COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Tipio Anghyfreithlon

Mae Cyngor Sir Penfro wedi ymrwymo i roi terfyn ar waredu gwastraff yn anghyfreithlon. Rydym wedi ymrwymo i ddelio â throseddau amgylcheddol drwy ddefnyddio Hysbysiadau Cosb Benodedig o £350 am dipio anghyfreithlon.

Er mwyn riportio tipio anghyfreithlon cysylltwch â ni: fly.tipping@Pembrokeshire.gov.uk neu ffoniwch linell ffôn benodol tipio anghyfreithlon: 01437 775253

Fel arall gallwch chi lenwi'r ffurflen hon Riportiwch dipio anghyfreithlon a'i hanfon ymlaen fly.tipping@pembrokeshire.gov.uk

Er mwyn i ni allu dod o hyd i’ch adroddiad yn brydlon ac o bosibl adnabod y tipiwr anghyfreithlon, gofynnwn i chi ddarparu’r wybodaeth ganlynol, hyd eithaf eich gwybodaeth ac mor fanwl â phosibl:

 • Y lleoliad (mor fanwl â phosibl)
 • Eich enw, cyfeiriad a’ch manylion cyswllt
 • Y math o wastraff a’i faint
 • A welsoch chi’r digwyddiad
 • Dyddiad ac amser y digwyddiad
 • A oes gennych unrhyw dystiolaeth h.y. lluniau/fideos
 • A fyddech chi’n barod i wneud datganiad tyst

Mae Cyngor Sir Penfro wedi lansio cynllun newydd i annog preswylwyr i riportio pobl sy’n tipio’n anghyfreithlon er mwyn gwneud iddyn nhw dalu am eu gweithredoedd troseddol hunanol.

Mae’r cynllun yn annog preswylwyr sy’n gweld pobl yn tipio’n anghyfreithlon i riportio’r troseddwr i’r cyngor am wobr o  £100 ar ôl i Hysbysiad Cosb Benodedig gael ei dalu neu i’r drwgweithredwr gael ei erlyn yn llwyddiannus.

Mae’r cyngor eisiau rhoi terfyn ar dipio anghyfreithlon ac mae angen eich help chi arnom ni i ddal y bobl euog er mwyn cadw eich Sir yn lanach, yn wyrddach ac yn well.

Mae’r cyngor hefyd yn gweithio gyda’i dîm Gwella Gwastraff er mwyn annog preswylwyr i gadw’r Sir yn lân.

Darganfod tipio anghyfreithlon

Beth i’w wneud ar ôl darganfod tipio anghyfreithlon.

 • Peidiwch â tharfu ar y gwastraff na’i gyffwrdd, a chadwch anifeiliaid draw pan fo’n bosibl.
 • O edrych arno, ceisiwch weld beth yw’r gwastraff, tynnwch luniau os yw’n bosibl.
 • Nodwch union leoliad y deunydd gwastraff a beth sydd o’i amgylch, er enghraifft, a yw mewn dŵr neu’n agos at ddraen.
 • Mae deunydd sy’n cael ei dipio’n anghyfreithlon yn aml yn cynnwys tystiolaeth sy’n gallu helpu adnabod pwy sy’n euog a helpu i’w herlyn. Peidiwch â symud unrhyw dystiolaeth gan y gallai niweidio achosion llys posibl gan y cyngor.

Symud tipio anghyfreithlon

 • Bydd lleoliad y tipio anghyfreithlon yn penderfynu pwy sy’n gyfrifol am gael gwared ohono.
 • Pan fo’r ymchwiliad ar ben ac unrhyw dystiolaeth wedi cael ei chasglu’n ddiogel, bydd trefniadau i’w symud yn cael eu gwneud. Os yw’r gwastraff ar dir priffordd neu unrhyw dir arall sy’n berchen i’r cyngor, caiff Gwasanaethau Amgylcheddol eu contractio i’w symud. Os yw’r gwastraff ar dir preifat, y perchennog tir/preswylydd sy’n gyfrifol am gael gwared ohono.
 • Os oes gennym ni dystiolaeth ynghylch pwy sy’n gyfrifol am y tipio anghyfreithlon, bydd y cyngor yn ystyried erlyn.

Noder y gellir erlyn y drosedd p’run bynnag, sy’n golygu y gellir clywed yr achos yn y Llys Ynadon neu Lys y Goron. Os oes euogfarn, y gosb fwyaf yn y Llys Ynadon yw dirwy o ddiderfyn a/neu hyd at 12 mis yn y carchar a’r gosb fwyaf ar ôl cael euogfarn yn Llys y Goron yw dirwy ddiderfyn a/neu hyd at 5 mlynedd o dan glo.

Os ydych chi’n penderfynu bod rhywun heblaw am y cyngor yn mynd i symud eich gwastraff

Mae cyfrifoldeb ar bob cartref yn Sir Benfro i waredu ei sbwriel yn y modd priodol.

Os caiff eich sbwriel ei symud a’i fod yn cael ei dipio’n anghyfreithlon, efallai mai arnoch chi fydd y cyfrifoldeb ac y cewch chi ddirwy.

Dewch o hyd i gludydd gwastraff haen uchaf drwy Cyfoeth Naturiol Cymru

Cofiwch...

 • Gofynnwch am gael gweld tystysgrif cludydd gwastraff haen uchaf gyfredol a dilys a pheidiwch â defnyddio contracrwyr gwastraff nad ydynt yn dangos tystysgrif wreiddiol i chi.
 • Cadwch gofnod o fanylion y cludydd gwastraff rhag ofn iddo dipio eich gwastraff yn anghyfreithlon a’i fod yn cael ei olrhain atoch chi e.e. copi o dystysgrif y cludydd gwastraff, derbyneb sy’n cynnwys manylion busnes y gweithredwr cofrestredig, math, model, lliw a rhif cofrestru’r cerbyd sy’n mynd â’ch gwastraff ymaith.
 • Mae’n rhaid i fusnesau gael copi o nodyn trosglwyddo gwastraff gan y person sy’n mynd â’r gwastraff ymaith.

Gallwch chi ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Mae’r hysbysiad yn egluro pam rydyn ni’n casglu a chadw eich gwybodaeth bersonol, sut caiff eich gwybodaeth ei defnyddio a beth rydyn ni’n ei wneud gyda’r wybodaeth rydyn ni’n ei chasglu.

 

ID: 419, revised 15/04/2020