COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwasanaethau Digidol

Fy Nghyfrif newydd: Newidiwch heddiw!

Mae 'Fy Nghyfrif,' sef ein platfform ar gyfer ein holl wasanaethau ar-lein, wedi'i ailddatblygu'n sylweddol 

Newidiwch heddiw: Crëwch 'Fy Nghyfrif' newydd

 

Bydd angen i chi greu 'Fy Nghyfrif' newydd gan na fydd eich 'Fy Nghyfrif' presennol yn gweithio 

Dyma ein fideo sy'n ganllaw defnyddiol ar gyfer 'Sut i gofrestru':-

 

Sylwer:

 • I sicrhau eich bod bob amser yn derbyn eich hysbysiadau ynglŷn â chasglu eich gwastraff, bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y 'Fy Nghyfrif' newydd

 • Mae ein 'Fy Nghyfrif' newydd yn caniatáu mynediad haws tuag at gyfrif arlwyo heb arian eich plant/plentyn gan ddefnyddio eich dangosfwrdd personol

 Beth alla i ei ddisgwyl o Fy Nghyfrif newydd?

O'r cychwyn cyntaf, penderfynwyd bod angen dull datblygu newydd arnom. Roedd cyfraniad ein cwsmeriaid ar bob cam yn allweddol er mwyn i ni sicrhau bod ein 'Fy Nghyfrif' newydd wedi'i deilwra i ddiwallu anghenion ein cwsmeriaid. Gwnaethom ymgynghori’n eang gan ofyn i ddefnyddwyr a'r rhai nad ydynt yn defnyddio'r gwasanaeth i rannu eu syniadau a'u blaenoriaethau gyda ni.

Roedd yr adolygiad yn amhrisiadwy, ac yn dilyn hwnnw mae ein Tîm Gwasanaethau Digidol wedi bod yn gweithio'n galed i ddatblygu cyfrif cyngor ar-lein, 'Fy Nghyfrif', sy'n:

 •  Hawdd i'w ddefnyddio
 • Wedi’i deilwra i’w ddefnyddio ar ffonau symudol
 • Diogel
 • Gallu cynnig ystod eang o wasanaethau y gellir eu cyrchu ar-lein

Pam ddylwn i gofrestru?

Wrth gofrestru, gallwch ddechrau taith newydd sbon ar-lein. Bydd gennych fynediad at y canlynol:

 •  Dangosfwrdd personol - lle y gallwch weld eich hoff wasanaethau/y gwasanaethau yr ydych yn eu defnyddio amlaf
 • Mwy o wybodaeth ddaearyddol (o'ch ardal leol ac ar draws y Sir)
 • Fersiwn o'n gwasanaethau ar-lein sy'n gweithio ar ffôn symudol
 • Ffyrdd haws o reoli eich taliadau, adroddiadau a cheisiadau

Am gymorth a chefnogaeth gyda'r 'Fy Nghyfrif' newydd neu i ddarparu adborth am eich profiad o ddefnyddio'r 'Fy Nghyfrif' newydd, cysylltwch â: digital@pembrokeshire.gov.uk

Os ydych yn profi unrhyw broblemau technegol wrth i chi ddefnyddio 'Fy Nghyfrif',  defnyddiwch y ffurflen 'hysbysu problem'  

 

 

 

 

 

ID: 7496, adolygwyd 01/04/2021

Eisiau ymuno â'n tîm TG?

A ydych am ddatblygu eich gyrfa ym maes TG? Mae gennym amrywiaeth o gyfleoedd gwaith gwych ar gael yn harddwch Sir Benfro.

Mae gyrfa yng Nghyngor Sir Penfro yn golygu y gallwch gael effaith uniongyrchol nid yn unig ar y gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig, ond hefyd ar y gymuned ehangach. Mae ein hadran TG yn wasanaeth hanfodol yn yr Awdurdod, sy'n cynnig cymorth dyddiol i staff ym mhob maes.Gydag ymddangosiad newyddbethau ym maes technoleg, a thueddiadau newidiol o ran gweithio o bell, ni fu erioed gwell amser i ymuno â'r tîm dynamig hwn.

Rydym yn ymrwymedig yng Nghyngor Sir Penfro i ddarparu cydbwysedd gwych rhwng bywyd a gwaith. Gwnawn hyn trwy ddarparu hyblygrwydd, yn ogystal â sicrhau eich bod yn teimlo'n gysylltiedig ac yn rhan o dîm cydlynol.

Datblygwr TG

Byddwch yn cefnogi'r gwaith o ddatblygu datrysiadau digidol arloesol gan ddefnyddio technolegau'r rhyngrwyd pethau ar gyfer y Cyngor. Bydd y rôl hon yn eich gweld yn defnyddio sgiliau dadansoddol a sgiliau datrys problemau er mwyn cyflenwi systemau yn unol â safonau cyfredol mewn technoleg ddigidol a gwasanaethau ar y we. Byddwch hefyd yn cynorthwyo trwy ddarparu cyngor a chymorth o ran datrys problemau a gweithredu datrysiadau digidol ar draws yr awdurdod. Dylech arddangos angerdd a gwybodaeth am y technolegau digidol a gwe diweddaraf sy'n dod i'r amlwg ac mae profiad o dechnolegau'r rhyngrwyd pethau yn ddymunol.

Gwneud cais ar-lein

Peiriannydd y Rhyngrwyd Pethau

Rydym yn chwilio am beiriannydd y rhyngrwyd pethau a fydd yn gyfrifol am weithredu, gwaith cynnal a chadw a diogelwch seilwaith rhwydwaith y cyngor, gan gynnwys technolegau'r rhyngrwyd pethau ar draws pob maes yr awdurdod. Yn y rôl hon, byddwch yn gweithio'n agos gydag Uwch-beiriannydd y Rhwydwaith, gan ddefnyddio'ch gwybodaeth am ryngweithio a'r arloesiadau diweddaraf yn y rhyngrwyd pethau a meysydd diogelwch a pherfformiad er mwyn monitro, asesu a gwella seilwaith y rhwydwaith.

Gwneud cais ar-lein 

Dadansoddwr Busnes TG x2

Mae hwn yn gyfle cyffrous i unigolion brwdfrydig hyrwyddo defnydd technoleg ym mhob rhan o'r Cyngor. Byddwch yn gweithio'n agos gyda meysydd gwaith gwahanol yn yr awdurdod er mwyn deall eu hanghenion unigryw a phrosesau cyfredol. Byddwch wedyn yn defnyddio sgiliau datrys problemau i ddarparu argymhellion ar gyfer prosiectau datblygu TG ddigidol sy'n gwella effeithlonrwydd busnes ac integreiddio digidol ar draws y Cyngor. Mae sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol yn hanfodol yn y rôl hon wrth weithio mewn partneriaeth â gwahanol feysydd gwasanaeth ac wrth ddylanwadu ar randdeiliaid i gefnogi prosiectau busnes.

Gwneud cais ar-lein

 


Gyda'i golygfeydd syfrdanol, ei ffordd o fyw arfordirol, ac ystod o weithgareddau hamdden, mae gan Sir Benfro lawer i'w gynnig; ac felly hefyd yn ein hachos ni. Dim ond rhagflas yn unig yw'r canlynol o'r amrywiaeth o fuddion sy'n deillio o ymuno â thîm Cyngor Sir Penfro:

 • Gwyliau Blynyddol hael o hyd at 30 diwrnod
 • Aelodaeth o'r cynllun pensiwn Llywodraeth Leol â buddion 'cyfartaledd gyrfa' wedi'u diffinio
 • Gweithio hyblyg ac ystwyth
 • Mynediad at ostyngiadau ar amrywiaeth o gynhyrchion, gwasanaethau ac atyniadau
 • Amrywiaeth eang o adnoddau i gefnogi eich iechyd a'ch llesiant, gan gynnwys gwasanaeth iechyd galwedigaethol mewnol proffesiynol a mynediad at wasanaethau cwnsela
 • Cynllun tâl mamolaeth galwedigaethol hael, ar ben buddion statudol
 • Buddion eraill sy'n ystyriol o deuluoedd, megis talebau gofal plant

Os byddwch yn cyrraedd y rhestr fer ar gyfer cyfweliad, nodwch y byddwch yn cael eich cyf-weld o bell trwy alwad fideo.

 

ID: 5732, adolygwyd 26/03/2021

Penfro – Sgwrsfot Sir Benfro

 

Hoffem eich cyflwyno i Penfro, sgwrsfot Sir Benfro

Yw’r wybodaeth a roddaf i Penfro’n ddiogel?

Rydym wedi creu  i wneud yn siŵr eich bod chi’n cadw rheolaeth ar y modd y cesglir ac y cedwir eich gwybodaeth.

Felly pwy yw Penfro?

Rhyw fath o gynorthwyydd rhithwir y gallwch gyfathrebu ag ef drwy ein gwefan a’n gwasanaeth negeseuon Facebook Messenger yw Penfro. Gan ddefnyddio deallusrwydd artiffisial, mae Penfro’n dysgu o’r cwestiynau y bydd pobl yn eu gofyn amlaf er mwyn datblygu ymatebion gwell a chyflymach.

Rhesymau dros roi cynnig ar Penfro

 • Cael gwybodaeth yn gyflym ac mewn modd effeithlon
 • Cael atebion i’ch cwestiynau penodol yn hytrach na gorfod edrych drwy restr hir o wybodaeth
 • Dim aros mewn ciw i’ch galwad gael ei hateb
 • Ar gael 24/7
 • Drwy ddelio ag ymholiadau symlach e.e. sut ydw i’n adrodd am gasgliad bin a fethwyd? Bydd hyn yn rhyddhau peth o amser Tîm ein Canolfan Gyswllt, fel y gallan nhw ddelio â chwsmeriaid sydd ag ymholiadau a phroblemau mwy cymhleth.

Byddwch yn amyneddgar â Penfro

Mae Penfro’n dysgu drwy’r amser, ac mae wedi’i raglenni â pheth gwybodaeth allweddol i ddechrau, ond y mwyaf y byddwch yn defnyddio Penfro y mwyaf o gyfleoedd sydd gan Penfro i ddysgu ac ateb eich cwestiynau’n well.

Er mwyn helpu Penfro, meddyliwch am sut y byddwch yn geirio’ch cwestiwn. Ceisiwch ddefnyddio geiriau allweddol yn eich cwestiwn pan allwch chi, er mwyn helpu Penfro i wneud chwiliad newydd.

Os na fydd Penfro’n gallu ateb eich cwestiwn, caiff ei basio’n uniongyrchol i Dîm ein Canolfan Gwasanaeth Cwsmer.

 

 

ID: 5114, adolygwyd 27/08/2020

Hysbysu

Bydd ein gwasanaeth Hysbysu yn sicrhau na fyddwch yn methu taliad, casgliad, na’r newyddion diweddaraf byth eto!

Hysbysiad E-bost Testun (SMS)
Rhybuddion Cau Ysgolion tick icon  
e-Filiau'r Dreth Gyngor tick icon tick icon
Statws Pont Cleddau tick icon  
Datganiadau i'r Wasg tick icon  
Negeseuon Atgoffa Gwastraff ac Ailgylchu tick icon tick icon
Negeseuon Atgoffa Gwastraff Gardd tick icon  
Rhestr Tai Cartrefi Dewisedig tick icon  
Eiddo Ar Werth/I’w Osod tick icon  
Negeseuon Atgoffa’r Dreth Gyngor tick icon tick icon
Rhybuddion Balans Isel ‘Arlwyo heb Arian’ tick icon tick icon

I dderbyn hysbysiadau e-bost a neges destun, cwblhewch y camau isod:

 1. Mewngofnodwch i Fy Nghyfrif
 2. Cliciwch ar 'Fy Ngwasanaethau, cyn dewis 'Fy Hysbysiadau'
 3. Dewiswch yr hysbysiadau yr hoffech eu derbyn o'r rhestr.

Peidiwch ag anghofio gwirio eich rhif ffôn ac e-bost:-

 1. Mewngofnodwch i Fy Nghyfrif
 2. Cliciwch y ddolen 'Golygu' sydd ger eich enw
 3. Cliciwch 'Golygu Manylion Cyswllt'
 4. Gwiriwch/Golygwch/Ychwanegwch eich cyfeiriad e-bost ac/neu eich rhif ffôn symudol
 5. Cliciwch 'Cadw'r Newidiadau’ ar waelod y dudalen

* Ychwanegwch rif eich ffôn poced i ddeffro ein gwasanaeth hysbysu SMS.

Cwestiynau Cyffredin

Pwy fydd yn danfon yr e-bost?
Bydd yr e-bost yn cael ei ddanfon gan noreply@pembrokeshire.gov.uk felly ychwanegwch y cyfeiriad hwn i’ch rhestr o gyfeiriadau diogel

Oes modd i mi ymateb i’r e-bost?
Na, ni fyddwn yn derbyn ymatebion sy'n cael eu hanfon i’r cyfeiriad yma. Os byddwch angen cysylltu â ni, anfonwch neges i: enquiries@pembrokeshire.gov.uk

Oes modd i mi beidio â derbyn yr hysbysiadau?
Oes. Mewngofnodwch i Fy Nghyfrif a chlicio ar ‘Fy Ngwasanaethau’. Yna dewiswch ‘Fy Hysbysiadau’, gan ddiffodd yr hysbysiadau nad ydych am eu derbyn.

Oes rhaid talu am y gwasanaeth neges destun?
Na, mae’n wasanaeth rhad ac am ddim i’n cwsmeriaid dderbyn negeseuon, er bydd y neges gychwynnol a ddanfonwch at ‘Hysbysu’ yn cael ei godi ar gyfradd safonol eich rhwydwaith.

Pwy fydd yn danfon yr e-bost?
Bydd yr e-bost yn cael ei ddanfon gan PembsCC.

Oes modd i mi ymateb i'r e-bost?
Na, ni fyddwn yn derbyn ymatebion sy'n cael eu hanfon i PembsCC.

Fyddwch chi'n defnyddio fy manylion ar gyfer unrhyw ddibenion eraill?
Na! Byddwn ond yn defnyddio’ch cyfeiriad e-bost ac/neu eich rhif ffôn symudol i anfon yr hysbysiadau yr ydych wedi’u dewis. Ni fyddwn byth yn rhoi eich manylion i eraill.

Pam fy mod i’n derbyn negeseuon testun ynglŷn â’m hadroddiad atgyweiriadau tai?

Fel rhan o’n gwelliannau i’r gwasanaeth, rydym am wneud yn siŵr ein bod ni’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi bob cam o’r ffordd. Drwy ddanfon neges destun gallwn roi gwybod i chi

 • Ein bod wedi derbyn eich adroddiad
 • Eich rhif cyfeirnod
 • Yr amser a’r dyddiad y byddwn ni neu un o’n contractwyr yn galw yn yr eiddo

Byddwn hefyd yn danfon neges ddiwrnod cyn eich apwyntiad er mwyn eich atgoffa y byddwn ni’n galw, a ffurflen adborth unwaith y bydd y gwaith wedi’i gwblhau fel y gallwch ddweud wrthym sut y gwnaethom

Sut mae defnyddio negeseuon testun i dderbyn gwybodaeth am fy nghasgliadau ysbwriel?

Tecstiwch BIN DAY i 07860064551 er mwyn derbyn gwybodaeth ynglŷn â’ch casgliad nesaf (byddwch yn derbyn dyddiad y casgliad nesaf yn ogystal â’r hyn sy’n cael ei gasglu)

Danfonwch CHRISTMAS WASTE COLLECTIONS i 07860064551 er mwyn gwirio os byddwch chi’n cael eich effeithio gan newidiadau i gasgliadau’r Nadolig a’r Flwyddyn Newydd (byddwch yn derbyn rhestr o newidiadau i ddyddiadau’r casgliadau, ond ni fydd rhestr o’r eitemau a gesglir)

ID: 2753, adolygwyd 27/11/2018

Galluogi TLS ar Hen Borwyr

Mae ein gwefan bellach yn gofyn eich bod wedi galluogi TLS yn eich porwr gwe. Os ydych yn cael problemau gyda’r wefan efallai bod angen i chi alluogi TLS.

Y ffordd orau o sicrhau galluogi TLS yw diweddaru eich porwr. Ar borwyr cyfredol yn gyffredinol mae’r gosodiad hwn wedi’i alluogi’n ddiofyn. Os ydych yn defnyddio Windows XP, bydd angen porwr yn lle Internet Explorer i ddefnyddio ein gwefan. 

Os nad ydych yn sicr pa borwr sydd gennych, gallwch wirio ac archwilio gwahanol ddewisiadau yn https://whatbrowser.org/.


I weld a yw hyn wedi’i alluogi ar Internet Explorer:

·       Dewiswch ‘Settings’, sy’n cael ei gynrychioli gyda chocsyn ar y dde uchaf.

·       Dewiswch y tab ‘Advanced’.

·       Rholiwch i lawr y rhestr ac fe welwch pa fersiynau o SSL a TLS sydd wedi’u galluogi.

 

ID: 2612, adolygwyd 04/03/2021

Rhybudd Ymwadiad a Thelerau ac Amodau Defnyddio

RHYBUDD YMWADIAD


Mae Cyngor Sir Penfro’n ymdrechu i gynnal cywirdeb a dibynadwyedd y wefan hon.  Fodd bynnag, nid yw’n gwneud unrhyw sylw ynghylch cywirdeb, dibynadwyedd, cyflawnder nac addasrwydd y wybodaeth, cynhyrchion, gwasanaethau a graffeg gysylltiedig sydd ar y wefan hon at unrhyw ddiben.  Ni fydd i Gyngor Sir Penfro, ei gyflogeion, ei gyflenwyr a phartïon eraill sy’n ymwneud â chreu a chyflwyno’r wefan hon fod yn atebol am unrhyw niwed, colled neu anghyfleuster uniongyrchol, anuniongyrchol, atodol, arbennig na chanlyniadol a achosir trwy ddibynnu ar gynnwys y wefan hon neu sy’n deillio o ddefnyddio’r wefan hon. 

 

TELERAU AC AMODAU DEFNYDDIO


Mae Cyngor Sir Penfro’n caniatáu mynediad at y wefan hon a’i defnyddio’n amodol ar y telerau ac amodau canlynol:

 1. Trwy ddefnyddio’r wefan hon rydych yn derbyn y telerau ac amodau hyn sy’n effeithiol o’r dyddiad cyntaf i chi ddefnyddio’r wefan.  Mae Cyngor Sir Penfro’n cadw’r hawl i newid y telerau ac amodau hyn ar unrhyw adeg trwy arddangos unrhyw newidiadau ar-lein.  Trwy ddal i ddefnyddio’r wefan hon ar ôl arddangos unrhyw newidiadau rydych yn derbyn y telerau ac amodau newydd.

 2. Cewch ddefnyddio’r wefan hon ar gyfer eich defnydd personol ac anfasnachol eich hun.  Ni chewch gopïo, atgynhyrchu, ailgyhoeddi, lawrlwytho, arddangos, darlledu na throsglwyddo deunyddiau mewn unrhyw fodd heblaw ar gyfer eich defnydd personol ac anfasnachol cartref eich hun.  Mae unrhyw ddefnydd arall angen caniatâd ysgrifenedig blaenorol y Cyngor.

 3. Rydych yn cytuno i ddefnyddio’r wefan yn unig at ddibenion cyfreithlon ac mewn ffordd nad yw’n torri hawliau, nac yn cyfyngu ar neu rwystro neb arall rhag defnyddio a mwynhau’r wefan hon, nac achosi annifyrrwch, anhwylustod neu wewyr meddwl diachos i neb arall.  Mae cyfyngiad neu waharddiad o’r fath yn cynnwys, heb gyfyngiad, ymddygiad sy’n anghyfreithlon, difenwol neu amharchus neu sy’n gallu aflonyddu neu achosi gofid, anghyfleuster, niwsans neu fygythiad i unrhyw un a thrawsyrru cynnwys anllad, bygythiol neu sarhaus neu amharu ar lif deialog arferol ar y wefan hon.

 4. Mae’r wefan hon yn cynnwys dolenni i wefannau eraill, nad yw’r Cyngor yn eu rhedeg.  Nid yw’r Cyngor yn gyfrifol am gynnwys y gwefannau hyn ac nid yw’n derbyn unrhyw gyfrifoldeb all godi trwy ddefnyddio gwefannau o’r fath.

 5. Mae’r Cyngor yn ceisio sicrhau bod holl wybodaeth a deunydd ar y wefan hon yn fanwl gywir ond nid yw’n derbyn unrhyw gyfrifoldeb am wallau neu ddiffygion, ac nid yw’r Cyngor chwaith yn gwarantu y bydd y wefan yn gweithredu’n ddi-dor.  Mae’r Cyngor yn darparu’r deunydd sydd ar ei wefan ar y sail ei fod yn ymwadu â holl warantau o ran deunydd o’r fath, boed yn bendant neu’n oblygedig.  Nid yw’r Cyngor, ei gyflogeion, ei gyflenwyr na darparwyr gwreiddiol y deunydd yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am golli unrhyw fusnes, cyllid neu elw uniongyrchol, anuniongyrchol, atodol neu ganlyniadol neu niwed arbennig yn deillio o gyhoeddi’r deunydd ar y wefan hon neu o ddefnyddio’r wefan hon.

 6. Rydych yn cydnabod bod holl hawliau eiddo deallusol gan gynnwys hawlfraint a hawliau cronfa ddata yng ngwefan y Cyngor a’i chynnwys yn perthyn i neu dan drwydded i’r Cyngor sydd fel arall yn cael ei ddefnyddio gan y Cyngor fel y caniateir dan ddeddf berthnasol.

 7. Mae gan y Cyngor hawl i olygu, wrthod arddangos neu ddileu unrhyw ddeunydd a gyflwynir neu a arddangosir ar y wefan hon. Nid yw’r Cyngor yn gyfrifol am nac yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddeunydd a arddangosir ar y wefan heblaw gan y Cyngor.  Unrhyw farn, cyngor, datganiad, cynnig neu wybodaeth arall a fynegir neu a ddarperir gan bobl eraill ar wefan y Cyngor yw rhai’r bobl eraill dan sylw. Nid yw’r Cyngor naill ai’n cadarnhau nac yn gyfrifol am gywirdeb neu atebolrwydd unrhyw ddeunydd trydydd parti o’r fath.

 8. Cyfreithiau Cymru a Lloegr sy’n llywodraethu’r telerau ac amodau hyn.  Bydd i unrhyw anghydfod yn deillio o’r telerau ac amodau hyn dan awdurdodaeth llysoedd Cymru a Lloegr yn unig.

 9. Os dowch o hyd i unrhyw beth ar y wefan hon sy’n achosi pryder i chi yna cofiwch ddweud wrthym.

 10. Os ydych yn anfodlon ar unrhyw ran o’r wefan hon neu gydag unrhyw un o’r telerau ac amodau defnyddio hyn, dylech roi’r gorau i ddefnyddio’r wefan ar unwaith.

 11. Os penderfynir bod unrhyw un o’r telerau ac amodau hyn yn anghyfreithlon, yn annilys neu fel arall yn anorfodadwy yna, i’r graddau y bo’r telerau neu amodau hynny’n anghyfreithlon, yn annilys neu’n anorfodadwy, bydd iddynt gael eu torri a’u dileu o’r cymal hwn a bydd i weddill y telerau ac amodau oroesi, aros yn eu cyflawn rym a nerth a dal i fod yn gyfrwymol a gorfodadwy.
ID: 2531, adolygwyd 14/09/2017

Hysbysiad Preifatrwydd Gwasanaeth Ar-lein

Ymwelwyr â'n gwefan

Pan fyddwch chi'n mynd at www.pembrokeshire.gov.uk byddwn yn casglu gwybodaeth safonol cofnodydd y rhyngrwyd a manylion ynghylch eich patrymau ymddygiad pan ydych yn defnyddio ein gwefan. Byddwn yn gwneud hyn er mwyn cael gwybod pethau fel faint o ymwelwyr sydd wedi bwrw golwg ar amryw rannau o'n safle. Byddwn yn casglu'r wybodaeth hon mewn modd sy'n golygu na fyddwch chi'n cael eich enwi. Ni fyddwn yn ceisio cael gwybod pwy yw'r bobl hynny sy'n ymweld â'n safle. Ni fyddwn yn cysylltu unrhyw ddata y byddwn yn eu casglu oddi ar y safle hwn, ag unrhyw wybodaeth sy'n enwi unigolion o unrhyw ffynhonnell. Os byddwn ni'n dymuno casglu gwybodaeth bersonol-adnabyddadwy trwy gyfrwng ein gwefan, yna byddwn yn rhoi gwybod ichi am hyn. Byddwn yn egluro hynny'n bendant pan fyddwn ni'n casglu gwybodaeth bersonol a byddwn hefyd yn egluro beth y bwriadwn ei wneud â hi.

Cyngor Sir Penfro yn defnyddio cwcis

Ffeiliau testun bychan yw cwcis sy'n cael eu dodi ar y teclyn y byddwn yn ei ddefnyddio i gyrchu'r wefan. Maent yn cael eu defnyddio gan lawer o bobl er mwyn gwneud i wefannau weithio, neu weithio'n fwy effeithlon, yn ogystal ag er mwyn darparu gwybodaeth ar gyfer perchnogion y safle.

Fe allwch ddileu ac atal pob cwci oddi ar ein safleoedd ni, ond bydd hyn yn golygu na fydd rhannau o'r safle yn gweithio.

Cwcis Angenrheidiol

1. Mae'r tabl isod yn esbonio'r cwcis rydym yn defnyddio a phaham 

CwciEnwPwrpas
  ASP.NET_SessionId Mae'r cwci hwn yn hanfodol ac fe gaiff ei ddileu pan fyddwch chi'n cau eich porydd.

COMS System Rheoli Cynnwys

COMS_COOKIE
Gwerthoedd:
"Browser" ("Porydd") = y math o borydd a ddefnyddiwyd gennych ar yr ymweliad diwethaf"
Connection” ("Cysylltiad") y math o gysylltiad data a ddefnyddiwyd ddiwethaf
"Language” ("Iaith") yr iaith a osodwyd ar eich porydd ar yr ymweliad diwethaf
"IPAddress" ("Cyfeiriad IP") cyfeiriad rhyngrwyd eich ymweliad diwethaf.

Fe’i defnyddir i gynorthwyo’r cyngor i gyfrif nifer yr ymwelwyr â phob rhan o’r safle ac i weld a yw pobl yn dychwelyd i’r safle ai peidio.  Fe’i defnyddir i gynorthwyo i gynllunio’r safle ac i ganolbwyntio o ddifrif ar y meysydd sy’n boblogaidd.
Mae’r cwci hwn yn cael ei ddileu ar ôl 24 awr.

  COMS_POLL
Gwerthoedd:
"PollID" - cyfeir-rifau'r polau piniwn y gwnaethoch chi bleidleisio ynddynt
"Haskeys" - baner sy'n dangos bod y cwmni yn ddilys.  Nid yw'n cofnodi sut y byddwch yn pleidleisio ar unrhyw fater
Fe'i defnyddir i gofnodi eich bod chi, neu rywun sy'n defnyddio eich teclyn, wedi pleidleisio mewn pôl piniwn ar-lein ar y wefan.  Yna caiff ei wirio pan fyddwch chi'n cyrchu’r wefan ac ni fydd y safle'n cynnig y cyfle ichi bleidleisio eto.
Mae'r cwci hwn yn cael ei ddileu ar ôl 30 diwrnod.
Nid yw'n cofnodi sut y byddwch yn pleidleisio ar unrhyw fater.
  COOKIEASSENT Er mwyn cofnodi os yw defnyddiwr wedi rhoi’r hawl i roi cwcis ar waith trwy wefan Cyngor Sir Penfro.
  pcc_styleContrast
pcc_styleSize
Defnyddir rhain i newid cyferbyniad i gyferbyiad uchel neu gyferbyniad tawelach; neu maint y testyn am resymau hygyrchedd.
Google Analytics  _utma
 _utmb
 _utmc
 _utmz
Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth ynghylch sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein safle.  Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth i lunio adroddiadau ac i’n cynorthwyo i wella’r safle.  Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth ar ffurf anhysbys, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â’r safle, o ble mae’r ymwelwyr wedi dod at y safle hwn a’r tudalennau y gwnaethant fwrw golwg arnynt.
Tribal: System Gwybodaeth Teulu PESearchCookie Defnyddir i storio Dynodyddion y Darparwyr sy’n cael eu dychwelyd yn sgil chwiliadau ac fe gânt dewis ar gyfer eu cynnwys mewn Basged / Argraffu.  Ni phennir unrhyw derfyn.
  PECompareCookie Defnyddir i storio Dynodyddion y Darparwyr at ddibenion ymarferoldeb cymharu. Ni phennir unrhyw derfyn.
  PELanguageCookie Mae'n storio'r iaith a ddewisir gan y defnyddiwr. Mae'n terfynu ar ôl 12 awr.
  PETestCookie Defnyddir i roi prawf ar a yw'r cwcis wedi eu galluogi yn y porydd.  Cânt eu creu a'u dileu ar unwaith.
WebOpac
System Llyfgelloedd
CardId (Dynodydd Cerdyn)
Pin (Rhif Adnabod)
Name (Enw)
Institution (Sefydliad)
SITE (SAFLE)
Defnyddir y cwci hwn i fewngofnodi'n awtomatig pan fydd y sesiwn WebOpac yn dechrau.
Arolwg ar fodlonrwydd cwsmeriaid Socitm_include_me[x]
Socitm_exclude_me[x]
Socitm_include_alt[x]
Defnyddir y cwcis hyn i sicrhau na fydd cwsmeriaid yn cael eu gwahodd i gymryd rhan sawl gwaith yn yr un arolwg. Nid ydynt yn cynnwys unrhyw ddata sy'n bersonol-adnabyddadwy.
Os byddwch chi'n gwrthod y cwcis hyn, ni fyddwch yn cael eich gwahodd i gymryd rhan yn yr arolwg hwn.

Mae'r rhan fwyaf o boryddion Gwe yn gadael i'r cwcis gael eu rheoli i ryw raddau trwy osodiadau'r porydd. Er mwyn cael rhagor o wybodaeth am cwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi cael eu gosod a sut i'w rheoli a'u dileu, ewch at www.allaboutcookies.org (agor ffenestr newydd)

Os ydych chi'n dewis peidio â chael eich llwybro gan Google Analytics ledled yr holl wefannau ewch at https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (agor ffenestr newydd)

Cwcis YouTube

Byddwn yn mewnblannu fideos oddi ar ein sianel YouTube swyddogol, gan ddefnyddio modd uwch-breifatrwydd YouTube. Fe all y modd hwn osod cwcis ar y teclyn y byddwch yn ei ddefnyddio i gyrchu ein gwefannau unwaith y byddwch chi'n clicio ar chwaraewr fideos YouTube. Fodd bynnag ni fydd YouTube yn storio gwybodaeth cwcis sy'n bersonol-adnabyddadwy, ar gyfer chwarae'n ôl fideos gan ddefnyddio'r modd uwch-breifatrwydd. I gael rhagor o wybodaeth, ewch at dudalen gwybodaeth mewnblannu fideos YouTube

2. Pobl sy'n ffonio ein Canolfan Galw

Pan fyddwch chi'n ffonio Canolfan Gyswllt Cyngor Sir Penfro byddwn yn gofyn ichi roi gwybodaeth hanfodol inni. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon er mwyn sicrhau bod ein gwasanaeth yn fwy effeithlon ac effeithiol.
Sylwer: bydd y galwadau i'n Canolfan Gyswllt yn cael eu recordio ar gyfer dibenion hyfforddiant.

3. Dolenni â gwefannau eraill

Nid yw'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn cynnwys y dolenni, o fewn y safle hwn, â gwefannau eraill. Rydym yn eich cynghori i ddarllen y datganiadau preifatrwydd sydd ar y gwefannau eraill y byddwch chi'n bwrw golwg arnynt.

4. Newidiadau yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn

Byddwn yn adolygu ein hysbysiad preifatrwydd yn rheolaidd. Cafodd yr hysbysiad preifatrwydd hwn ei ddiweddaru ddiwethaf ym mis Medi 2018.

Hysbysiadau Prosesu Teg Adrannol

ID: 2532, adolygwyd 02/04/2019