Gwasanaethau i Oedolion

Cymorth a chyngor ariannol

Mae’r bennod hon yn sôn am rai o’r budd-daliadau y gallech fod yn gymwys iddynt a sut i wneud cais amdanynt, yn ogystal â lle i fynd er mwyn cael cyngor a chefnogaeth ariannol. Mae’n bwysig bod pawb yn hawlio’r budd-daliadau y mae ganddo hawl iddynt a bydd hyn yn amrywio o’r naill unigolyn i’r llall.

Sylwer y gallai unrhyw fudd-daliadau newydd y byddwch yn eu hawlio effeithio ar y budd-daliadau rydych chi neu’r sawl rydych yn gofalu amdano yn eu cael yn barod. Gofynnwch am gyngor bob amser cyn hawlio budd-dal newydd.

 

Help i reoli eich arian yn y dyfodol

Efallai y byddech yn hoffi paratoi ar gyfer adeg pan na fyddwch yn gallu rheoli eich holl waith papur a’ch biliau eich hun. 

Independent Age (yn agor mewn tab newydd)

Mae Independent Age yn cynnig cyngor am ddim dros y ffôn i bobl hŷn, eu teuluoedd a’u gofalwyr ar faterion sy’n gallu effeitho arnynt fel budd-daliadau a gofal cymdeithasol. Mae hefyd yn cynnig cyfeillio wyneb yn wyneb a grwpiau trafod am ddim dros y ffôn; mae’r wefan yn cyfeirio defnyddwyr at wasanaethau a cheir yno hefyd ganllawiau a thaflenni gwybodaeth y gellir eu lawrlwytho. 

ID: 2599, adolygwyd 24/08/2023