Gwasanaethau i Oedolion

Pontio

Mae pontio’n golygu newid:

Mae’r tîm pontio yn gweithio gyda phobl ifanc rhwng 14 a 25 oed, sy’n trosglwyddo o wasanaethau Plant i wasanaethau Oedolion, yn gadael gofal, a all fod ag anabledd dysgu, Cyflwr y Sbectrwm Awtistiaeth, neu anghenion ychwanegol y mae angen ymyrraeth arnyn nhw gan y Tîm Pontio.

Rydym wedi ymrwymo i fodel dilyniant, er mwyn sicrhau annibyniaeth pawb sydd angen gwasanaethau i’r eithaf, drwy:

  • Ddiwallu angen unigol asesedig, cynllunio ar gyfer y dyfodol, cefnogi’r person ifanc i gyrraedd ei lawn botensial. 
  • Gweithio ochr yn ochr â’r person ifanc, y teuluoedd a’r gofalwyr
  • Darparu gwasanaethau mewn ffordd deg, dryloyw a chyson.
  • Darparu gwasanaethau sy’n effeithiol ac sy’n bodloni safonau clir.
  • Gweithio mewn partneriaeth â’r Gwasanaethau i Blant, Addysg, Gwasanaethau Iechyd, ac Asiantaethau Trydydd Sector. Nid yw hon yn rhestr gyflawn.

Cysylltiadau Defnyddiol :

Pontio Symud o Wasanaethau Plant i Oedolion

Protocol Pontio Amlasiantaethol

ID: 6943, adolygwyd 09/09/2021