Gwasanaethau i Blant anabl

Gwasanaethau cenedlaethol ar gyfer plant a phobl ifanc anabl

Bywydau Teulu 

Llinell Gymorth: 0808 800 2222  

Gofalu am blentyn anabl  

ADDISS 

Yn darparu gwybodaeth ac adnoddau hwylus ynghylch Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd i unrhyw un y mae arno angen cymorth - rhieni, dioddefwyr, athrawon neu weithwyr iechyd proffesiynol 

Llinell Gymorth ADDISS: 020 8952 2800 

Canolfan Bobath 

Mae therapi Bobath yn effeithiol ar gyfer plant a chanddynt bob math o barlys yr ymennydd a chyflyrau niwrolegol tebyg eraill.  

Cerebra 

A sefydlwyd i helpu i wella bywydau plant a chanddynt gyflyrau ar yr ymennydd drwy ymchwil, addysg a rhoi cymorth uniongyrchol i blant a'u gofalwyr   

Cymdeithas Syndrom Down 

Darparu gwybodaeth a chymorth i bawb y mae arnynt eu hangen ynghylch pob agwedd ar fyw gyda Syndrom Down. 

Epilepsy Action 

Cyngor a gwybodaeth i bawb yr effeithir arnynt gan epilepsi 

Llinell Gymorth Epilepsy Action: 0808 800 5050  

Y Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth 

Yw'r brif elusen yn y DU i bobl a chanddynt awtistiaeth (gan gynnwys syndrom Asperger) a'u teuluoedd. Mae'r Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth yn darparu gwybodaeth, cymorth a gwasanaethau arloesol ac yn ymgyrchu i gael gwell byd i bobl a chanddynt awtistiaeth.                                           

Royal Society for Blind Children

Gall y Gymdeithas wrando, cefnogi a rhoi help ymarferol a chyngor ar faterion a phryderon yn ymwneud â phlant a chanddynt nam ar eu golwg. 

Y Gymdeithas Genedlaethol i Blant Byddar (NDCS)

Gwybodaeth gynhwysfawr am bob agwedd ar fyddardod plant. 

Llinell Gymorth y Gymdeithas Genedlaethol i Blant Byddar (NDCS): 0808 800 8880

SCOPE 

Yn cynnig gwybodaeth, cyngor a chymorth arbenigol i bobl anabl a'u teuluoedd.

Llinell Gymorth SCOPE: 0808 800 33 33 

Cyfeirlyfr Therapi

 

 

ID: 1768, adolygwyd 22/02/2023