Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Ein Datganiad Cenhadaeth

Rydym yn sefydliad drwyddo draw sydd â gwir deimlad o bwrpas, sef:

Gweithio gyda'n gilydd i wella bywydau yn Sir Benfro

Mae'r hyn a wnawn er mwyn ceisio cyrraedd y nod hwn yn cael ei seilio ar dair egwyddor:

1. Canolbwyntio ar y cwsmer

Rydym yn bodoli er mwyn ein cwsmeriaid. Rydym yn anelu at ddarparu gwasanaeth cydgysylltiedig ar eu cyfer. Lle bynnag y bo modd, byddwn yn osgoi ailadrodd ceisiadau am wybodaeth ac yn sicrhau nad yw eu galwadau am wasanaeth yn cael eu pasio o gwmpas y sefydliad yn ddiangen.

2. Gwerth am arian

Rydym yn rheoli ein cyllideb yn ofalus ac mae gennym hanes o ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel. Ein nod yw parhau i wneud hyn trwy wneud dewisiadau doeth, trwy fyw o fewn ein modd a thrwy ddileu prosesau a gwastraff diangen.

3. Ein tîm

Byddwn yn gweithio'n galed er mwyn sicrhau nad yw strwythurau mewnol yn llesteirio ein gallu i ddarparu gwasanaeth cydgysylltiedig i'r cwsmer. Rydym wedi ymrwymo i barhau i ddatblygu partneriaethau effeithiol gyda sefydliadau sector gwirfoddol, preifat a chyhoeddus o fewn a'r tu allan i’r sir. Rydym yn cydnabod y rôl allweddol sydd gan bartneriaethau o'r fath wrth helpu i sicrhau bod gwasanaethau’n cael eu darparu'n effeithlon ac yn effeithiol ar gyfer y dyfodol.

ID: 584, adolygwyd 14/01/2019