COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwasanaethau i Blant

Tîm o Amgylch y Teulu

Gwybodaeth i Deuluoedd

Beth yw’r Tîm o Amgylch y Teulu?

Mae Tîm o Amgylch y Teulu (TAF) yn wasanaeth ataliol haen dau sy'n ceisio cefnogi a grymuso teuluoedd ag ystod eang o faterion i wneud newidiadau cadarnhaol i'w plant a'u teulu.

Mae TAF yn darparu ymyrraeth gynnar i leihau'r tebygolrwydd o uwchgyfeirio i wasanaethau statudol, gan ganolbwyntio ar anghenion y teulu ac ond yn ymwneud gyda chaniatâd y teulu yn unig.

Gan ei fod yn Haen 2, nid yw TAF yn wasanaeth cyffredinol, os yw materion yn cael eu huwchgyfeirio i wasanaethau statudol mae TAF fel arfer yn camu o'r neilltu.

Mae TAF yn dilyn dull aml-asiantaeth o gefnogi a chynllunio'r gweithredu, gan drefnu cefnogaeth a chyfarfodydd i sicrhau dull cyfannol i ddefnyddiwr y gwasanaeth.

Mae TAF yn gweithio gydag ystod o asiantaethau, o gysylltwyr cymunedol i dimau iechyd emosiynol a lles i sicrhau'r gefnogaeth orau i bob teulu. At hynny, mae gweithio'n aml-asiantaeth yn caniatáu i TAF gyfeirio teuluoedd at wasanaethau eraill sy'n berthnasol i adfer anghenion penodol. Prif ffocws y cleient yn nodweddiadol yw rhieni sydd angen cymorth ychwanegol mewn perthynas â'u teuluoedd.

Yn ogystal â gwaith uniongyrchol, mae TAF yn rhedeg nifer o grwpiau o rianta i rymuso, i helpu i feithrin/ atgyweirio perthnasoedd a hunan-barch. Mae TAF fel arfer yn gweithio gyda thua 200 o gleientiaid ar unrhyw adeg benodol. 

 Mae TAF yn defnyddio dull seiliedig ar gryfderau o weithio gyda theuluoedd sy'n cynnwys y fframwaith ymarfer Arwyddion Diogelwch, sy'n canolbwyntio ar yr hyn sy'n gweithio'n dda, beth yw'r pryderon a sut yr hoffent iddo fod. Ei nod yw adnabod risgiau a gweithio i gryfhau sefyllfa’r unigolyn neu deulu.

Mae hyn yn gweithio'n dda yn yr asiantaeth gan ei fod yn helpu teuluoedd i adnabod yr hyn sy'n gweithio'n dda iddyn nhw a sut mae modd defnyddio hyn i wella eu sefyllfa neu reoli risgiau.

Mae cynllunio sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn yn faes allweddol yn TAF ac mae'r tîm yn defnyddio'r dull hwn i sicrhau y cydnabyddir mai'r cleient yw'r arbenigwr yn ei fywyd ei hun a bod y cryfderau'n cael eu hadnabod er mwyn symud ymlaen.

I ddarganfod beth gallai gweithiwr Tîm o Amgylch y Teulu cynnig i'ch teulu, a sut i ddod o hyd i'r gwasanaeth, gwelwch y daflen 
Taflen Tîm o Amgylch y Teulu.  

Canolfan y Tîm o Amgylch y Teulu yw:

Canolfan Dechrau'n Deg Pennar
Parc y Groes
Pennar
Doc Penfro
SA72 6SW

FFon:01437 770023

Gwybodaeth i Weithwyr Proffesiynol

Beth yw’r Tîm o Amgylch y Teulu?

Mae’r Tîm o Amgylch y Teulu (y Tîm) yn wasanaeth i deuluoedd sy’n dymuno gwneud newidiadau cadarnhaol i fywyd y teulu, ond sydd angen cymorth i wneud y newidiadau hynny.

Yn ôl ymchwil, pan fydd teuluoedd yn penderfynu eu hunain pa newidiadau cadarnhaol yr hoffent eu gwneud ac yn cael cymorth i wneud y newidiadau hynny, mae’r canlyniadau hirdymor i fywyd eu plant yn fwy sylweddol ac yn fwy cynaliadwy.

I ddarganfod beth yw rôl y gweithiwr gyda'r teulu, sut i gyfeirio teulu a beth sy'n digwydd nesaf, gwelwch 
Tîm o amgylch y Teulu: Taflen Ffeithiau i weithwyr proffesiynol.  

 FFURFLEN ATGYFEIRIO TÎM O GWMPAS Y TEULU (TAF)

 Cysylltiadau Defnyddiol:

Dewis Cymru y w’rlle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall.

ID: 1812, adolygwyd 15/04/2020