Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Tair Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid i Gau

Canolfannau gwasanaeth cwsmeriaid i gau yn Abergwaun, Neyland ac Aberdaugleddau

Bydd Cyngor Sir Penfro yn cau ei ganolfannau gwasanaeth cwsmeriaid yn Abergwaun, Neyland ac Aberdaugleddau ar ddiwedd mis Mehefin.

Mae hyn yn dilyn penderfyniad gan Gabinet y Cyngor ar 11 Mawrth.

Rhoddir cyfle i weithwyr gael eu hadleoli a gobeithir na fydd unrhyw staff yn cael eu gwneud yn ddi-waith.

Bydd y canolfannau yn Hwlffordd a Doc Penfro yn aros ar agor am y dyfodol rhagweladwy.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Kilmister, Aelod y Cabinet dros Gyllid, fod hyn yn rhan o ymdrech i annog trigolion i ddefnyddio’r amryw wahanol ffyrdd sydd eisoes ar waith i gael mynediad at wasanaethau neu wneud taliadau.

“Dros amser, mae llawer o’r trafodion traddodiadol a wneir yn ein canolfannau gwasanaeth cwsmeriaid, fel talu rhent neu’r dreth gyngor, wedi lleihau wrth i gwsmeriaid ddewis mynd ar-lein neu sefydlu debyd uniongyrchol,” meddai.

“Mae hyn wedi profi i fod yn fwy cyfleus i lawer o bobl. Mae bron 60% o bobl yn talu eu Treth Gyngor trwy ddebyd uniongyrchol erbyn hyn, er enghraifft.”

Dywedodd fod pedair ffordd rwydd o dalu biliau’r Cyngor, sef sefydlu debyd uniongyrchol, talu ar-lein, ffonio’r llinell dalu, neu siarad â rhywun yn y ganolfan gyswllt.

“Fodd bynnag, rydym yn ymwybodol y gallai cau eu canolfan leol achosi pryder i rai pobl,” ychwanegodd.

“Fe’u hanogwn i gysylltu â ni ar 01437 764551 fel y gallwn roi gwybod iddynt am y gwahanol ffyrdd y gallant gael mynediad at wasanaethau neu wneud taliadau.”

Bydd bagiau oren a bagiau gwastraff bwyd ar gael mewn llyfrgelloedd lleol tan yn ddiweddarach eleni, pan fydd y gwasanaeth casglu gwastraff cartref ac ailgylchu ar ei newydd wedd yn cael ei lansio, gyda chynwysyddion casglu newydd.

Gall cwsmeriaid sydd eisiau adnewyddu neu wneud cais am fathodyn glas gwblhau’r broses gyfan ar-lein yn www.gov.uk/apply-blue-badge neu drwy ymweld â’r canolfannau gwasanaeth cwsmeriaid yn Noc Penfro a Hwlffordd.

Ni fydd oriau agor Llyfrgell Neyland, sy’n gyfleuster a rennir â Chanolfan Gwasanaeth Cwsmeriaid Neyland ar hyn o bryd, yn newid am y tro. Mae cyfleusterau llyfrgell newydd a gefnogir gan y gymuned yn cael eu datblygu ar gyfer y dref, yn rhan o brosiect Hwb Cymunedol Neyland. 

Pedair ffordd rwydd o dalu’r dreth gyngor a biliau’r cyngor:

1.    Sefydlu debyd uniongyrchol yn www.pembrokeshire.gov.uk/direct-debit

2.    Talu ar-lein yn www.pembrokeshire.gov.uk/myaccount

3.    Ffonio’r llinell dalu awtomataidd ar 01437 775164 (ar gael 24/7)

4.    Siarad â rhywun ar 01437 764551 (Dydd Llun i ddydd Gwener, 9am tan 5pm)

 

ID: 5213, adolygwyd 03/07/2019