COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Gwasanaethau i Blant anabl

Gwasanaethau cenedlaethol ar gyfer plant a phobl ifanc anabl

Gwasanaethau cenedlaethol ar gyfer plant a phobl ifanc anabl

Elusen ar gyfer y DU yw Cyswllt Teulu sy'n cynnig gwybodaeth, cyngor a chymorth i rieni pob plentyn anabl. Cyswllt Teuly (agor ffenestr newydd)

Llinell Gymorth Cyswllt Teulu: 0808 808 3555  Llinell Gymorth Cyswllt Teulu Cymru: 029 2039 6624 

Bywydau Teulu - Llinell Gymorth Magu plentyn a chanddo anghenion ychwanegol: 0808 800 2222  

GOV.UK - Gofalu am blentyn anabl  

Mae ADDISS yn darparu gwybodaeth ac adnoddau hwylus ynghylch Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd i unrhyw un y mae arno angen cymorth - rhieni, dioddefwyr, athrawon neu weithwyr iechyd proffesiynol 

Llinell Gymorth ADDISS: 020 8952 2800 

Canolfan Bobath Mae therapi Bobath yn effeithiol ar gyfer plant a chanddynt bob math o barlys yr ymennydd a chyflyrau niwrolegol tebyg eraill.  

Elusen yw Cerebra a sefydlwyd i helpu i wella bywydau plant a chanddynt gyflyrau ar yr ymennydd drwy ymchwil, addysg a rhoi cymorth uniongyrchol i blant a'u gofalwyr  

 

Cymdeithas Syndrom Down Darparu gwybodaeth a chymorth i bawb y mae arnynt eu hangen ynghylch pob agwedd ar fyw gyda Syndrom Down. 

 

Epilepsy Action Cyngor a gwybodaeth i bawb yr effeithir arnynt gan epilepsi Llinell Gymorth Epilepsy Action: 0808 800 5050 

 

Y Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth yw'r brif elusen yn y DU i bobl a chanddynt awtistiaeth (gan gynnwys syndrom Asperger) a'u teuluoedd. Mae'r Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth yn darparu gwybodaeth, cymorth a gwasanaethau arloesol ac yn ymgyrchu i gael gwell byd i bobl a chanddynt awtistiaeth.                                           

 

Blant Dall y DU  (Cymdeithas Cenedlaethol i Blant Dall gynt) Gall y Gymdeithas wrando, cefnogi a rhoi help ymarferol a chyngor ar faterion a phryderon yn ymwneud â phlant a chanddynt nam ar eu golwg. 

Llinell Gymorth y Gymdeithas Genedlaethol i Blant Dall (NBCS): 0800 781 1444 

 

Y Gymdeithas Genedlaethol i Blant Byddar (NDCS)

Gwybodaeth gynhwysfawr am bob agwedd ar fyddardod plant. 

Llinell Gymorth y Gymdeithas Genedlaethol i Blant Byddar (NDCS): 0808 800 8880

 

Mae SCOPE yn cynnig gwybodaeth, cyngor a chymorth arbenigol i bobl anabl a'u teuluoedd.

Llinell Gymorth SCOPE: 0808 800 33 33 

 

Rhwydwaith Face 2 Face

 

 

Gwasanaeth gyfeillio un-ag-un ar gyfer rhieni plant anabl.

 

Mae cynlluniau Face 2 Face  yn gweithredu ledled y wlad – mae rhieni’n cefnogi rhieni eraill sydd â phant ag anableddau 

 

Cyfeirlyfr Therapi

 

 

ID: 1768, adolygwyd 20/12/2017