Gwasanaethau i Blant

Haen 1 Diogelu Plant

Hyfforddiant Haen 1 Amddiffyn Plant: Erbyn hyn mae hyfforddiant Diogelu Plant yn cael ei gyflwyno fel modiwl e-ddysgu ar lwyfan e-ddysgu Cyngor Sir Penfro, POD. Mae POD yn agored i gyflogeion Cyngor Sir Penfro (CSP) a defnyddwyr eraill ac mae ar gael yn y gwaith a gartref ar eich cyfrifiadur, gliniadur, llechen neu ffôn clyfar.

 

Mae’r 2 ddewis canlynol ar gael (E-Ddysgu neu Weithdy):

 

E-Ddysgu (Hyfforddiant Ar-Lein)

  

E-Ddysgu

Ffurflen gais E-Ddysgu

Ar ôl derbyn eich cais, bydd cyfrif e-ddysgu’n cael ei sefydlu i chi a byddwch yn cael 14 diwrnod i gwblhau’r modiwl. Ar ôl 14 diwrnod, bydd y cyfrif yn cael ei ddadactifadu. Ni fydd nodyn atgoffa yn cael ei anfon felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cwblhau’r cwrs o fewn y cyfod amser penodol.

Gweler hefyd: ‘Hysbysiad Pwysig ynglŷn â chwblhau’r cwrs’ (manylion isod)

 

Hysbysiad Pwysig ynglŷn â chwblhau’r Modiwl E-ddysgu

Er mwyn sicrhau eich bod wedi cwblhau’r modiwl, caiff tystysgrif ei greu ar ddiwedd y cwrs. Os nad ydych yn derbyn tystysgrif, efallai fod hynny’n arwydd nad yw holl adrannau’r cwrs wedi’u cwblhau. Os oes gennych unrhyw ymholiad am y cwblhau, cysylltwch â Thîm Pod os gwelwch yn dda.

 

Ar gyfer pob ymholiad E-ddysgu Haen 1, cysylltwch â POD, os gwelwch yn dda:

  • Ebost
  • Ffôn

 

 

Gweithdy

I’r rhai sydd heb ddyfais electronig, mae gweithdy wyneb yn wyneb ar gael:

Mae manylion llawn yr hyfforddiant ar y ffurflen.

Dyddiad Dechrau Diwedd Lleoliad
28/02/2018  6.00pm  8.00pm  Archifdy Sir Benfro, Prendergast, Hwlffordd

 

Ar gyfer pob ymholiad Gweithdy Haen 1, cysylltwch â:

  • Ebost
  • Ffôn
  • Ffacs

 

Ceisiadau Hyfforddiant Haen 1
Archifdy Sir Benfro
Prendergast
Hwlffordd
SA61 2PE
ID: 2393, adolygwyd 30/01/2018

Timau

Yr hyn yr ydym ni'n ei wneud a sut i gael i gysylltiad â ni.

Ein nod yw darparu cefnogaeth i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd sydd mewn angen. Rydym ni yma i helpu a, lle bynnag y bo'n bosibl, rydym yn ceisio darparu gwasanaethau i alluogi plant a phobl ifanc i aros gyda'u teuluoedd. Y timau yw:

 

Tîm Asesu Gofal Plant - Mae'r tîm hwn yn delio ag atgyfeiriadau ac mae'n cynnal asesiadau ac ymchwiliadau amddiffyn plant. 

 Ffôn: 01437 764551

Neuadd y Sir, Hwlffordd  SA61 1TP

E-bost: ymholiadau@sir-benfro.gov.uk

 

Tîm Plant mewn Angen - Mae'r tîm hwn yn gweithio gyda phlant mewn angen a phlant sydd angen cael eu hamddiffyn, plant sy'n destun achos llys, a'r plant a'r bobl ifanc hynny sy'n derbyn gofal a heb gynllun parhad - fel arfer, plant a phobl ifanc sydd heb ddod i dderbyn gofal tan yn ddiweddar.

 Ffôn: 01437 764551

Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid, Stryd Argyle, Doc Penfro  SA72 6HL

E-bost: ymholiadau@sir-benfro.gov.uk

 

Tîm Rhianta Corfforaethol - Mae'r tîm yma'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal ac sydd â chynllun parhad a phobl ifanc sy'n gadael gofal.

 Ffôn: 01437 764551

Neuadd Sirol Aberdaugleddau, Hamilton Terrace, Aberdaugleddau  SA73 3JW

E-bost: ymholiadau@sir-benfro.gov.uk

 

Tîm Ymyriadau Teuluol - Mae'r tîm hwn yn darparu adnodd cefnogaeth deuluol i blant mewn angen a phlant sydd angen cael eu hamddiffyn ac mae'n cynnal adnoddau cefnogi eraill megis Canolfan ar gyfer Cyswllt dan Oruchwyliaeth.

 Ffôn: 01437 764551

Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid, Stryd Argyle, Doc Penfro  SA72 6HL

E-bost: ymholiadau@sir-benfro.gov.uk

  

Tîm Integredig Cymorth i Deuluoedd - Mae'r tîm hwn yn darparu gwasanaeth cymorth dwys i deuluoedd lle mae'r rhieni'n camddefnyddio sylweddau a hynny'n effeithio ar eu gallu i fagu'r plant ac ar berthynas o fewn y teulu.

  Ffôn: 01437 764551

Canolfan Dechrau'n Deg, Pennar, Penfro  SA62 6SW

E-bost: ymholiadau@sir-benfro.gov.uk

 

Tîm o amgylch y Teulu - Mae'r tîm yma'n darparu cymorth i blant, pobl ifanc a theuluoedd

 Ffôn: 01437 764551

Canolfan Dechrau'n Deg, Pennar, Penfro  SA72 6SW

E-bost: ymholiadau@sir-benfro.gov.uk

 

Tîm Lleoliadau Teuluol - Mae'r tîm hwn yn recriwtio ac yn cefnogi gofalwyr maeth, ac yn dod o hyd i leoliadau priodol ar gyfer plant sy'n derbyn gofal

Ffôn: 01437 764551

The Elms, Golden Hill, Penfro  SA71 4QB

E-bost: ymholiadau@sir-benfro.gov.uk

 

Tîm Plant ag Anableddau - Mae'r tîm yma'n darparu gwasanaeth asesu a rheoli gofal ar gyfer plant ag anableddau 

 Ffôn: 01437 764551

Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro  SA61 1TP

E-bost: ymholiadau@sir-benfro.gov.uk

 Tŷ Holly - Uned Seibiant Byr ar gyfer plant ag anableddau    

ID: 1804, adolygwyd 21/12/2017