
SITE (SAFLE)
Defnyddir y cwci hwn i fewngofnodi'n awtomatig pan fydd y sesiwn WebOpac yn dechrau.
Arolwg ar fodlonrwydd cwsmeriaid Socitm_include_me[x]
Socitm_exclude_me[x]
Socitm_include_alt[x]
Defnyddir y cwcis hyn i sicrhau na fydd cwsmeriaid yn cael eu gwahodd i gymryd rhan sawl gwaith yn yr un arolwg. Nid ydynt yn cynnwys unrhyw ddata sy'n bersonol-adnabyddadwy.
Os byddwch chi'n gwrthod y cwcis hyn, ni fyddwch yn cael eich gwahodd i gymryd rhan yn yr arolwg hwn.

Mae'r rhan fwyaf o boryddion Gwe yn gadael i'r cwcis gael eu rheoli i ryw raddau trwy osodiadau'r porydd. Er mwyn cael rhagor o wybodaeth am cwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi cael eu gosod a sut i'w rheoli a'u dileu, ewch at: All about cookies (yn agor mewn tab newydd) 

Os ydych chi'n dewis peidio â chael eich llwybro gan Google Analytics ledled yr holl wefannau ewch at: Google Tools (yn agor mewn tab newydd) 

Cwcis YouTube

Byddwn yn mewnblannu fideos oddi ar ein sianel YouTube swyddogol, gan ddefnyddio modd uwch-breifatrwydd YouTube. Fe all y modd hwn osod cwcis ar y teclyn y byddwch yn ei ddefnyddio i gyrchu ein gwefannau unwaith y byddwch chi'n clicio ar chwaraewr fideos YouTube. Fodd bynnag ni fydd YouTube yn storio gwybodaeth cwcis sy'n bersonol-adnabyddadwy, ar gyfer chwarae'n ôl fideos gan ddefnyddio'r modd uwch-breifatrwydd. I gael rhagor o wybodaeth, ewch at dudalen gwybodaeth mewnblannu fideos YouTube

Pobl sy'n ffonio ein Canolfan Galw

Pan fyddwch chi'n ffonio Canolfan Gyswllt Cyngor Sir Penfro byddwn yn gofyn ichi roi gwybodaeth hanfodol inni. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon er mwyn sicrhau bod ein gwasanaeth yn fwy effeithlon ac effeithiol.
Sylwer: bydd y galwadau i'n Canolfan Gyswllt yn cael eu recordio ar gyfer dibenion hyfforddiant.

Dolenni â gwefannau eraill

Nid yw'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn cynnwys y dolenni, o fewn y safle hwn, â gwefannau eraill. Rydym yn eich cynghori i ddarllen y datganiadau preifatrwydd sydd ar y gwefannau eraill y byddwch chi'n bwrw golwg arnynt.

Newidiadau yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn

Byddwn yn adolygu ein hysbysiad preifatrwydd yn rheolaidd. Cafodd yr hysbysiad preifatrwydd hwn ei ddiweddaru ddiwethaf ym mis Medi 2018.

Rhybudd Preifatrwydd Adrannol

ID: 2532, adolygwyd 08/11/2023