Gwastraff Masnachol

Gwasanaeth gwastraff masnachol ailgylchu

 1. Bydd gwastraff ond yn cael ei gasglu o eiddo annomestig sy’n derbyn Dyletswydd Gofal: Nodyn Trosglwyddo Gwastraff a Reolir wedi'i gwblhau'n llawn a'i lofnodi fel sy'n ofynnol gan Reoliadau Diogelu'r Amgylchedd (Dyletswydd Gofal) 1991.
 2. Gall y naill barti neu'r llall derfynu cytundeb ar unrhyw adeg drwy roi rhybudd ysgrifenedig o 28 diwrnod.
 3. Rhaid i gwsmeriaid sy'n terfynu eu cytundeb gwastraff masnach ddarparu Nodyn Trosglwyddo Gwastraff a Reolir a gyflenwir gan eu darparwr gwasanaeth newydd. Rhaid i gwsmeriaid sy'n cludo eu gwastraff eu hunain ddarparu copïau o'u rhif trwydded cludydd gwastraff uchaf/isaf.
 4. Mae’r Cyngor yn cadw’r hawl i newid neu addasu ein gwasanaeth a/neu’r telerau ac amodau wrth roi rhybudd digonol.
 5. Rhaid i’r ddau barti gydymffurfio â’r holl ddeddfwriaeth, rheoliadau a gorchmynion perthnasol sy’n ymwneud â’r contract, gan gynnwys Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 a’r rheoliadau ailgylchu newydd o 6 Ebrill 2024 ymlaen.
 6. Fel cynhyrchydd gwastraff, mae gennych ddyletswydd gyfreithiol i gymryd pob cam rhesymol i ailgylchu cymaint o’ch gwastraff â phosibl yn unol â’r newidiadau i Reoliadau Gwastraff (Cymru) a chyfarwyddeb cyn-driniaeth 2007.
 7. Mae ailgylchu’n orfodol fel rhan o’n gwasanaeth gwastraff masnach yn unol â’r rheoliadau ailgylchu newydd a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru ar 6 Ebrill 2024. Bydd methu â gwneud hynny yn arwain at derfynu eich cytundeb gwastraff masnach.
 8.  Ni fydd adnewyddiadau gwastraff masnach yn cael eu prosesu pan fydd unrhyw falansau sy'n weddill yn cael eu dangos ar gyfrif y cwsmer.
 9. Ni allwn godi anfonebau am lai na £150.
 10. Mae pob anfoneb yn daladwy o fewn 30 diwrnod i ddyddiad yr anfoneb. Bydd peidio â thalu yn golygu y bydd y gwasanaeth yn cael ei dynnu'n ôl.
 11. Rhaid i'r holl wastraff annomestig/ masnachol gael ei gadw yn sachau neu finiau glas Cyngor Sir Penfro. Rhaid clymu sachau a chau caeadau biniau; bydd unrhyw wastraff sy'n rhwystro'r caead rhag cau yn cael ei symud cyn ei wagio ac ni fydd yn cael ei gasglu. Rhaid i unrhyw wastraff a adewir wrth ymyl y bin fod mewn sachau gwastraff masnach glas Cyngor Sir Penfro; fel arall bydd y gwastraff ychwanegol yn cael ei adael.
 12. Cyfrifoldeb y cwsmer yw glanhau bin olwynion, os oes angen.
 13. Ni ddylai unrhyw gontractwr gwastraff arall wagio bin(iau) olwynion y Cyngor.
 14. Bydd y biniau a gyflenwir o dan y cytundeb hwn yn eiddo i'r Cyngor bob amser. Bydd y bin(iau) yn cael eu storio mewn modd diogel a chyfrifol ar y safle a rhaid eu cyflwyno’n addas i'w gwagau'n hwylus ar y diwrnod casglu. Dylai'r biniau fod ar gael i'w casglu gyda'r label sbwriel masnach priodol ynghlwm o 6:30am ar y diwrnod casglu.
 15. Rhaid i'r Cyngor allu cael mynediad i'r bin(iau) yn ystod y diwrnod casglu dynodedig. Os na allwn gael mynediad, bydd “Methwyd â Gwagio” yn cael ei gofnodi. Byddai ymweliad arall yn gyfystyr â chasgliad ychwanegol, os a phan fo’n bosibl, a byddai hynny'n golygu bod angen codi ffi ychwanegol o £30.00 am bob lori sydd ei hangen i ddychwelyd i'r safle
 16. Drwy gydol oes y contract bydd y cwsmer yn cymryd pob cam angenrheidiol i gadw'r biniau yn ddiogel a heb eu difrodi. Os bydd bin yn cael ei golli, ei ddinistrio neu ei ddifrodi am ba reswm bynnag, ac eithrio trwy esgeulustod ar ran y Cyngor, bydd y cwsmer yn talu'r gost lawn naill ai i atgyweirio neu adnewyddu'r bin(iau).
 17. Pan fydd contractwr gwastraff masnach yn cael ei ganslo, rhaid i'r cwsmer ddychwelyd yr holl finiau i'r Cyngor. Codir tâl am unrhyw finiau na fyddant yn cael eu dychwelyd.
 18. Mae'r Awdurdod yn cadw'r hawl i beidio â symud unrhyw lwythi (biniau neu sachau) yr ystyrir eu bod yn amhriodol, hy dros bwysau.
 19. Rhaid rhoi pob sach a bin ar ymyl y ffordd oni bai bod asesiad risg ar gyfer lleoliad arall wedi'i gwblhau.
 20. Bydd asesiadau risg yn cael eu cynnal cyn y bydd cais newydd am fin olwynion yn cael ei dderbyn er mwyn cytuno ar leoliad addas ar gyfer casglu’r bin(iau). Ni ddylid symud bin(iau) y Cyngor o'r lleoliad hwn. Os caiff y biniau eu hadleoli i ffwrdd o'r lleoliad a aseswyd o ran risg, bydd y Cyngor yn rhoi'r gorau i'r holl gasgliadau hyd nes y bydd y biniau yn cael eu dychwelyd i'r lleoliad gwreiddiol neu hyd nes y cynhelir yr asesiad risg newydd.
 21. Rhaid clymu sachau gwastraff cyffredinol a rhaid iddynt beidio â bod yn drymach na 15 cilogram.
 22. Rhaid gosod yr holl ailgylchu yn y biniau/cynwysyddion a ddarperir gan y Cyngor. Ni fydd deunydd ailgylchu a roddir mewn unrhyw gynwysyddion/biniau eraill yn cael ei gasglu.
 23. Ni fyddwn yn casglu unrhyw finiau/sachau ailgylchu halogedig sy'n cynnwys deunydd ailgylchu anghywir yn unol â'r rheoliadau ailgylchu newydd oherwydd didoli ailgylchu annigonol.
 24. Bydd unrhyw sachau/biniau gwastraff cyffredinol y canfyddir eu bod yn cynnwys y deunyddiau ailgylchadwy yn unol â'r rheoliadau ailgylchu newydd yn golygu na fydd eich gwastraff cyffredinol yn cael Telerau ac amodau ei gasglu.
 25. Mae gwastraff yn cael ei halogi pan fydd deunyddiau na ellir eu hailgylchu, neu ddeunyddiau sydd wedi'u didoli'n amhriodol yn cymysgu â gwastraff ailgylchadwy, gan rwystro'r broses ailgylchu.
 26. Gall diffyg cydymffurfio parhaus â'r rheoliadau ailgylchu arwain at ganslo'r cytundeb gwastraff masnach.
 27. Mae'r Cyngor yn cadw'r hawl i newid y math o gynhwysydd a ddefnyddir lle nad yw'r cynwysyddion presennol yn addas.
 28. Rhaid i fusnesau sy'n cyflenwi eu biniau 4 olwyn eu hunain sicrhau bod y bin wedi'i greu o ddur. Mae'r cyngor yn cadw'r hawl i wrthod gwagio unrhyw finiau eraill sydd wedi'u gwneud o ddeunydd arall, hy plastig. Er mwyn i'r Cyngor wagio'ch biniau eich hun yn beirianyddol, rhaid llofnodi ymwadiad atebolrwydd ymlaen llaw.
 29. Bydd unrhyw un sy'n ymrwymo i gontract am gyfnod sy'n llai na bloc o 3 mis yn gorfod talu tâl gweinyddol o £30.00.
 30. Bydd unrhyw gwsmer sy'n gwneud cais am gasgliad ailgylchu un ffrwd, hy cardbord yn unig yn hytrach na'n hystod gyflawn o ailgylchu, yn gorfod talu tâl un ffrwd o 10%.
 31. Os caiff y contract ei derfynu, dim ond am werth rholiau llawn o sachau/labeli y rhoddir ad-daliad amdanynt; bydd ffi weinyddol o 10% yn cael ei dynnu oddi ar bob ad-daliad.
 32. Oherwydd y newid yn y gwasanaeth, dim ond am roliau llawn o fagiau ailgylchu clir a/neu unrhyw labeli ailgylchu rhagdaledig y rhoddir ad-daliadau. Bydd yr ad-daliad yn seiliedig ar y pris a dalwyd a bydd yn cael ei dynnu o'ch cytundeb gwastraff masnach ar gyfer 2024/25. Os byddwch yn dewis peidio ag adnewyddu eich cytundeb gwastraff masnach gyda ni, bydd unrhyw ad-daliadau yn amodol ar ffi weinyddol o 10% fel yr amlinellwyd yn nhelerau ac amodau eich cytundeb yn 2023/24.
 33. Codir tâl danfon bach o £6.50 am ddanfon sachau ychwanegol - caniatewch 10 diwrnod gwaith ar gyfer danfon unrhyw sachau ychwanegol. Sylwch, trwy ddychwelyd eich cytundeb gwastraff masnach wedi’i gwblhau yn gynnar, bydd eich cyflenwad cyntaf o sachau yn rhad ac am ddim ym mis Ebrill 2024.
 34. Bydd ymweliadau ychwanegol yn ôl disgresiwn y rheolwyr a byddant yn costio £30.00 fesul lori (yn daladwy ymlaen llaw).
 35. Rhaid i gwsmeriaid sy'n gwneud cais am ailgylchu yn unig ddarparu Nodyn Trosglwyddo Gwastraff a Reolir ar gyfer cael gwared ar eu gwastraff gweddilliol.
 36. Mae disgownt o 5% ond yn berthnasol i gwsmeriaid sy’n dychwelyd eu cytundeb gwastraff masnach a thaliad blwyddyn lawn o fwy na £250.00 erbyn 8 Ebrill 2024. (Nid yw'r gostyngiad yn berthnasol i gwsmeriaid sydd angen anfoneb)
 37. Telerau ac amodau ar gyfer Casgliadau Gwastraff o’r Ardd 
 38. Telerau ac amodau ar gyfer Casgliadau Cynhyrchion Hylendid Amsugnol 
ID: 11528, adolygwyd 18/07/2024