Gwastraff Masnachol

Casgliadau Gwastraff Cyffredinol

Ein Datrysiad Gwastraff Cyffredinol

Gall Cyngor Sir Penfro gynnig amrywiaeth o gynwysyddion ar gyfer cael gwared ar eich gwastraff cyffredinol. Mae gennym amrywiaeth o feintiau bin i ddewis ohonynt neu, fel arall, mae gennym gynllun bagiau ar gael i fusnesau sydd â lle cyfyngedig i storio biniau ar olwynion.

Biniau ar Olwynion:

Mae’r gwasanaeth hwn yn ddelfrydol ar gyfer y busnesau hynny sydd â lle i storio’r mathau hyn o finiau mewn ffordd addas. Bydd asesiadau risg yn cael eu cynnal cyn y bydd cais newydd am

fin gydag olwynion yn cael ei dderbyn er mwyn cytuno ar leoliad addas ar gyfer casglu’r bin(iau).

Biniau 660ltr a 1100ltr:

Mae pob un o’n biniau pedair olwyn mwy yn dod gyda breciau hawdd eu gweithredu ar yr olwynion ffrynt ynghyd â chaead y

gellir ei gloi. Mae’r biniau hyn wedi’u gwneud o ddur galfanedig gan eu gwneud yn gadarn, yn gwrthsefyll tân ac mae ganddynt gaeadau sy’n dal dŵr y gellir eu cloi gan helpu i atal arogleuon a phroblemau gyda llygod mawr ag ati.

Biniau 140, 240ltr a 360ltr:

Mae ein biniau 140ltr, 240ltr a 360ltr yn ddelfrydol ar gyfer cwsmeriaid sy’n cynhyrchu llai o wastraff. Mae’r biniau hyn yn llai na’n biniau pedair olwyn, ond maent yn dal i fod yn gadarn iawn ac yn

ddigon bach i ffitio trwy ddrws safonol sy’n caniatáu iddynt gael eu defnyddio/eu storio naill ai y tu mewn neu y tu allan.

Sachau:

Mae sachau gwastraff cyffredinol glas ar gael i’w prynu mewn rholiau o 20. Sylwch, mae eich danfoniad cyntaf o sachau yn rhad ac am ddim ym mis Ebrill 2024. Bydd tâl danfon bychan o £6.50 am bob sach a ddanfonir wedyn. Rhaid i’r bagiau gael eu clymu ac ni ddylent fod yn fwy na 15kg.

* Cofiwch, o fis Ebrill 2024, ni fyddwch yn gallu gwaredu unrhyw ddeunyddiau ailgylchu o fewn eich gwastraff cyffredinol mwyach.

ID: 768, adolygwyd 26/04/2024