Gwasanaethau Iechyd a Lles

Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc

Young Minds 0808 802 5544 yn cynnig cymorth, gwybodaeth a chyngor rhad ac am ddim a chyfrinachol dros y ffôn ac ar-lein, i unrhyw oedolyn sy'n pryderu am broblemau emosiynol, ymddygiad neu iechyd meddwl plentyn neu berson ifanc hyd at 25 oed.

Mae'r Cyngor ar bopeth yn darparu cyngor annibynnol ac am ddim ar faterion cyfreithiol, arian, budd-daliadau ac unrhyw broblemau eraill. I wneud apwyntiad yng Nghymru, ffoniwch: 08444 77 20 20

 

 

ID: 1757, adolygwyd 18/11/2021

Ffliw - Amddiffyn eich Plentyn

Yn cael cynnig chwistrelliad i'r trwyn i'w hamddiffyn rhag y ffliw.

Gallwch gael cyngor o'ch meddygfa, neu gan nyrs ysgol, ymwelydd iechyd neu Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 

ID: 1758, adolygwyd 18/11/2021

Hunanladdiad

I gael rhagor o wybodaeth neu gymorth: Hunanladdiad

 

ID: 1762, adolygwyd 18/11/2021

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Derbyniodd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) y Cydsyniad Brenhinol a daeth yn gyfraith ar 1 Mai 2014. Daeth i rym ar 6 Ebrill 2016.

Mae’r Ddeddf yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer gwella ffyniant pobl sydd angen gofal a chymorth, a gofalwyr sydd angen cefnogaeth, ac ar gyfer gweddnewid gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru.

Darllenwch Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) neu cliciwch yma i weld y fersiwn hawdd ei ddarllen ar gyfer pobl ifanc.

Os ymwelwch â Gwefan Llywodraeth Cymru mae dogfennau sy’n dangos sut mae’r ddeddf hon yn effeithio ar wahanol bobl / gweithwyr proffesiynol yng Nghymru, e.e. os ydych chi’n ofalwr – fe gewch y wybodaeth berthnasol yma.

Mae gan Gyngor Gofal Cymru ganolbwynt dysgu lle gallwch gael gwahanol wybodaeth.

Rhifau a dolenni hanfodol

1. Galw Iechyd Cymru Mae gwefan Galw Iechyd Cymru’n cynnwys amrywiaeth eang o wybodaeth am iechyd gan gynnwys manylion deintyddion, fferyllfeydd, clinigau iechyd rhywiol a grwpiau cefnogi yn eich ardal yn ogystal gwyddoniadur iechyd A-Y.

Galw Iechyd Cymru (mae’n agor ffenestr newydd)

2. Gwyddoniadur Iechyd A - Y Gwybodaeth amar gyflyrau meddygol a thriniaethau.

Galw Iechyd Cymru - Gwyddoniadur (mae’n agor ffenestr newydd)

3. Dewis yn Ddoeth Bydd Dewis yn Ddoeth yn helpu i chi benderfynu a oes arnoch angen sylw meddygol os ewch yn sâl. Mae’n egluro’r hyn a wna pob gwasanaeth GIG, a phryd ddylid ei ddefnyddio.

Dewis yn Ddoeth (mae’n agor ffenestr newydd)

4. Adrannau Damweiniau ac Argyfwng (A&E) Adrannau Damweiniau ac Argyfwng (A&E) mae i’w cael yn y rhan fwyaf o ysbytai. Maent yn helpu pobl sy’n dangos arwyddion o fod yn wael iawn neu a anafwyd yn ddrwg. Os ffoniwch chi 999 a dweud wrth y gweithredwr bod argyfwng meddygol, bydd cerbyd ymateb yn cael ei anfon i’ch lleoliad.

GIG Cymru - Gwasanaethau Iechyd Lleol (mae’n agor ffenestr newydd)

5. Bwrdd Iechyd Hywel Dda Bwrdd Iechyd Hywel Dda sy’n gyfrifol am ddarparu’r holl wasanaethau gofal iechyd angenrheidiol yn Sir Gâr, Ceredigion a Sir Benfro a gwella iechyd a ffyniant y trigolion.

Bwrdd Iechyd Hywel Dda (mae’n agor ffenestr newydd)

6. Iechyd yng Nghymru Iechyd yng Nghymru yw’r porth i wybodaeth am iechyd a gwasanaethau GIG yng Nghymru. Fe welwch strategaethau, polisïau, ystadegau a data yn ogystal â’r newyddion diweddaraf, ymchwil a swyddi ar-lein. Mae gwefan Iechyd yng Nghymru’n cyfateb i wefan Galw Iechyd Cymru (mae’n agor ffenestr newydd) porth i wybodaeth a chyngor ynghylch eich iechyd personol.

Iechyd yng Nghymru (mae’n agor ffenestr newydd)

7. Iechyd Cyhoeddus Cymru Gwarchod a gwella iechyd a ffyniant poblogaeth Cymru.

Iechyd Cyhoeddus Cymru (mae’n agor ffenestr newydd)

ID: 1749, adolygwyd 21/08/2017

Cyngor i Rieni

Mae Family Lives yn cynnig llinell ffôn gyfrinachol i rieni ar 0808 800 2222 ar gyfer cyngor, gwybodaeth a chymorth ynghylch unrhyw agwedd ar fagu plant a bywyd teulu.

Mae'r llinell gymorth i Rieni Young Minds yn cynnig cymorth, gwybodaeth a chyngor am ddim a chyfrinachol ar-lein a dros y ffôn i unrhyw oedolyn sy'n poeni am broblemau emosiynol, ymddygiad neu iechyd meddwl plentyn neu berson ifanc hyd at 25 oed.

Ffoniwch 0808 802 5544 neu ewch i: Young Minds

Mae Chanllawiau Cyngor ar Bopeth yn darparu cyngor annibynnol ac am ddim ar faterion cyfreithiol, arian, budd-daliadau ac unrhyw broblemau eraill. I wneud apwyntiad yng Nghymru, ffoniwch: 08444 77 20 20

 

Mae Gingerbread yn darparu cyngor, cymorth a thaflenni gwybodaeth am ddim ar ystod o faterion gan gynnwys cynhaliaeth, budd-daliadau, dyledion a hawliau cyfreithiol ar 0808 802 0925

Elusen yw Contact Cymru sy'n cynnig gwybodaeth, cyngor a chymorth i rieni a gofalwyr plant a chanddynt unrhyw angen arbennig neu anabledd yn ogystal â gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda theuluoedd

 

ID: 1750, adolygwyd 18/11/2021

Bwyta’n Iach

Mae sicrhau bod gennych ddeiet cytbwys ac iach yn gam pwysig tuag at iechyd da. Mae iechyd da yn hanfodol er mwyn gallu byw bywyd llawn ac actif.


Mae yna lawer o ymgyrchoedd lleol a chenedlaethol yn cefnogi teuluoedd sy'n dymuno mabwysiadu ffordd iachach o fyw.

Her Iechyd Sir Benfro

Bwyta’n Iach

Newid am oes – 5 y dydd

 

ID: 1752, adolygwyd 18/11/2021

Rhoi'r gorau i ysmygu

Os ydych yn dymuno rhoi'r gorau i ysmygu, ewch i wefan Rhoi'r Gorau i Ysmygu y GIG lle gallwch archebu pecyn cymorth rhad ac am ddim sy'n cynnwys llawer o adnoddau a gwybodaeth am roi'r gorau i ysmygu.

NHS Smokefree 

 

ID: 1753, adolygwyd 18/11/2021

Iechyd Rhywiol

Fanylion Clinigau Iechyd Rhywiol  yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro:

Os oes gennych blentyn yn ei arddegau a'ch bod yn poeni am drafod rhyw a pherthnasau â nhw: Family Lives

Mae FPA yn cynnig awgrymiadau a chyngor i roi i chi'r hyder i siarad â'ch plant am dyfu fyny, perthnasau a rhyw

 

ID: 1756, adolygwyd 18/11/2021