Gwastraff Masnachol

Dyletswydd Gyfreithiol i Ailgylchu

Mae deddfwriaeth yn gosod dyletswydd gyfreithiol ar gynhyrchwyr gwastraff i sicrhau mai dim ond gwastraff sydd wedi ei drin sy'n cael ei anfon i safle tirlenwi.

Mae hyn yn golygu bod dyletswydd gyfreithiol ar fusnesau yn awr i weithredu arferion didoli gwastraff. I'r rhan fwyaf o fusnesau, dewis da yw gwahanu pethau y gellir eu hailgylchu oddi wrth yr hyn na ellir ei ailgylchu.

Mae deddfwriaeth bellach, a ddaeth i rym ar y 1af o Ionawr 2015, yn ei gwneud yn ofynnol casglu papur, plastig, metel a gwydr gwastraff ar wahân i'ch gwastraff cyffredinol.

Felly, fel cynhyrchwr gwastraff, rhaid i chi gymryd pob cam rhesymol i ailgylchu cymaint o'ch gwastraff ag sydd modd yn unol â'r newidiadau.

Os na fyddwch yn gwahanu ac yn ailgylchu eich gwastraff ar y cychwyn, ni fyddwn yn gallu derbyn eich gwastraff yn gyfreithlon.

ID: 761, adolygwyd 08/02/2023