COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwasanaethau Digidol

Eisiau ymuno â'n tîm TG?

A ydych am ddatblygu eich gyrfa ym maes TG? Mae gennym amrywiaeth o gyfleoedd gwaith gwych ar gael yn harddwch Sir Benfro.

Mae gyrfa yng Nghyngor Sir Penfro yn golygu y gallwch gael effaith uniongyrchol nid yn unig ar y gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig, ond hefyd ar y gymuned ehangach. Mae ein hadran TG yn wasanaeth hanfodol yn yr Awdurdod, sy'n cynnig cymorth dyddiol i staff ym mhob maes.Gydag ymddangosiad newyddbethau ym maes technoleg, a thueddiadau newidiol o ran gweithio o bell, ni fu erioed gwell amser i ymuno â'r tîm dynamig hwn.

Rydym yn ymrwymedig yng Nghyngor Sir Penfro i ddarparu cydbwysedd gwych rhwng bywyd a gwaith. Gwnawn hyn trwy ddarparu hyblygrwydd, yn ogystal â sicrhau eich bod yn teimlo'n gysylltiedig ac yn rhan o dîm cydlynol.

Datblygwr TG

Byddwch yn cefnogi'r gwaith o ddatblygu datrysiadau digidol arloesol gan ddefnyddio technolegau'r rhyngrwyd pethau ar gyfer y Cyngor. Bydd y rôl hon yn eich gweld yn defnyddio sgiliau dadansoddol a sgiliau datrys problemau er mwyn cyflenwi systemau yn unol â safonau cyfredol mewn technoleg ddigidol a gwasanaethau ar y we. Byddwch hefyd yn cynorthwyo trwy ddarparu cyngor a chymorth o ran datrys problemau a gweithredu datrysiadau digidol ar draws yr awdurdod. Dylech arddangos angerdd a gwybodaeth am y technolegau digidol a gwe diweddaraf sy'n dod i'r amlwg ac mae profiad o dechnolegau'r rhyngrwyd pethau yn ddymunol.

Gwneud cais ar-lein

Peiriannydd y Rhyngrwyd Pethau

Rydym yn chwilio am beiriannydd y rhyngrwyd pethau a fydd yn gyfrifol am weithredu, gwaith cynnal a chadw a diogelwch seilwaith rhwydwaith y cyngor, gan gynnwys technolegau'r rhyngrwyd pethau ar draws pob maes yr awdurdod. Yn y rôl hon, byddwch yn gweithio'n agos gydag Uwch-beiriannydd y Rhwydwaith, gan ddefnyddio'ch gwybodaeth am ryngweithio a'r arloesiadau diweddaraf yn y rhyngrwyd pethau a meysydd diogelwch a pherfformiad er mwyn monitro, asesu a gwella seilwaith y rhwydwaith.

Gwneud cais ar-lein 

Dadansoddwr Busnes TG x2

Mae hwn yn gyfle cyffrous i unigolion brwdfrydig hyrwyddo defnydd technoleg ym mhob rhan o'r Cyngor. Byddwch yn gweithio'n agos gyda meysydd gwaith gwahanol yn yr awdurdod er mwyn deall eu hanghenion unigryw a phrosesau cyfredol. Byddwch wedyn yn defnyddio sgiliau datrys problemau i ddarparu argymhellion ar gyfer prosiectau datblygu TG ddigidol sy'n gwella effeithlonrwydd busnes ac integreiddio digidol ar draws y Cyngor. Mae sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol yn hanfodol yn y rôl hon wrth weithio mewn partneriaeth â gwahanol feysydd gwasanaeth ac wrth ddylanwadu ar randdeiliaid i gefnogi prosiectau busnes.

Gwneud cais ar-lein

 


Gyda'i golygfeydd syfrdanol, ei ffordd o fyw arfordirol, ac ystod o weithgareddau hamdden, mae gan Sir Benfro lawer i'w gynnig; ac felly hefyd yn ein hachos ni. Dim ond rhagflas yn unig yw'r canlynol o'r amrywiaeth o fuddion sy'n deillio o ymuno â thîm Cyngor Sir Penfro:

  • Gwyliau Blynyddol hael o hyd at 30 diwrnod
  • Aelodaeth o'r cynllun pensiwn Llywodraeth Leol â buddion 'cyfartaledd gyrfa' wedi'u diffinio
  • Gweithio hyblyg ac ystwyth
  • Mynediad at ostyngiadau ar amrywiaeth o gynhyrchion, gwasanaethau ac atyniadau
  • Amrywiaeth eang o adnoddau i gefnogi eich iechyd a'ch llesiant, gan gynnwys gwasanaeth iechyd galwedigaethol mewnol proffesiynol a mynediad at wasanaethau cwnsela
  • Cynllun tâl mamolaeth galwedigaethol hael, ar ben buddion statudol
  • Buddion eraill sy'n ystyriol o deuluoedd, megis talebau gofal plant

Os byddwch yn cyrraedd y rhestr fer ar gyfer cyfweliad, nodwch y byddwch yn cael eich cyf-weld o bell trwy alwad fideo.

 

ID: 5732, adolygwyd 26/03/2021