Gwasanaethau Digidol

Polisi'r Cyfryngau Cymdeithasol

Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn cyfeirio at amrywiaeth o apiau ar y rhyngrwyd sy'n galluogi defnyddwyr i greu eu cynnwys eu hunain a rhyngweithio gyda defnyddwyr eraill. Mae enghreifftiau o ddarparwyr y cyfryngau cymdeithasol yn cynnwys Facebook, Instagram a Twitter.

Rydym yn defnyddio Facebook, Twitter ac Instagram ac yn rhyngweithio gyda defnyddwyr eraill drwy wneud y canlynol:

 • creu proffil cyhoeddus sy'n cynnwys gwybodaeth am ein gweithgareddau cyfredol;
 • rhannu ein lluniau, ein fideos a'n negeseuon;
 • rhannu dolenni i gynnwys mae diddordeb gyda chi ynddo sydd wedi'i greu gan drydydd partïon (megis rhannu erthygl newyddion);
 • eich cysylltu chi â newyddion a'r diweddaraf am sefyllfaoedd wrth iddynt ddigwydd;
 • eich cysylltu chi â'r hyn y mae pobl yn ei ddweud, yn ei wneud a'i feddwl yn ein Sir.

Rydym hefyd yn defnyddio system rheoli'r cyfryngau cymdeithasol (Sprout Social) er mwyn cydlynu a chefnogi rheolaeth ein platfformau cyfryngau cymdeithasol corfforaethol i sicrhau profiad cwsmeriaid cyson a chydlynol.

 

1. Pam rydym yn casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol?

Caiff yr wybodaeth a ddefnyddir gan ein system rheoli'r cyfryngau cymdeithasol ei chasglu'n frodorol o Facebook, Twitter ac Instagram a'i darparu mewn lleoliad canolog yn y system reoli.

Gweler polisïau preifatrwydd unigol am sut y defnyddir data o bob ap brodorol

Polisi Preifatrwydd Facebook 

Polisi Preifatrwydd Twitter 

Polisi Preifatrwydd Instagram 

 

Mae platfform rheoli'r cyfryngau cymdeithasol yn casglu ac yn prosesu gwybodaeth bersonol am y canlynol:

 • Casglu data gan y cwsmer: Mae'r data personol sy'n cael ei brosesu'n ymwneud ag unigolion sy'n rhyngweithio â chyfrifon cysylltiedig y cyfryngau cymdeithasol
 • Gwybodaeth broffil y cyfryngau cymdeithasol e.e. llun proffil, lleoliad daearyddol, dolen y cyfryngau cymdeithasol, enw defnyddiwr
 • Proffilio at ddibenion dadansoddi e.e. Rhyngweithio â'n llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, sgorau sentiment, y math o ddyfais a ddefnyddir, cyfrifon dilynwyr i wella ansawdd a pherthnasedd ein gwasanaeth i'n defnyddwyr.
 • Casglu gwybodaeth gyswllt cwsmeriaid er mwyn darparu cymorth i gwsmeriaid: cyfeiriad e-bost, cod post, lleoliad cyffredinol

Sprout Social  

Mae hyn yn ein galluogi i symleiddio'r ffordd y gall cwsmeriaid ryngweithio â'r cyngor er mwyn darparu ymatebion mewn ffordd hygyrch ac amserol a darparu dull cyfunol ar draws ein holl blatfformau cyfryngau cymdeithasol corfforaethol i sicrhau bod cwsmeriaid yn derbyn rhyngweithio digidol cydlynol.

 

2. Sut caiff gwybodaeth o'n gwefannau cyfryngau cymdeithasol ei defnyddio

Sianeli cyfryngau cymdeithasol brodorol

Os ydych yn postio ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol neu'n anfon neges atom yn breifat drwy'r cyfryngau cymdeithasol, byddwn yn tybio eich bod yn rhoi caniatâd i ni ymateb.

Mae negeseuon sy'n cael eu postio ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol ar gael yn gyhoeddus. Gallwn ddefnyddio negeseuon sy'n cael eu postio ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol i ddeall ein cynulleidfaoedd yn well. Os ydym yn defnyddio dyfyniadau wedi'u priodoli gan bobl sy'n defnyddio'n tudalennau cyfryngau cymdeithasol, byddwn yn ceisio eu caniatâd yn gyntaf bob amser.

Byddwn yn ymateb i negeseuon cyfryngau cymdeithasol sydd ar gael yn gyhoeddus sy'n berthnasol i'n gwasanaethau/swyddogaethau a/neu faterion cysylltiedig lle y bo'n briodol ac o fewn caniatadau'r darparwyr cyfryngau cymdeithasol.

Nid ydym yn rhyngweithio ag apiau trydydd parti. Nid ydym yn meicro-dargedu h.y. olrhain eich arferion pori, yr hyn rydych wedi'i hoffi, rhyngweithiadau cymdeithasol ar draws ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol er mwyn llunio proffil amdanoch chi. Nid ydym yn gyfrifol am feicro-dargedu gan ddarparwyr cyfryngau cymdeithasol a thrydydd partïon sy'n gweithredu ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'n rhaid i chi gymryd eich rhagofalon eich hun i ddiogelu'ch data personol wrth ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol. Nid oes gennym reolaeth a/neu gyfrifoldeb dros brosesu eich data personol gan ddarparwyr cyfryngau cymdeithasol. Wrth gofrestru ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol a'u defnyddio, dylech ystyried yn ofalus y data personol rydych yn ei rannu ar y cyfryngau cymdeithasol a chyda darparwyr cyfryngau cymdeithasol yn ogystal ag adolygu'r polisi preifatrwydd, amodau defnyddio'r gwasanaeth cyfryngau cymdeithasol hwnnw a gwybodaeth a ddarperir am gwcis. Yn benodol, dylai'r polisi preifatrwydd a'r wybodaeth am gwcis sydd ar gael am y gwasanaeth eich hysbysu am sut mae'r gwasanaeth cyfryngau cymdeithasol hwnnw yn defnyddio'ch data personol ac at ba ddiben(ion).

System rheoli'r cyfryngau cymdeithasol

Mae Sprout Social (Sprout) yn darparu platfform unigol ar gyfer cyhoeddi, dadansoddi ac ymgysylltu â'r cyfryngau cymdeithasol. Gall Sprout gasglu gwybodaeth amdanoch chi o'ch rhyngweithiadau cyfryngau cymdeithasol gyda ni, gan gynnwys eich dolen cyfryngau cymdeithasol, eich enw defnyddiwr, eich proffil, eich postiadau a negeseuon rydych yn eu cyfnewid â ni.

Sut rydym yn diogelu'ch data mewn gwledydd eraill - mae Sprout wedi penodi Canolfannau Data AWS i is-brosesu ein data, yn gwbl unol â'n cyfarwyddiadau ysgrifenedig. Mae Sprout wedi'i ardystio dan gynllun Gwarchod Preifatrwydd UE-UD Adran Fasnach yr UD.

Mae gennym drefniant cytundebol gyda Sprout, yn seiliedig ar Gymalau Cytundebol Safonol a gymeradwyir gan y Comisiwn Ewropeaidd ac rydym yn dibynnu ar ddulliau trosglwyddo data eraill fel ardystiad o dan gynllun Gwarchod Preifatrwydd UE-UD Adran Fasnach yr UD i ddiogelu'r data personol a drosglwyddir.

 

3. Pa mor hir ydyn ni’n cadw'ch gwybodaeth?

Amlinellir cyfnod cadw data Sprout yn eu Polisi Cadw Data ac yn unol â GDPR.

 

4. Mynediad at fy ngwybodaeth bersonol?

Gallwch weld os oes gennym unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch drwy wneud cais mynediad at wybodaeth o dan Reoliadau Deddf Diogelu Data Cyffredinol 2018.  I wneud cais am unrhyw wybodaeth bersonol sydd gennym, bydd angen i chi nodi eich cais yn ysgrifenedig i'r cyfeiriad canlynol:

Tîm Mynediad at Gofnodion

Cyngor Sir Penfro

Neuadd y Sir

Hwlffordd

SA61 1TP

 

5. Eich Hawliau.

O dan Reoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018, mae gennych hawliau fel unigolyn y gallwch eu harfer mewn perthynas â'r wybodaeth sydd gennym amdanoch ac ni fydd yr holl hawliau'n dibynnu ar y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu'ch data.

 • Yr hawl i gael eich Hysbysu - Mae gan unigolion yr hawl i wybod am gasglu a defnyddio eu data personol. Dyma ofyniad tryloyw allweddol dan y GDPR.
 • Yr hawl i Fynediad - mae gennych hawl i ofyn am fynediad a chopi o'r wybodaeth sydd gennym amdanoch chi.
 • Yr hawl i Gywiriad – mae gennych yr hawl i ofyn i’ch gwybodaeth gael ei chywiro.
 • Yr hawl i Ddilead - nid yw hyn yn hawl absoliwt a bydd yn dibynnu ar y rheswm dros brosesu eich gwybodaeth bersonol.
 • Yr hawl i Symud Data - Mae hyn ond yn berthnasol i brosesu data sy'n cael ei wneud yn awtomatig.
 • Gall yr hawl i Gyfyngu ar brosesu fod yn gymwys – gallwch ofyn i ni atal prosesu eich data personol, fodd bynnag gallai hyn oedi neu ein hatal rhag cyflawni gwasanaeth i chi.  Byddwn yn ceisio cydymffurfio â'ch cais ond efallai y bydd angen i ni gadw neu brosesu gwybodaeth er mwyn cydymffurfio â'n dyletswyddau cyfreithiol.
 • Yr hawl i Wrthwynebu - nid yw hyn yn hawl absoliwt a bydd yn dibynnu ar y rheswm dros brosesu eich gwybodaeth bersonol.

6. Cwynion neu Ymholiadau.

Mae Cyngor Sir Penfro yn ceisio bodloni’r safonau uchaf posib wrth gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol.  Am y rheswm hwn, rydym yn cymryd unrhyw gwynion rydym yn eu derbyn am hyn o ddifrif.  Rydym yn annog pobl i ddweud wrthym os ydynt yn credu bod ein casgliad neu ein defnydd o wybodaeth yn annheg, yn gamarweiniol neu'n amhriodol. 

Nid yw'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn rhoi manylion cynhwysfawr o'r holl agweddau ar ein casgliad a'n defnydd o wybodaeth bersonol.  Fodd bynnag, rydym yn hapus i ddarparu unrhyw wybodaeth neu esboniad ychwanegol sydd ei angen.  Dylai unrhyw geisiadau am hyn gael eu hanfon at yr unigolyn yn y cyfeiriad isod:

Diogelu Data

Cyngor Sir Penfro

Neuadd y Sir

Hwlffordd

SA61 1TP

 

E-bost: dataprotection@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 764551

 

Os ydych am wneud cwyn am y ffordd rydym wedi prosesu eich gwybodaeth bersonol, gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth fel y corff statudol sy'n goruchwylio'r gyfraith diogelu data:

 

Information Commissioner’s Office

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

SK9 5AF

E-bost caseworker@ico.org.uk      Rhif ffôn: 0303 123 1113

 

7. Newid i'r hysbysiad preifatrwydd hwn.

Rydym yn adolygu ein hysbysiad preifatrwydd yn rheolaidd.

ID: 8052, adolygwyd 10/08/2021